ФЕНОМЕНОЛОГІЯ РОДОЗНАВСТВА У КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УНІВЕРСИТЕТУ

Автор(и)

  • Olesya Smolinska Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, Ukraine
  • Tetyana Kupchak Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, Ukraine
  • Khrystyna Dzyubynska Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.152994

Ключові слова:

родознавство, родознавча діяльність, вища освіта, культурно-освітній простір, університет, культурна практика

Анотація

Мета статті – вивчити теоретичні та практичні засади родознавчої діяльності в культурно-освітньому просторі університету. Методологічний базис наукового дослідження складають феноменологія, ключові підходи аналітичної та комунікативної філософії, системний підхід до родознавства як однієї з культурних практик в культурно-освітньому просторі університету. Наукова новизна полягає в осмисленні феноменології родознавства в інтегрованому теоретико-практичному контексті педагогіки та культурології. У статті  обґрунтована доцільність застосування феноменологічного підходу до родознавства у вищій освіті; з’ясовані окремі аспекти родознавства як феномену української вищої освіти; укладена параметрологічна модель концепції цілісної родознавчої діяльності у період здобування вищої освіти. Висновки. Феноменологія родознавства на етапі здобування вищої освіти близька до феноменології творення індивідуальної історії суб’єктами системи вищої освіти. Родознавство у вищій освіті розвивається під впливом багатьох різнорідних чинників, серед яких є й такі, що видозмінюють сенси, продуковані феноменом родознавства у культурно-освітньому просторі університету, деформують цю діяльність, тому суттєвого значення набуває якість педагогічного супроводу. До параметрів моделі цілісної концепції родознавчої діяльності у закладі вищої освіти входять: її інтегрованість в освітні програми; предметна сфера; родознавчий компонент, що реалізується у ній; вид педагогічного супроводу; результат родознавчої діяльності та спосіб його презентації.

Біографії авторів

Olesya Smolinska, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького

доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри філософії та педагогіки

Tetyana Kupchak, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького

заслужений працівник культури України, старший викладач кафедри філософії та педагогіки 

Khrystyna Dzyubynska, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри української та іноземних мов імені Якима Яреми

Посилання

База жителів України 1650–1920 рр. народження. URL: https://pra.in.ua/uk (дата звернення: 17.07.2018).

Бегей С. Родина : історико-етнографічний нарис. Львів : Українські технології, 2004. 32 с.

Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології. К. : Мистецтво, 1995. 335 с.

Герчанівська П.Е. Аналіз культури в парадигмі теорії систем. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ, 2017. № 1. С. 3–7.

Довженко О.П. Україна в огні. К. : Радянський письменник, 1990. С. 16–102.

Етимологічний словник української мови: в 7 т. / редкол.: О. С. Мельничук та ін. К. : Наукова думка, 1982.

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145–19 (дата звернення: 17.07.2018).

Куренкова Р.А. Феноменология образования: современный диалог философии и педагогики. URL: http://www.congress2008.dialog21.ru/Doklady/11010.htm (дата звернення: 17.07.2018).

Лобко Н. Теоретичні та практичні питання реконструкції родоводів українців URL: http://history.org.ua/JournALL/sid/sid_2012_20/10.pdf (дата звернення: 17.07.2018).

Лучик В. В. Етимологічний словник топонімів України / відп. ред. В. Г. Скляренко. К. : ВЦ «Академія», 2014. 544 с.

Manrubia S.C., Derrida B., Zanette D.H. Genealogy in the Era of Genomics Models of cultural and family traits reveal human homogeneity and stand conventional beliefs about ancestry on their head. American Scientist. 2003. March–April. Vol. 91. P. 158–165.

Методики дослідження родоводу. Історична довідка про основні напрямки генеалогічного дослідження. URL: http://shev.gov.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=6867&Itemid=480

Музей сім’ї та родоводу. URL: https://centre–wf.io.ua/s2436411/muzey_sim

Народ скаже – як зав’яже: українські народні прислів’я, приказки, загадки, скоромовки / упоряд. та передм. Н.С. Шумади. К. : Веселка, 1985. 178 с.

Павлова О. Культурні практики університету: між дисципліною та дискурсом. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2017. № 4. URL: http://visnyknakkkim.in.ua/index.php/visnyk/article/view/1070/953 (дата звернення: 17.07.2018).

Зосимов А.М. Словник українських прізвищ: у 2-х т. Харків : Золоті сторінки, 2015.

Смолінська О.Є. Становлення концепції українського університету. Вища школа. 2014. № 9. С. 22–31.

Смолінська О.Є. Теоретико-методологічні основи організації культурно-освітнього простору педагогічних університетів України : монографія / за науковою редакцією проф. Г. П. Васяновича. Суми : Університетська книга, 2014. 362 с.

Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка. К.: ІСДО, 1996. 288 с.

