ЕПІСТОЛЯРІЙ ДІЯЧІВ ОСВІТИ ТА МИСТЕЦТВА ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Автор(и)

  • Anna Hedo Київський університет імені Бориса Грінченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.152984

Ключові слова:

епістолярій, листи, культура, освіта, театр, Південна Україна.

Анотація

Мета роботи – визначити інформативний потенціал та Репрезентативність епістолярію діячів освіти та мистецтва для дослідження культурного розвитку Південної України ХІХ – початку ХХ ст. Методологічними засадами є принципи історизму, об’єктивності, які дали змогу визначити склад, структуру, достовірність та інформативні можливості листів, та джерелознавчий метод як система дослідницьких процедур. Наукова новизна. На основі аналізу матеріалів особистого листування, які зберігаються в архівах України та опублікованих листів розкрито їх  інформативні можливості для дослідження: внеску діячів культури у формування культурного простору регіону, функціонування навчальних закладів, театрального життя, особистих стосунків діячів культури.  Висновки. Епістолярій діячів культури є незамінними з огляду їх інформативного потенціалу. Він дозволяє відтворити живі образи представників культури в певних життєвих ситуаціях та взаємостосунках з оточенням, розкриває внутрішній світ особистості, глибину душевних переживань респондента, які не зафіксовані в інших видах джерел.

Біографія автора

Anna Hedo, Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України

Посилання

Александр Сергеевич Даргомыжский. Материалы для его биографии. 1813-1869 гг. URL: http://www.memoirs.ru/ rarhtml/1417ASDarg.htm.

Василий Васильевич Григорьев по его письмам и трудам. 1846-1881. СПб., 1887. 288 с.

Державний архів Миколавської області. Ф. 468. Оп. 1. Спр. 6. 77 арк.

Державний архів Одеської області. Ф. 157. Оп. 1. Спр. 108. 7 арк.

Державний архів Одеської області. Ф. 2129. Оп. 1. Спр. 24. 156 арк.

Дім князя Гагаріна: Збірник наукових статей і публікацій. Вип. 4. Одеса: Моряк, 2007. 412 с.

Кінзерська Т. Листи актриси Єфросінії Зарницької документ епохи. URL: http://old.kultart.lnu.edu.ua/Proscaenium/2014_1-3_38-40/Кінзерська. pdf/.

Ковальова В.Ф., Чистов В.П. Нариси історії культури Південного Прибужжя від витоків до поч. ХХ ст. Миколаїв: Тетра, 2002. Кн. 3. 285 с.

Кочергін І.О. Катеринославське дворянство в умовах трансформації соціальних відносин (друга половина ХІХ початок ХХ ст.). Дис. … докт. іст. наук. Спец. 07.00.01. Дніпро, 2016. 449 с.

М. А. Д. Г. Письмо из Одессы // Русское слово. 1860. № 6. С. 1-10.

Пирогов Н.И. Собрание сочинений в восьми томах. М.: Искусство, 1962. Т. VIII. 379 с.

Пушкарёва Н.Л. История частной жизни в России глазами российских и зарубежных историков Отечественная история, 1998. № 3. С. 208-2113.

Батюшков К.Н. Сочинения. В 3 т. СПб.: Тип. В.С. Балашева, Т. 3, 1886. 804 с.

Центральний державний архів України (м. Київ) (ЦДІАК України). Ф. 2045. Оп. 1. Спр. 80.

ЦДІАК України. Ф. 2129. Оп. 1. Спр. 105.

ЦДІАК України. Ф. 2044. Оп. 1. Спр. 520.

Aleksandr Sergeevich Dargomyzhskiy. Materials of his biography. 1813-1869. Retrieved from http://www.memoirs.ru/rarhtml/1417ASDarg.htm. [in Russian].

Vasiliy Vasilevich Grigorev on his letters and works. 1846-1881. (1887). 1846-1881. SPb., 288. [in Russian].

The State Archives of Mykolayiv region. F. 468. Op. 1. Spr. 6. 77 p. [in Ukrainian].

The State Archives of Odessa Region. F. 157. Op. 1. Spr. 108. 7 p. [in Ukrainian].

The State Archives of Odessa Region. F. 2129. Op. 1. Spr. 24. 156 p. [in Ukrainian].

The house of Prince Gagarin: Zbirnyk naukovykh statei i publikatsii. (2007). Odesa: Moriak. Issue 4, 412 [in Ukrainian].

Kіnzerska, T. Letters of the actress Yefrosinii Zarnytskoi a document of the era. Retrieved from http://old.kultart.lnu.edu.ua/Proscaenium/2014_1-3_38-40/Kіnzerska. pdf/ [in Ukrainian].

Kovalova V.F., & Chystov V. P. (2002). Essays on the history of culture of Pivdennoho Prybuzhzhia from the origins to the beginnings ХХ century. Mykolaiv: Tetra, 3. 285 [in Ukrainian].

Kochergіn, І.O. (2016). Ekaterinoslav nobility in the conditions of transformation of social relations (second half of the XIX-th beginning of the ХХ century). Doctor’s thesis. Dnіpro. 449 [in Ukrainian].

MA D. D. (1860). Letter from Odessa. Russkoe slovo. 6. 1-10 [in Russian].

Pirogov, N.I. (1962) Collection of works in eight volumes. M.: Iskusstvo, 1962. Vol. VIII. 379 [in Russian].

Pushkareva, N.L. (1998) The history of private life in Russia by the eyes of Russian and foreign historians. Otechestvennaya istoriya, 3, 208-2113 [in Russian].

Batiushkov, K.N. (1886) Compositions In 3 vols. SPb.: Tip. V.S. Balasheva, Vol.3, 804. [in Russian].

Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv (TsDIAK of Ukraine). F. 2045. Op. 1. Spr. 80 [in Ukrainian].

TsDIAK of Ukraine. F. 2129. Op. 1. Spr. 105 [in Ukrainian].

TsDIAK of Ukraine. F. 2044. Op. 1. Spr. 520 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Культурологія