ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ

Автор(и)

  • Yaroslav Martynyshyn Міжнародна кадрова академія, Ukraine
  • Olena Kostyuchenko Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.152988

Ключові слова:

система управління, менеджмент, проектний менеджмен

Анотація

Мета роботи – визначити і проаналізувати основні складові ефективного управління проектною діяльністю як своєрідного генератора конкурентоспроможності менеджменту соціокультурних індустрій, здатного забезпечити реалізацію та високий рівень життєздатності соціокультурних проектів в умовах глобалізації. Методологічною основою дослідження є діалектичний принцип пізнання, системний підхід і найважливіші положення теорії та практики управління. Використано загальнонаукові й міждисциплінарні методи дослідження, зокрема, абстрактно-логічний, моделювання та соціокультурний. Наукова новизна полягає у застосуванні культурологічного і психологічного підходів до обґрунтування цілісної системи необхідних якостей, особливостей функціонування та реалізації проектного менеджменту, суб’єктивних чинників ефективності, що відіграють суттєву роль у формуванні його конкурентоспроможності. Висновки. Стратегічним інструментом розвитку соціокультурної сфери визначено ефективний проектний менеджмент, особливостями якого є: по-перше, те, що його цілісна концепція ґрунтується на взаємодії економічних, культурних, соціально-психологічних, творчих і технологічних аспектів; по-друге, його ефективність залежить від ефективного управління часом, матеріальними і людськими ресурсами, командою проекту, впровадження інновацій та ефективного використання інвестицій, а також від реалізації творчого потенціалу, професійних компетенцій (полікультурних, мовленнєвих, інформаційних, політичних, соціально-психологічних тощо); по-третє, його конкурентоспроможність як інтегральна, комплексна порівняльна характеристика конкурентних переваг, факторів управління і продуктивності використання ресурсів, відповідності господарюючого суб’єкта об’єктивним соціокультурним умовам, міра привабливості для споживача соціокультурних послуг.

Біографії авторів

Yaroslav Martynyshyn, Міжнародна кадрова академія

доктор економічних наук, професор, академік 

Olena Kostyuchenko, Київський національний університет культури і мистецтв

доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології

Посилання

Андреев В. И. Конкурентология. Казань: ЦИТ, 2014. 468 с.

Бушуев С. Д, Бушуева Н. С., Бабаев И. А. Креативные технологии управления проектами и программами. Киев: Саммит-Книга, 2015. 768 с.

Деркач А. А. Формирование и развитие профессионального мастерства руководящих кадров. Москва: Мысль, 2013. 289 с.

Ємельянова О. В. Моделі та методи планування інноваційних проектів і програм з урахуванням альтернативних варіантів виконання робіт : автореф. дис. … канд. техн. наук. Харків, 2009. 20 с.

Зазыкин В. Г. Менеджер: психологические секреты профессии. Москва: ЦИТП, 2017. 412 с.

Костюченко О. В., Дихнич Л. П. Проектна діяльність в індустрії моди: організаційні та психологічні аспекти. Київ: Ліра-К, 2017. 316 с.

Костюченко О. В., Дихнич Л. П. Психологія ефективності фахівця індустрії моди. Київ: Ліра-К, 2016. 464 с.

Кузьмін О. Є. Конкурентоспроможність підприємства. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. 280 с.

Латкін М. О. Методологічні основи створення системи управління ризиками проектів підприємства : дис. … д-ра техн. наук. Харків, 2009. 412 с.

Мартинишин Я. М., Коваленко Є. Я. Смисли в культурі управління. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2017. № 4. С. 26–31

Минцберг Г. Создание эффективной организации. / пер. с англ. Санкт-Петербург.: Питер, 2011. 502 с.

Обґрунтування парадигми менеджмент-освіти у соціокультурній сфері. / за ред. Я. М. Мартинишина. Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2017. 509 с.

Петрова І. В. Проектування у соціокультурній сфері. Київ: КНУКіМ, 2007. 372 с.

Портер М. Международная конкуренция. / пер. с англ. Москва: Международные отношения, 1993. 896 с.

Hamel G. The Future of Management. Boston: Harvard Business School Press, 2007. 255 с.

Andreev, V.I. (2014). Competitiveness. Kazan: TsIT [in Russian].

Bushuev, S.D., & Bushueva, N.S., & Babaev, I.A. (2015). Creative technologies of project and program management. Kiev: Sammit-Kniga [in Russian].

Derkach, A.A. (2013). Formation and development of professional skills of leading cadres. Moscow: Mysl [in Russian].

Yemelianova, O.V. (2009). Models and methods of planning of innovative projects and programs taking into account alternative variants of performance of works. Abstract of thesis candidates dissertation. Kharkiv [in Ukrainian].

Zazykin, V.G. (2017). Manager: psychological secrets of the profession. Moscow: TsITP [in Russian].

Kostiuchenko, O.V., & Dykhnych, L.P. (2017). Project activity in the fashion industry: organizational and psychological aspects. Kyiv: Lira-K [in Ukrainian].

Kostiuchenko, O.V., & Dykhnych, L.P. (2016). Psychology of the effectiveness of the specialist of the fashion industry. Kyiv: Lira-K [in Ukrainian].

Kuzmin, O.Ye. (2014). Competitiveness of the enterprise. Ivano-Frankivsk: IFNTUNH [in Ukrainian].

Latkin, M.O. (2009). Methodological bases of creation of risk management system of enterprise projects. Doctoral dissertation. Kharkiv [in Ukrainian].

Martynyshyn, Y.M., & Kovalenko Y.Y. (2017). Smilies in the culture of management. Bulletin of the National Academy of Cultural and Arts, 4, 26-31 [in Ukrainian].

Mintsberg, G. (2011). Creating an effective organization. (Trans. in Eng). St. Petersburg: Piter [in Russian].

Martynyshyn, Y.M. (Ed.). (2017). Justification of the paradigm of management education in the socio-cultural sphere. Bila Tserkva: Vyd. O.V. Pshonkivskyj [in Ukrainian].

Petrova, I.V. (2007). Designing in the socio-cultural sphere. Kyiv: KNUKiM [in Ukrainian].

Porter, M. (1993). International competition. (Trans. in Eng). Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniia [in Russian].

Hamel, G. (2007). The Future of Management. Boston: Harvard Business School Press.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Культурологія