Потенціал біографічного підходу щодо аналізу ролі видатної особистості у світовій культурі (на прикладі життя Збігнева Бжезінського)

Автор(и)

  • Olena Popovych Маріупольський державний університет, Ukraine
  • Julia Sabadash Маріупольський державний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.152992

Ключові слова:

біографічний метод, життєвий шлях, життєпис, спосіб життя, життєва діяльність, детермінанти життєдіяльності, Збігнев Бжезінський.

Анотація

Мета роботи ‒ проаналізувати потенціал біографічного підходу щодо аналізу життєдіяльності видатних особистостей. Методологія дослідження полягає у застосуванні історичного, культурологічного, біографічного, міждисциплінарного та теоретико-узагальнюючого методів, які допомогли розкрити потенціал біографічного методу та дослідити життєпис З. Бжезінського. Наукова новизна дослідження полягає в розумінні необхідності залучення біографічного матеріалу для створення смислоутворювальних чинників вітчизняної культурології та національно-культурної традиції. Важливим завданням для культурологічної рефлексії є використання життєпису як наріжної складової для визначення ролі і значення окремої особистості у суспільному житті, залучення індивідуума до системи культурних цінностей, визначення характерних особливостей соціокультурної адаптації особистості. Крім того, дослідження здійснено на прикладі життєвого шляху Збігневa Бжезінського, видатної людини, яка майже не була презентована до культурологічного дискурсу української науки. Висновки. Значним набутком біографічного методу є використання концептів життєвого шляху, через які біографія структурується в цілісну безперервну послідовність етапів життєдіяльності, тобто життєпис розгортається як послідовність подій у часі. Додамо, що відтворення життєвого шляху з аналізом становлення та зростання особистості як передумови аналізу творчих можливостей людини ми розуміємо як життєпис. На практиці застосування методу біографії передбачає створення моделі персональної культурної реальності – картини «світу культури», у якій людина уособлює себе в цілісності свого культурного буття. Отже, досвід аналізу життєпису відкриває значні потенційні можливості використання біографічного методу для осмислення проблеми компенсаційного впливу культури. Також, біографічний метод дослідження явищ творчого розвитку та креативності може застосовуватися не лише до окремих персоналій, але й до творчих колективів у різних сферах творчої діяльності. Саме тому аналіз специфіки групової культуротворчості як практики освоєння життєвого світу визначимо за перспективу подальших наукових досліджень.

Біографії авторів

Olena Popovych, Маріупольський державний університет

доктор філософських наук, доцент, професор кафедри філософії та соціології

Julia Sabadash, Маріупольський державний університет

доктор культурології, професор, професор кафедри культурології та інформаційної діяльності

Посилання

Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. М.: Мысль, 1991. 299 с.

Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. М.: Наука, 1977. 380 с.

Бжезінський 3. Велика шахівниця. Львів –Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2000. 236 с.

Бжезінський З. Вибір: світове панування чи світове лідерство. К.: Видавничий дім «Київо-Могилянська Академія», 2006. 204 с.

Бжезінський З. Стратегічне бачення: Америка і криза глобальної влади / Пер. з англійської Ганни Ле-лів. Львів: Літопис, 2012. 168 с.

Дильтей В. Типы мировоззрения и обнаружения их в метафизических системах // Культурология. ХХ век: антол. / Гл. ред. С. Я. Левит: сост. С. Я. Левит. М.: Юрист, 1995. С. 213-255.

Иванов В. П. Человеческая деятельность – познание – искусство. К. : Наук. думка, 1977. 260 с.

Каган М. С. Человеческая деятельность : опыт системного анализа. М. : Политиздат, 1974. 328 с.

Леонтьев Д. А. Жизнетворчество как практика расширения жизненного мира // 1-я Всероссийская научно-практическая конференция по экзистенциальной психологии: материалы сообщений / под ред. Д. А. Леонтьева, Е. С. Мазур, Д. И. Сосланда. М.: Смысл, 2001. С. 100-109.

Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. М.: Смысл, 1999. 487 с.

Мясишев В. Н. Психология отношений. Воронеж: МОДЕК, 1995. С. 46-93

Пов’якель Н. І. Біографічний метод // Психологія особистості: слов.-довідник // за ред. П. Горностая, Т. М. Титаренко. К.: Рута, 2001. 320 с.

Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии.. М.: Педагогика, 1973. 424 с.

Флиер А. Я. Культурология для культурологов: учеб. пособие. М.: Академ. Проект, 2000. 496 с.

Abulkhanova-Slavskaya, K.A. (1991). The strategy of life. Moscow: Mysl [in Russian].

Ananev, B.G. (1977). On the problems of modern human studies. Moscow: Nauka [in Russian].

Bzhezinsjkyj, Z. (2000). Great chessboard. Lviv-Ivano-Frankivsk: Lileja-NV [in Ukrainian].

Bzhezinsjkyj, Z. (2006). Choice: world domination or world leadership. Kyiv: Vydavnychyj dim «Kyjivo-Moghyljansjka Akademija» [in Ukrainian].

Bzhezinsjkyj, Z. (2012). Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power. (Gh. Leliv, Trans). Lviv: Litopys [in Ukrainian].

Diltey, V. (1995). Types of ideology and their detection in metaphysical systems. Kulturologiya. KhKh vek: antol. S.Ya. Levit (Ed.). Moscow: Yurist, P. 213-255 [in Russian].

Ivanov, V.P. (1977). Human activities - knowledge – art. Kyiv: ZNauk. dumka [in Russian].

Kagan, M.S. (1974). Human activities: systems analysis experience Moscow: Politizdat [in Russian].

Leontev, D.A. (2001). Life creativity as a practice of expanding the life world / Д. А. Леонтьев. 1st All-Russian Scientific-Practical Conference on Existential Psychology: Materials of Communications. D. A. Leontev, Ye. S. Mazur, D. I. Soslanda (Eds.). Moscow: Smysl. P. 100-109 [in Russian].

Leontev, D.A. (1999). Psychology of meaning: nature, structure and dynamics of semantic reality Moscow: Smysl [in Russian].

Myasishev, V.N. (1995). Relationship psychology. Voronezh: MODYeK, 1995. P. 46-93 [in Russian].

Pov'jakelj, N.I. (2001). Biographical method. Psychology of personality: word-guide. P. Ghornostaj, T. M. Tytarenko (Eds.). Kyiv: Ruta [in Ukrainian].

Rubinshteyn, S.L. (1973). Problems of general psychology. Moscow: Pedagogika [in Russian].

Flier, A.Ya. (2000). Culturology for cultural studies: studies. Allowance. Moscow: Akadem. Proekt [in Rus-sian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Культурологія