РЕАЛІЗАЦІЯ КРЕАТИВНОГО І ДІЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБДАРОВАНИХ СТУДЕНТІВ В ІННОВАЦІЙНІЙ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Oksana Gavelya Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.152999

Ключові слова:

культурні цінності, творчий проект, ігрові методи моделювання, 3D технології, 3D плакат, об’єкт проектної діяльності.

Анотація

Мета роботи – обґрунтування необхідності модернізації засобів проектної діяльності в закладах культури і мистецтв, з метою розвитку творчого і ділового потенціалу обдарованих студентів, сприяння продукуванню нових культурних цінностей. Методологія дослідження полягає в застосуванні аналітичного підходу – в роботі над науковими працями вітчизняних і зарубіжних вчених, присвячених питанням проектної діяльності, ігровим методам моделювання та мультимедійним технологіям; системного підходу – у визначенні можливостей комплексного застосування методів моделювання і 3d технологій в інноваційній культурно-мистецькій діяльності. Наукова новизна полягає у визначенні автором особливостей застосування у культурно-мистецькій проектній діяльності методів моделювання і 3D технологій, з метою розвитку креативного і ділового потенціалу обдарованих студентів. Узагальнено основні досягнення розробників освітніх 3D технологій для роботи зі студентами вишів в умовах інноваційної діяльності. Окреслено основні перспективи та проблеми подальшого розвитку зазначеного напряму дослідження. Висновки. Встановлена можливість комплексного застосування ігрових методів моделювання і 3D технологій у розробці творчих проектів. Комп’ютерне моделювання дозволить розв’язувати складні фахові завдання в інноваційній культурно-мистецькій діяльності й використовувати авторські моделі об’єктів як навчальні тренажери. Впровадження 3D технологій у навчальний процес вишів і роботу закладів культури і мистецтв полегшить процес презентації творчих проектів і дозволить легко усувати існуючі в них недоліки. Культурні цінності, створені сучасними обдарованими митцями в новому форматі, з використанням сучасних технологій, сприяють збереженню традиційних цінностей як архетипу для підтримання національної ідентичності.

Біографія автора

Oksana Gavelya, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних дисциплін

Посилання

Гумен О. М., Лясковська, С. Є., Мартин Є. В. Графічні інформаційні технології у підготовці фахівців технологічних спеціальностей. Теорія і методика електронного навчання: зб. нак. пр. Кривий Ріг: Криворізький національний університет, 2013. Вип. IV. С. 65-68.

Давидовський К. Семантика мистецького проекту (на прикладі творчих ініціатив київського інституту музики ім. Р. М. Глієра 1990–2000-х років). Прикладна культурологія і культурні практики. 2013. № 6. С. 160-164.

Дерев’янчук А. Й., Москаленко Д. Р. Доцільність використання 3D графіки під час підготовки військових спеціалістів. Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence 2014. № 2 (20). С. 119-124.

Дитхелм Г. Управление проектами. В 2 т. Т. ІІ: / Пер. с нем. Санкт-Петербург: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2004. Т. 2. 288 с.

Замість будівництва - 3D друк. IT українською. Київ: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 2014. № 2. С. 119-124. URL: http://it-ua.info/news/2014/08/31/zamst-budvnictva-3d-druk.html.

Київські курси з професійного навчання motion – дизайну в Adobe After Effects. URL: https://mobios.school/kyiv/motion.

Лабораторія 3D дизайну. URL: https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-dizajnu-ta-reklami/87-laboratoriya-3d-dizajnu.

Мелешко М. А., Денисенко С. М., Пясківський М. І. Застосування 3D-моделей в мультимедійних електронних освітніх ресурсах. Проблеми інформатизації та управління. 2015. № 3(51). С. 86-91.

Методичні рекомендації щодо порядку проведення культурно-мистецьких заходів, творчих програм та проектів у сфері культури, затверджено наказом Міністерства культури і туризму України від 10.04.2009р. №230/0/16-09. URL: http://195.78.68.75/mincult/uk/publish/printable_article/178745

Пилипенко А. І. Забезпечення культурно-мистецьких проектів: особливості та проблемні питання. Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр. Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. № 3(31). С. 115-120.

Придатко О. В. та ін. Інтеграція 3D-інтерактивних технологій навчання в освітні проекти безпекоорієнтованих спеціальностей. Вісник ЛДУБЖД: Зб. наук. праць. Львів: ЛДУ БЖД, 2017. №15. С. 46-54.

Селезнев В.А. Компьютерные технологии и образное представление информации в учебном процессе образовательных организаций. Теория и практика общественного развития. 2014. № 1. С. 134-137.

Технологія управління соціальними проектами: монографія / Безверхнюк Т. М., Левицький А. О., Пєклун К. В. та ін. // за заг. ред. Т. М. Безверхнюк. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. 292 с.

Указ Президента України «Про затвердження Положення про порядок надання грантів Президента України молодим діячам у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва та кінематографії, молодим письменникам, майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів.» Офіц. текст прийнятий ВРУ від 6 лютого 1999 року № 127/99. Із змінами від 05.11.2014. № 850/2014 // Офіційний вісник України. 26.02.1999. № 6. С. 16, Ст. 188, код акта 6831/1999.

Наказ Мінкультури України від 06.06.2014 № 439 «Про культурно-мистецькі проекти під загальною назвою “Взаєморозуміння”».

27 культурно-мистецьких проектів рекомендовано до реалізації в рамках програми Мінкультури. URL: vsiknygy.net.ua/news/37293/ .

3D Біодрук. (No date). URL: http://www.vz.kiev.ua/medytsyna-majbutnogo-v-ukrayini-ne-potribna.

