Гуцульська культура в художній прозі початку ХХ століття: особливості інтерпретації

Автор(и)

  • Tetiana Bykova Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Ukraine
  • Oleksander Bykov Інститут законодавства Верховної Ради України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.152962

Ключові слова:

гуцульська культура, національний світогляд, текст, інтерпретація, музичні інструменти, гуцульські танці.

Анотація

Мета дослідження полягає у розкритті художніх особливостей зображення у прозі  початку ХХ ст. елементів музичної гуцульської культури – музичних інструментів, гри на них, а також видів гуцульського танцю. Доведено, що вони є виразниками національної культури краю, здатні впливати на внутрішній світ гуцула. Методологія дослідження базується на застосуванні культурологічного, ідейно-тематичного, художньо-проблемного, герменевтичного та семантичного підходів. Наукова новизна полягає в тому, що вперше у науковому дослідженні проаналізовано роль музичної культури гуцулів у формуванні їхнього національного світогляду. Висновок. Шляхом використання елементів гуцульської культури на сторінках художніх творів українські письменники презентували Гуцульщину як край зі своєю автентичною культурою. Літератори відзначали бажання героїв до експозиціювання власної вдачі та особливої манери спілкування зі світом. Як крайовий інваріант гуцульський текст із відображенням музичних інструментів, танців сприяв формуванню уявлення у читачів про специфічність Карпатського регіону і водночас позиціонував краян як представників української нації.

Біографії авторів

Tetiana Bykova, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

доктор філологічних наук, доцент,  професор кафедри української літератури 

Oleksander Bykov, Інститут законодавства Верховної Ради України

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,  вчений секретар 

Посилання

Верховинка Леся. До Делятина на крилах мрій [Текст]: Поезії, новели, оповідання, драматичні твори, есеї, статті, епістолярій ; Упоряд. О.О. Жарівський; вступ. слово М.І. Гнатюка; опр. М. Маринюка. Львів: Каменяр, 2013. 454 с.

Гарасимчук Р. Народні танці українців Карпат. Книга 1. Гуцульські танці. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2008. 608 с.

Кайндль Р. Ф. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази. Чернівці: Молодий буковинець, 2000. 208 с.

Коцюбинський М. Твори в 2 т. Том 2. Повісті та оповідання (1907–1912). Статті та нариси. Упор. та прим. В.А. Зіпи. К.: Наукова думка, 1988. 492 с.

Ницше Ф. Роджение трагедии. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. К генеалогии морали. Рождение трагедии. Воля к власти. Посмертные афоризмы: Пер. с нем. Мн.: Харвест, 2003. 1040с. С. 435-572.

Плай. Книга для читання про Гуцульщину. Упоряд., авт. прим., довідок та слов. І. Пелипейко. Яворів: Редакція журналу «Гуцульська школа», 1996. 416 с.

Сеньків І. Гуцульська спадщина. Праці з життя і творчості гуцулів. К.: Українознавство, 1995. 512 с.

Федькович О.Ю. Так вам треба! Федькович О.Ю. Писання. Львів, 1906. Т.ІІІ, ч. 1а: Драми. С. 27.

Хоткевич Г. «Тіні забутих предків». Українська мова та Література. 1997. Число 47 (63). С. 4-7.

Хоткевич Г.М. Довбуш: Повість. Харків: Фоліо, 2010. 378 с.

Цбінден Г. Мандрівка по гуцульських горах. Подорожі в українські Карпати: Збірник. Упоряд. і вступна стаття М. Вальо. Львів: Каменяр, 1993. С. 220–270.

Шухевич В.. Гуцульщина. Матеріали до українсько-руської етнології. Львів, 1899. Т. ІІ; 1901. Т. IV; 1902. T. VІ. 1904. T. VII.

Hacquet’s neueste physikalisch-politische Reisen in den Jahren 1791.92. und 93 durch die Dacischen und Sarmatischen oder Nördlichen Karpathen. Nürnberg, 1794. T. III. S. 135–140.

J.F.H. (Hołovacki) Cesta po Halické a Uherské Rusi: Sdelena v listech od J.F.H. ku přjteli do L. Časopis Českého Museum. Praga, 1841. R. XVI. S. 423.

Wahylewiĉ D.J. Huculowé, obywatelé wýchodnjho pohořj Karpatského. Časopis Českého Museum. Praga, 1839. R. XIII. S. 45–46.

Wójcicki K.W. Zarysy domowe. W-wa, 1842. T. III. S. 270.

Verhovynka, Lesia. (2013). To Delyatyn on the wings of: Poetry, short stories, stories, dramatic works, es-says, articles, epistolary. O. O. Zharivsky (Ed.). Lviv: Kamenyar [in Ukrainian].

Garasymchuk, R. (2008). National dances of Ukrainian Carpathians. Book 1. Hutsul dances. Lviv: In-stitute of Ethnology, NAS of Ukraine [in Ukrainian].

Kayndl, R.F. (2000). Hutsuls: their life, folk customs and traditions. Chernivtsi: The Young Bukovinian [in Ukrainian].

Kotsiubinsky, M. (1988). Works in two volumes. Volume 2. Stories and Tales (1907 - 1912). Articles and Essays. V. A. Zipa (Ed.). Kyiv: Scientific Thought [in Ukrainian].

Nietzsche, F. (2003). Birth of the Tragedy. Nietzsche F. Thus spoke Zarathustra. To the genealogy of mo-rality. Birth of tragedy. Will to power. Posthumous aphorisms: transl. from Germ. F. Nietzsche (Ed). Minsk: Harvest [in Russian].

Plai. (1996). The book for reading about Hutsulshchyna. I. Pelypeiko (ed, aut. of notes, references and vocab). Yavoriv: Editorial Board of the «Hutsul School» magazine [in Ukrainian].

Senyukov, I. (1995). Hutsul heritage. Works on Hutsuls’ life and art. Kyiv: Ukrainian Studies [in Ukrainian].

Fedkovich, O. Yu. (1906) It serves your right! Fedkovich O. Yu. Writing. Т.ІІІ, Part 1a: Drama. Lviv [in Ukrainian].

Hotkevich, G. (1997) «The Shadows of Forgotten Ancestors»: Ukrainian Language and Literature. Number 47 (63) [in Ukrainian].

Hotkevich, G. M. (2010) Dovbush: Tale. Кharkiv: Folio [in Ukrainian].

Tsybinden, G. (1993) Traveling on the Hutsul Mountains. Travel to Ukrainian Carpathians: Collection. M. Valio (ed). Lviv: Kamenyar [in Ukrainian].

Shukhevich, V. (1899) Hutsulshchyna. Materials to the Ukrainian-Russian ethnology. Lviv [in Ukrainian].

Hacquet’s neueste physikalisch-politische Reisen in den Jahren 1791 – 92, und 93 durch die Dacischen und Sarmatischen oder Nördlichen Karpathen (1794). Nürnberg. [in German].

J.F.H. (Hołovacki) (1841). Cesta po Halické a Uherské Rusi: Sdelena v listech od J.F.H. ku přjteli do L. Časopis Českého Museum. Praga [in Czech].

Wahylewiĉ, D.J. (1839). Huculowé, obywatelé wýchodnjho pohořj Karpatského. Časopis Českého Museum. Praga [in Czech].

Wójcicki, K.W. (1842). Zarysy domowe. Warshawa [in Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Культурологія