Сявавко Е., Волков Г. Этнопедагогика. М. : Издательский центр «Академия», 1999. 168 с.

Томазов В.В. Генеалогія історична. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Genealogija_istorychna (дата звернення: 17.07.2018).

Христова Н.М. Генеалогічна евристика: алгоритм та джерела. URL: http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_1_2011/24.pdf (дата звернення: 17.07.2018).

Черепанова С.О. Філософія освіти: духовність родового самопізнання. Вісник Харківського націона-льного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 2013. Вип. 41(1). С. 300–313.

Черепанова С.О. Філософія родознавства. К. : Знання, КОО, 2008. 460 с.

Base of inhabitants of Ukraine 1650-1920 years of birth. (n.d.). Retrieved July 17, 2018, from https://pra.in.ua/uk [in Ukrainian].

Behey, S. (2004). Family: Historical and ethnographic essay. Lviv: Ukrainian technologies. [in Ukrainian].

Vovk, H. (1995). Studios in Ukrainian ethnography and anthropology. Kyiv: Art. [in Ukrainian].

Gerchanivska, P. E. (2017). Analysis of culture in the theory of systems paradigm. Bulletin of the National Academy of Cultural and Arts Leaders, (1), 3-7. [in Ukrainian].

Dovzhenko, O. P. (1990).Ukraine is in fire. Kyiv: Soviet writer. [in Ukrainian].

Melnychik, O. S. (Ed.). (1982). Etymological Dictionary of the Ukrainian Language [Def. 7]. Kyiv: Scientific thought. [in Ukrainian].

Law of Ukraine "On Education", § 05.09.2017 № 2145–VIII (2017). Retrieved July 17, 2018, from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145–19. [in Ukrainian].

Kurenkova, R. A. (n.d.). Phenomenology of education: Modern dialogue of philosophy and pedagogy. Retrieved July 17, 2018, from http://www.congress2008.dialog21.ru/Doklady/11010.htm [in Russian].

Lobko, N. (n.d.). Theoretical and practical questions of the reconstruction of pedigrees of Ukrainians. Re-trieved July 17, 2018, from http://history.org.ua/JournALL/sid/sid_2012_20/10.pdf . [in Ukrainian].

Luchyk, V. V. (2014). An etymological dictionary of toponyms of Ukraine. Kyiv: Academy. [in Ukrainian].

Manrubia, S. C., Derrida, B., & Zanette, D. H. (2003, March/April). Genealogy in the Era of Genomics Mod-els of cultural and family traits reveal human homogeneity and stand conventional beliefs about ancestry on their head. American Scientist, 91, 158-165. [in English].

Methods of research pedigree. Historical reference about the main directions of genealogical research. (n.d.). Retrieved July 17, 2018, from http://shev.gov.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=6867&Itemid=480. [in Ukrainian].

Center for Family and Women of Shevchenkivskyi District. (n.d.). Museum Family and genealogy. Re-trieved July 17, 2018, from https://centre–wf.io.ua/s2436411/muzey_sim. [in Ukrainian].

Shumada, N. S. (Ed.). (1985). The people will say – how will lace: Ukrainian folk proverbs, sayings, riddles, scribbling. For middle school age. Kyiv: Rainbow. [in Ukrainian].

Pavlova, O. (2017). University Cultural Practices: Between Discipline and Discourse. Bulletin of the National Academy of Cultural and Arts Leaders, (4). [in Ukrainian].

Zosimov, A. M. (Ed.). (2015). Dictionary of Ukrainian surnames: in 2 t. Kharkiv: Golden pages. [in Ukraini-an].

Smolinska, O. Ye. (2014). Becoming the concept of Ukrainian University. Higher School, (9), 22-31. [in Ukrainian].

Smolinska, O. Ye. (2014). Theoretical and methodological foundations of cultural and educational space of Pedagogical Universities in Ukraine. Sumy: University book. [in Ukrainian].

Stelmakhovych, M. H. (1996). Ukrainian family pedagogy. Kyiv: ISDO. [in Ukrainian].

Syavavko, Y., & Volkov, H. (1999). Ethnopedagogy. Moscow: Academy. [in Russian].

Tomazov, V. V. (2004). Historical genealogy. Retrieved July 17, 2018, from http://www.history.org.ua/?termin=Genealogija_istorychna [in Ukrainian].

Khrystova, N. M. (2011). Genealogy heuristics: Algorithm and sources. Retrieved July 17, 2018, from http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_1_2011/24.pdf [in Ukrainian].

Cherepanova, S. O. (2013). Philosophy of education: The spirituality of generic self-knowledge. Herald of the Kharkiv National Pedagogical University Named after G.S. Skovoroda, 41(1), philosophy, 300-313. Retrieved July 17, 2018. [in Ukrainian].

Cherepanova, S. O. (2008). Philosophy of genealogy. Kyiv: Knowledge. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Культурологія