СВІТОГЛЯДНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО (ТРАНЗИТИВНОГО) СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

  • Dmytro Bilozor Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.152998

Ключові слова:

культура, світогляд, цінності, світоглядні трансформації, релігія.

Анотація

Мета дослідження розглянути трансформацію світоглядної культури особистості в умовах транзиту. Виокремити основні фактори впливу на світоглядну культуру особистості. Звернути увагу на тенденції розвитку світоглядних орієнтацій особистості під впливом соціальних змін. Методологія дослідження полягає у застосуванні методів аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, а також у використанні термінологічного, ідейно-змістового й історико-філософського підходів. Зазначені методи дозволяють розкрити динаміку та спцифіку таких тенденцій розвитку світоглядної культури особистості як криза  наукового обгрунтування і розповсюдження псевдонаукового обгрунтування світоглядних орієнтацій, ренессанс релігійної інтерпретації світоглядних орієнтацій, синкретизм у обгрунтування світоглядної культури. Наукова новизна статті полягає у спробі виділити особливості формування світоглядної конструкції під впливом об’єктивних факторів  (домінуюча культура, економіка, ідеологія, держава) і суб’єктивних факторів. У висновках вказано,  що найбільш впливовими соціальними чинниками на формування світоглядної культури співвітчизника на сьогодні будуть такі як: геополітичний, економічний, релігійний. Саме ці фактори впливають на трансформацію культурно-світоглядних орієнтирів соціуму. Подекуди вони приносять позитивні тенденції, а інколи продукують соціальний деструктив.

Біографія автора

Dmytro Bilozor, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

кандидат філософських наук, викладач кафедри філософії, біоетики та історії медицини 

Посилання

Духовность, художественное творчество, нравственность: материалы “круглого стола” / Вопросы философии. Москва, 1996. №2. С. 3-40.

Кольев А. Политическая мифология: реализация социального опыта. Москва: Логос, 2003. 384 с.

Кривега Л. Д. Мировоззренческие трансформации личности в условиях трансформации общества. Запорожье: ЗГУ, 1998. 202 с.

Леонтьев Д.А. Мировоззрение как миф и мировоззрение как деятельность. Менталитет и коммуникативная среда в транзитном обществе. Томск: ТГУ, 2013. С. 11-29.

Нетрадиционные религии в посткоммунистической России: материалы “круглого стола” / Вопросы философии. Москва. 1996. № 12. С. 3-32.

Ницше Ф. Антихристианин / пер. с англ. А. А. Яковлева. Москва: Политиздат, 1989. С. 17-93.

Пилипенко В.Є. Людина в ринковому суспільстві: орієнтації, поведінка, культура. Київ: Фоліант, 2005. 224 с.

Полисаєв О. П. Архітектоника сучасного міфу. Тернопіль: Астон, 2008. 336 с.

Примост В. 2015-й: що ми напишемо на прапорі перемоги? Український тиждень. 2014. № 52. С. 16-21.

Сайр Д. Парад миров. Типология Мировоззрений. Санкт-Петербург: Мирт, 1997. 247 с.

Филоненко А. Наука и религия: культурологическая рецепция диалога. Философская и социологическая мысль. 1996. № 3-4. С. 153-163.

Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. Москва: Правда, 1990. 490 с.

Холтон Дж. Что такое антинаука? Вопросы философии. 1992. №2. С. 26-58.

Шмалєй С.В. Динаміка ціннісної свідомості молоді в сучасний період. Педагогічні науки. 2009. № 54. URL: http: //ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_54/56.pdf (дата звернення: 27.07.2018)

Spirituality, artistic creation, morality. Proceedings from round table. (1996). Questions of philosophy, 2, 3-40 [in Russian].

Kolyev, A. (2003). Political mythology. Realization of social experience. Moscow: Logos [in Russian].

Kryvega, L.D. (1998). Attitudinal transformation of person in society transformation context. Zaporizhya: ZDU [in Ukrainian].

Leontiev, D.A. (2013) Attitude like a myth and attitude like activity. Mentality and environment in transit society. Tomsk: TGU [in Russian].

Non-traditional religions in post-communist Russia. Proceedings from round table. (1996). Questions of philosophy, 12, 3-32 [in Russian].

Nietzsche, F. (1989). The antichrist. Moscow: Politizdat [in Russian].

Pylipenko, V.Ye. (2015). Man in market society: orientation, behavior, culture. Kyiv: Foliant [in Ukrainian].

Polisayev, O.P. (2008) Architectonics of the modern myth. Ternopil: Aston [in Ukrainian].

Prymost, W. (2014). 2015 - what we wright on the Victory flag. Ukrainian week, 52, 16-21 [in Ukrainian].

Sire, J. (1997). World’s parade. Attitudes typology. St.Petersburg: Mirt [in Russian].

Filonenko, A. (1997). Science and religion. Cultural discourse. Philosophical and sociological idea, 3-4, 153-163 [in Ukrainian].

Florenskiy, P.A. (1990). Pillar of faith and truth adoption. Moscow: Pravda [in Russian].

Holton, G. (1992). What is anti-science. Questions of philosophy, 2, 26-58 [in Russian].

Shmaley, S.V. (2009) Young’s people attitudes value dynamic in modern time. Pedagogical science. 2009. № 54. Retrieved from: http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_54/56.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Культурологія