СЦЕНІЧНИЙ ОБРАЗ МОДИ ЯК ЦІЛІСНІСТЬ ЕСТЕТИЧНИХ ТА КУЛЬТУРНИХ ІНІЦІАТИВ

Автор(и)

  • Nataliia Barna Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.152986

Ключові слова:

культура, мода, культуротворчість, альтерглобалістський рух, модельний бізнес

Анотація

Мета дослідження. Визначити культурологічні складові формування модної діяльності як сценічного феномену. Методологія дослідження базується на аналітичному методі у вивченні художніх особливостей розвитку візуальної культури; історичному – у реконструкції та відбудові соціокультурного поля реальностей та функцій мистецтва; культурологічному – для комплексного визначення світоглядних і стильових парадигм трансформацій образних артефактів культури. Наукова новизна. В представленому дослідженні доведено, що мода як цілісність естетичних та культурних уподобань у контексті глобалізаційних процесів кінця ХХ – початку ХХІ століть стає активним актором альтерглобалістського руху. Разом з процесами універсалізації та актуалізації культурно-історичного  потенціалу мода осмислюється як глобальна практика культуротворчості. Мода інтерпретується як форма культурної діяльності людини, яка генерує потенціал модельного бізнесу, культури повсякдення, видовищної культури тощо. Висновки. Мода в контексті світової культури – це певна культурно-історична антропологія, яка презентує цілісність людини, а також модні    інновації в контексті різних формотворень: жанрових, стильових, що  дає можливість побачити межі творчості людини, межі модного формоздійснення. Мода несе в собі образи гротеску. Мода також є фундаментальним механізмом культуротворчості, специфіка якого виражається в конструюванні процесів формотворчості в культурі. Отже, сама по собі конструкція модності, моди, сценічності, розкритості в інше і одночасно бажання бути самодостатнім і красивим простором, це свідчить про те, що мода відкривається в різних контекстах культуротворення, зокрема в дизайні, театрі, рекламі, кінематографії, віртуальній реальності тощо. Всі ці контексти так чи інакше дають різні парадигмічні стани, образи всього того живого, ювенального організму соціуму, що можна оцінити як модний універсум, який корелює з універсумом сценічним.

Біографія автора

Nataliia Barna, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

доктор філософських наук, доцент, директор Інституту філології та масових комунікацій 

Посилання

Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры / пер. с. фр. С.Н. Зенкина. Москва: Издатель-ство имени Сабашниковых, 2003. 512 с.

Бартлетт Дж. Fashion East: призрак, бродивший по Восточной Европе / пер. с англ. Е. Кардаш. Моск-ва: Новое литературное обозрение, 2011. 360 с.

Бодрияр Ж. Символический обмен и смерть/пер. с фр. С. Н. Зенкина. Москва: Добросвет, 2000. 387 с.

Гелд Д., МакГрю Е., Голдблатт Д., Перратон Д. Глобальні трансформації / пер. з англ. В.Курганського, В. Сікори. Київ: Фенікс, 2003. 548 с.

Зомбарт В. Народное хозяйство и мода. Санкт-Петербург: Типография акц. общества Брокхауз-Ефрон, 1904. 30 с.

Легенький Ю.Г. Дизайн одягу. Київ: КНУКіМ, 2008. 374 с.

Мейерхольд Вс. Лекции 1918 – 1919 // Искусство режисури. ХХ век. Москва : Артист. Режисер. Те-атр, 2008. С. 315 – 403.

Фуко М. Воля к истине. Москва: Касталь, 1994. 448 с.

Шандренко О.М. Віртуальні образи моди : автореферат дис…. канд. мистецтвознавства : 26.00.01. Київ, 2008. 19 с.

Bart R. ( 2003). The system of fashion. Articles on semiotics of culture. per. with. Fr S. N. Zenkina. Moscow: Publishing House named after Sabashnikovich [in Russian].

Bartlett J. (2011). Fashion East: a ghost wandering in Eastern Europe. per. from english E. Kardash. Moscow: New literary review [in Russian].

Baudrillard J. (2000). Symbolic exchange and death. per. fr S. N. Zenkina. Moscow: Dobrosvet [in Russian].

D. Ghed, E. McGry, D. Goldblett, D. Perraton. (2003). Global transformations. per. from english V. Kurgansky, V. Sikory. Kyiv.: Phoenix[in Ukrainian].

Zombart V. (1904). Folk economy and fashion. St. Petersburg: Typography of shares. Brockhaus-Efron Society [in Russian].

Legenkiyu Yu. (2008). Design of clothes. Kyiv: KNUKiM [in Ukrainian]

Meyerhold Sun. (2008). Lectures 1918 - 1919. The art of directing. Twentieth century. Moscow: An artist. Director. Theater, - P. 315 - 403. [in Russian].

Foucault M.( 1994). Will for the Truth. Michel Foucault. Moscow: Kastal [in Russian].

Shandrenko O. M. (2008).Virtual images of the mode: diss….k. art studies: 26.00.01. Kyiv [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Культурологія