Міжнародний культурний полілог на рубежі ХХ – ХХІ століть: проблеми, виклики та перспективи для України

Автор(и)

  • Oleksandr Lysenko Інституту історії НАН України, Ukraine
  • Volodymyr Pekarchuk Академія Державної пенітенціарної служби, Ukraine
  • Lyudmyla Khoinatska Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.152985

Ключові слова:

міжнародні зв’язки, етнокультурна співпраця, мультикультуралізм, політика, національна самоідентифікація.

Анотація

Мета дослідження полягає у з’ясуванні чинників, що визначають основні тенденції міжнаціонального культурного спілкування через призму політичних та соціокультурних процесів в Україні на рубежі ХХ–ХХІ століть. Методологічні підходи спираються на міждисциплінарний інструментарій дослідження складних етносоціальних явищ у їх динаміці та відповідний термінологічний апарат. Завдяки комплексному аналізу двосторонніх відносин України з іншими державами в культурній сфері простежуються шляхи і засоби розв’язання проблем етнокультурного життя в Україні. Наукова новизна дослідження полягає у системній характеристиці двох площин, у яких здійснювалась етнокультурна політика української держави: всередині країни та на рівні міждержавних контактів, а також з’ясуванні позитивних і негативних аспектів цих процесів. Висновки. У сучасних обставинах міжетнічні культурні зв’язки, алгоритм реалізації національними меншинами своїх прав, зафіксованих численними міжнародними угодами, до яких приєдналась Україна, належить до чинників національної безпеки. Непродумані, невиважені кроки у цій делікатній сфері здатні активізувати критичну масу конфліктогенного потенціалу невирішених проблем та за умови деструктивних зовнішніх втручань спричинити кризові явища з великими іміджевими та політичними втратами для України. Сучасні геополітичні виклики диктують необхідність підвищеної уваги до цих питань з огляду на їх актуальність у міжнародних відносинах. Як показує системний аналіз, політика Української держави загалом орієнтувалася на загальноприйняті принципи демократії, етнічного плюралізму та рівноправності. Водночас різні політичні сили, які приходили до влади у цей період, по-різному підходили до формування політики у сфері етнокультурних відносин, що спричинило її дискретний характер, помилки й упущення, які шкодили консолідації української політичної нації.

Біографії авторів

Oleksandr Lysenko, Інституту історії НАН України

доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, завідувач відділу 

Volodymyr Pekarchuk, Академія Державної пенітенціарної служби

доктор історичних наук, доцент, професор 

Lyudmyla Khoinatska, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат історичних наук, доцент, професор Інституту Управління державної охорони України 

Посилання

Звіт про роботу Міністерства закордонних справ УРСР у 1990 році. ЦДАГО України (Центр. держ. архів громад. об'єднань України). Ф. 1. Оп. 22. Спр. 2970. Арк. 17–21.

Інформація про спільне засідання Ради з питань етнонаціональної політики і Ради з питань куль-тури і духовності. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 5252. Оп. 8. Спр. 1. Арк. 118.

Лист віце-прем’єр міністру М.Г. Жулинському від першого заступника міністра закордонних справ М.П. Макаревича. ЦДАВО України. Ф. Р-2. Оп. 15. Спр. 3628. Арк. 209–211.

Листування з Кабінетом міністрів України з питань основної діяльності (01–31 липня 1996 р.). ЦДАВО України. Ф. 5116. Оп. 19. Спр. 3356. Арк. 40.

Міжнародна діяльність Державного комітету України у справах національностей та релігій у сфері захисту прав національних меншин. ЦДАВО України. Ф. 5252. Оп. 8. Спр. 40. Арк. 51–52.

Об участии Украинской ССР в развитии культурных связей СССР с зарубежными странами. ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 25. Спр. 3374. Арк. 70–73.

Особливості буковинського пограниччя: історія культурного полілогу: монографія / Антошкіна Л., Га-динко О., Красовська Г., Сегеда П., Сухомлинов О. Донецьк, 2010. 237 c.

Разом в розмаїтті: Культурно-мистецькі заходи і діяльність національних товариств в рамках оголо-шеного 2008 року Роком міжкультурного діалогу в Україні. Оглядова довідка / підгот. Т. Шлепакова. URL: http://mincult.kmu.gov.ua.

Шитюк М. М. Німці Південного регіону сучасної Української держави 1991–2009 рр. // Повне зібрання наукових праць: у 35-ти тт. Т. 21. Миколаїв, 2012. С. 442–472.

Яковлев О. В. Сучасне соціокультурне проектування у національному часопросторі культури. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва. 2018. № 2. С. 47–50.

Wojakowski D. Polac i Ukraincy. Rzecz o pluralizmie i tozsamosci na pograniczu. Kraków: Zakład Wydawniczy ″Nomos″, 2002.

A report on work of Ministry of Foreign Affairs in Ukrainian SSRin 1990. CSAPU of Ukraine (Centre of State Archive of public unities in Ukraine). Fund 1. Description 22. Case 2970, pp. 17–21. [in Ukrainian].

Information on the joint meeting of the Council for Ethnonational Policy and the Council on Culture and Spirituality. CSASC of Ukraine (Central State Archives of the Supreme Council of Ukraine and the Government of Ukraine). Fund 5252. Description 8. Case 1, p. 118. [in Ukrainian].

Letter to Vice Prime Minister M.G. Zhulinskyi from the first deputy foreign minister M.P. Makarevich. CSASC of Ukraine. Fund R-2. Description 15. Case 3628, pp. 209–211. [in Ukrainian].

Correspondence with the Cabinet of Ministers of Ukraine on matters of main activity. (01-31 July, 1996). CSASC of Ukraine. Fund 5116. Description 19. Case 3356, p. 40. [in Ukrainian].

International activity of the State Committee of Ukraine for Nationalities and Religions in the sphere of pro-tection of the rights of national minorities. CSASC of Ukraine. Fund 5252. Description 8. Case 40, pp. 51–52. [in Ukrainian].

About the participation of the Ukrainian SSR in the development of the cultural relations of the USSR with foreign countries. CSAPU of Ukraine. Fund 1. Description 25. Case 3374, pp. 70–73. [in Russian].

Antoshkina L. (Eds.). (2010). Features of the Bukovinian borderland: the history of the cultural polylogue. Monograph. Donetsk. [in Ukrainian].

Shlepakova T. Together in diversity: Cultural and artistic activities and activities of national societies in terms of 2008 declared as a year of the intercultural dialogue in Ukraine. Review. URL: http://mincult.kmu.gov.ua. [in Ukrainian].

Shityk M. (2012). Germans of the Southern Region of the Modern Ukrainian State 1991-2009. Complete collection of scientific works: in 35 vols. T. 21 (pp. 442-472). Mykolayiv. [in Ukrainian].

Yakovlev O. (2018). Modern Socio-cultural Projecting in a National Сhronotope of Culture. Visnyk Natsionalnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv. Kyiv: Milenium, 2, 47-50 [in Ukrainian].

Wojakowski D. (2002). Polac i Ukraincy. Rzecz o pluralizmie i tozsamosci na pograniczu. Krakоw: Zakład Wydawniczy ″Nomos″.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Культурологія