Саморегулювання культури: роль громадських об’єднань та електронної комунікації

Автор(и)

  • Olena Goncharenko Київський національний торговельно-економічний університет, Ukraine
  • Larysa Neskorodzhena Київський національний торговельно-економічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.153002

Ключові слова:

громадське об’єднання, саморегулювання, саморегулювання культури, електронна комунікація, саморегулівні процеси, нормативно-правовий акт.

Анотація

Мета статті полягає у дослідженні ролі громадських об’єднань та сучасних засобів електронної комунікації через призму саморегулювання культури. Методологія дослідження. Використано філософський (діалектичний) метод для розгляду поняття саморегулювання культури та впливу громадських організацій на її становлення і розвиток; загальнонаукові (формально-логічний, метод аналізу та синтезу)  дозволили дослідити понятійно-категоріальний апарат, визначити функції громадських організацій у сфері культури; спеціально-правових (порівняльно-правовий, формально-юридичний) методи  дозволили визначити правові засади діяльності громадських об’єднань у сфері культури, особливості правового забезпечення електронної комунікації. Наукова новизна роботи полягає у здійснені комплексного дослідження правових проблем саморегулювання культури в контексті діяльності громадських організацій та застосування сучасних засобів електронної комунікації. Висновки. У результаті дослідження, зроблено висновок, що активна діяльність громадських об’єднань є показником належного та ефективного врядування у сфері культури. Встановлено, що саморегулювання культури – це складний динамічний процес, який здійснюють безпосередньо самі суб’єкти діяльності у сфері культури без втручання ззовні. Електронна комунікація у сфері культури – це наслідок творчого підходу до можливості саморегулювання процесів. Визначено, що громадські об’єднання у сфері культури виконують представницьку, захисну функції; мають можливість утворювати благодійні організації для фінансування культурних програм; залучаються до формування керівних органів; беруть участь  у  розробці  нормативно-правових  актів щодо культурної діяльності; представляють професійних творчих працівників до відзначення державними нагородами творчих спілок та статусу творчих працівників; проводять  атестацію творчих працівників тощо. За допомогою електронних комунікацій (як інструменту саморегулювання) громадські організації сприяють поширенню культури.

Біографії авторів

Olena Goncharenko, Київський національний торговельно-економічний університет

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права

Larysa Neskorodzhena, Київський національний торговельно-економічний університет

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права

Посилання

Гоцалюк А.А. Самоорганізація культури: сучасна парадигма. Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : наук. зб. – Вип. 25 / упоряд. і наук. ред. В. Г. Виткалов ; редкол.: Ю. П. Богуцький, С. В. Виткалов, Волков С. М. та ін. ; наук.-бібліогр. редагування наукової бібліотеки РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2018. С. 181-186.

Гололобов С. М.Правові засади діяльності громадських організацій у ЄС: національно-культурний аспект. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2017. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2017_2_3. Дата звернення 24 червня 2018 року.

Гоцалюк А.А. Роль саморегулювання у формуванні інноваційної культури. Вісник Національної ака-демії керівних кадрів культури і мистецтва. 2018. № 2. С. 16-20.

Кодекс кращих практик громадської участі у прийнятті рішень: Ухвалений Конференцією міжнарод-них неурядових організацій Ради Європи на засіданні 1 жовтня 2009 року. URL: https://rm.coe.int/16802eeddb. Дата звернення 23 червня 2018 року.

Про культуру: Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2778-17. Дата звернення 24 червня 2018 року.

Гончаренко О. Конституційні засади саморегулювання господарської діяльності. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2016. № 1. С. 28–36.

Про державну підтримку кінематографії в Україні Закон України від 23.03.2017 року № 1977-VIII URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1977. Дата звернення 24 червня 2018 року.

Про Український культурний фонд: Закон України від 23.03.2017 року № 1976-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1976. Дата звернення 20 червня 2018 року.

Про професійних творчих працівників та творчі спілки: Закон України від 07.10.1997 року № 554/97-ВР. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/554/97-%D0%B2%D1%80. Дата звернення 19 червня 2018 року.

Про музеї та музейну справу: Закон України від 29.06.1995 року № 249/95-ВР. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/249/95 Дата звернення 24 червня 2018 року.

Громадські організації об'єднуються в "Альянс Культури" за для реформ. URL:https://life.pravda.com.ua/culture/2015/09/2/199659. Дата звернення 24 червня 2018 року.