3D друк одягу. Червона сукня для тих, хто хоче бути в тренді. URL: http://3д-друк.укр/3d) .

3D моделі манекенів. URL: https://3dwarehouse.sketchup.com/mode .

3D-плакат. Коні з вітрини магазину. URL: http://urbanshit.de/3d-plakat .

3D-плакат. Обличчя з трикутників в інтер’єрі. URL: https://sklep.foteks.pl/inspiracje-i424-plakat-twarz-z-trojkatow.html .

Brickmann R. The Art of Science of Digital Compositing, Second Edition: Techniques for Visual Effects, Animation and Motion Graphics. 2-nd еdition: Morgan Kaufmann. 2008.

Google Sketch Up. URL: https://www.google.com.ua/search.

CULTURE. Kompozitor Sergey Krucenko. 2018. URL: https://zn.ua/CULTURE/kompozitor-sergey-krucenko-videt-muzyku-slyshat-kino-_.html

Gumen, O. M. (2013). Graphic information technologies in the training of specialists in technological spe-cialties. Theory and methodology of e-learning. Kryvyi Rih. Kryvy Rih National University, 4 [in Ukrainian].

Davidovsky, K. (2013) Semantics of the art project (on the example of the creative initiatives of the Kiev Institute of Music named after M. Glier, 1990-2000). Applied Cultural Studies and Cultural Practices, 6 [in Ukrainian].

Derevianchuk, A.Y. (2014). The expediency of using 3D graphics during the training of military specialists. Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defense, 2 [in Ukrainian].

Diethelm, G. (2004). Project Management. (Trans. from germ.). St. Petersburg: Publishing House "Busi-ness Press" [in Russian].

Instead of construction - 3D printing. (2014). IT in Ukrainian. Ivan Chernyakhovsky National University of Defense of Ukraine. Kiyv, 2. Retrived from: http://it-ua.info/news/2014/08/31/zamst-budvnictva-3d-druk.html [in Ukraini-an].

Kyiv courses on professional motion learning - design in Adobe After Effects. (No date). Retrived from: https://mobios.school/kyiv/motion [in Ukrainian].

Laboratory for 3D design. (No date). Retrived from: https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-dizajnu-ta-reklami/87-laboratoriya-3d-dizajnu [in Ukrainian].

Meleshko, M.A. (2015). Application of 3D models in multimedia electronic educational resources. Prob-lems of informatization and management, №3 [in Ukrainian].

Methodical recommendations on the order of cultural and artistic events, creative programs and projects in the field of culture, approved by the order of the Ministry of Culture and Tourism of Ukraine, N. 230/0 /16-09. (10.04.2009). Retrived from: http://195.78.68.75/mincult/en/publish/printable_article/178745 [in Ukrainian].

Pylypenko, A.I. (2009). Provision of cultural and artistic projects: peculiarities and problematic issues. Project Management and Production Development: Coll. sciences Lugansk Ave: View of the SNU V. Dalya, 3 [in Ukrainian].

Prydatko, O.V. (2017). Integration of 3D-interactive teaching technologies into educational projects of security-oriented specialties. Bulletin of the LSUBZD: Zb. sciences works. Lviv: LDU BZD, 15 [in Ukrainian].

Seleznev, V.A. (2014). Computer technologies and figurative representation of information in educational process of educational organizations.The theory and practice of social development, 1 [in Russian].

Bezvergniuk, T.M. (2014). Technology of management of social projects. Odessa: ORID NAPA [in Ukrainian].

Decree of the President of Ukraine "On Approval of the Regulations on Granting the Presentations of Young People in the Field of Theater, Musical, Circus, Fine Arts and Cinematography, young writers, masters of folk art for the creation and implementation of creative projects. Officer text adopted by the Verkhovna Rada of February 6, 1999 No. 127/99. With changes from 11/05/2014. № 850/2014 // Official bulletin of Ukraine. Feb 26, 1999 No. 6. P. 16, Art. 188, code of the act 6831/1999.

"On cultural and artistic projects under the general title "Mutual Understanding"" Order of the Ministry of Culture of Ukraine dated 06.06.2014, 439 [in Ukrainian].

Cultural and artistic projects recommended for implementation in the framework of the Ministry of Culture (No date). Retrived from: http://vsiknygy.net.ua/news/37293/ [in Ukrainian].

3D Bioprint. (No date). Retrived from: http://www.vz.kiev.ua/medytsyna-majbutnogo-v-ukrayini-ne-potribna [in Ukrainian].

3D print of clothes. Red dress for those who want to be in the trend. (No date). Retrived from: http: //3d-print.ukr3d) [in Ukrainian].

3D models of dummies. (No date). Retrived from: https://3dwarehouse.sketchup.com/mode [in Ukraini-an].

3D poster. Horses from shop window. (No date). Retrived from: http://urbanshit.de/3d-plakate [in Ukraini-an].

3D poster. The face of the triangles in the interior. (No date). Retrived from: https://sklep.foteks.pl/inspiracje-i424-plakat-twarz-z-trojkatow.html [in Ukrainian].

Brickmann, R. (2008). The Art of Science of Digital Compositing, Second Edition: Techniques for Visual Effects, Animation and Motion Graphics. 2-nd еdition: Morgan Kaufmann [in English].

Google Sketch Up. URL: https://www.google.com.ua/search [in Ukrainian].

CULTURE. (2018). Kompozitor Sergey Krucenko. URL: https://zn.ua/CULTURE/kompozitor-sergey-krucenko-videt-muzyku-slyshat-kino-_.html [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Культурологія