Про схвалення Довгострокової стратегії розвитку української культури - стратегії реформ: Розпоря-дження Кабінету Міністрів України від 01.02.2016 року № 119-р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/119-2016-%D1%80]. Дата звернення 21 червня 2018 року.

Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку («Директива про електронну комерцію»): Директива 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради від 8 червня 2000 року. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_224/card6#Public]/ Дата звернення 24 червня 2018 року.

Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.2015 року № 675-VIII. Відомості Верховної Ради. 2015. № 45. Ст.410.

Шалева О.І. Електронна комерція: навчальний посібник/ URL: http://westudents.com.ua/glavy/27082-13-rozvitok-sferi-zastosuvannya-elektronno-komerts-uchasniki-elektronnogo-rinku.html. Дата звернення 16 червня 2018 року.

Нескороджена Л.Л. Стан законодавчого забезпечення електронної комерції// Приватне і публічне право. 2017. №4.С. 49-53

Статут громадської організації «Пазл»: затверджений Рішенням установчих зборів засновників гро-мадської організації «Пазл»: Протокол № 1 від 19 січня 2014 року. URL: http://pazl.name/Ctatut_Pazlu.pdf. Дата звернення 24 червня 2018 року.

Gutsalyuk A.A. (2018). Self-organization of culture: a modern paradigm. Ukrainian culture: the past, modern, ways of development: sciences. Rivne. p. 181-186 [in Ukrainian].

Gololobov S.M. (2017). Legal principles of activity of civic organizations in EU: national-cultural aspect. Public Administration: Theory and Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2017_2_3 [in Ukrainian].

Gutsalyuk A.A. (2018). The role of self-regulation in the formation of an innovative culture. Bulletin of the National Academy of Cultural and Arts Leadership. No. 2. p. 16-20 [in Ukrainian].

Code of Best Practices for Public Participation in Decision-making: Adopted by the Conference of the International Non-Governmental Organizations of the Council of Europe at a meeting on October 1. (2009). Retrieved from: https://rm.coe.int/16802eeddb [in Ukrainian].

About culture: Law of Ukraine dated December 14, 2010 No. 2778-V (2010). Retrieved from: http: //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2778-17 [in Ukrainian].

Goncharenko O. (2016). Constitutional principles of self-regulation of economic activity.. No. 1. p. 28-36 [in Ukrainian].

About state support of cinematography in Ukraine (2017). Law of Ukraine dated 23.03.2017 № 1977-VIII. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1977 [in Ukrainian].

About the Ukrainian Cultural Foundation. (2017). Law of Ukraine dated March 23, 2017 No. 1976-VIII. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1976. Date of the appeal on June 20, 2018 [in Ukrainian].

About professional creative workers and creative unions. (1997). Law of Ukraine dated 07.10.1997 № 554/97-ВР. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/554/97-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

On Museums and Museum Affairs. (1995). Law of Ukraine dated 29.06.1995 No. 249/95-ВР. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/249/95 [in Ukrainian].

Civic organizations are united in the Alliance of Culture for reform. (2018). Retrieved from: https: //life.pravda.com.ua/culture/2015/09/2/199659 [in Ukrainian].

On Approval of the Long-term Strategy for the Development of Ukrainian Culture - Reform Strategy. (2016). Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated January 1, 2016 No. 119-p. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/119-2016-%D1%80] [in Ukrainian].

On some legal aspects of information services, in particular e-commerce, in the internal market ("Di-rective on e-commerce"). (2000). Directive 2000/31 / EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_224/card6#Public]/ [in Ukrainian].

About e-commerce. (2015). Law of Ukraine dated 03.09.2015 № 675-VIII. Information from the Verkhovna Rada. 2015. No. 45. 410 [in Ukrainian].

Shaleva O.I. (2018). E-commerce: tutorial. Retrived from: http://westudents.com.ua/glavy/27082-13-rozvitok-sferi-zastosuvannya-elektronno-komerts-uchasniki-elektronnogo-rinku.html [in Ukrainian].

Unborn L. L. (2017). The Status of Legislative Provision of E-Commerce. Private and Public Law. №4. p. 49-53 [in Ukrainian].

Statute of the NGO "Puzzles." (2014). Approved by the Decision of the founding assembly of the founders of the NGO "Puzzle": Minutes No. 1. Retrieved from: http://pazl.name/Ctatut_Pazlu.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Культурологія