ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА НА АКСІОСФЕРУ СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

  • Zhanna Denysyuk Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.153004

Ключові слова:

інформаційно-комунікативне середовище, аксіосфера, ціннісні орієнтації, соціокультурний простір.

Анотація

Мета дослідження – вивчення впливу інформаційно-комунікативного середовища на функціонування аксіосфери сучасного суспільства. Методологія дослідження полягає в застосуванні аналітичного, семіотичного та культурологічного методів у вивченні аксіологічної складової процесу комунікації, ролі засобів мас-медіа у трансляції цінностей в сучасному суспільстві та здійснення впливу на функціонування аксіосфери соціуму. Наукова новизна роботи полягає у виявленні аксіологічної складової комунікативного середовища та його впливу на аксіосферу суспільства, що має як позитивні, такі негативні наслідки. Висновки. В результаті дослідження встановлено, що інформаційно-комунікативні технології, які ґрунтуються на цифровому відтворенні інформації, зумовили кардинальні перетворення всіх сфер суспільного буття як в практичній площині, так і в аспектах світоглядного й ціннісного відношень, трансформуючи усвідомлення різних рівнів людського життя. В умовах інформаційно-комунікативного середовища інформація стає головною цінністю. Медіа-засоби, формуючи особливе інформаційне середовище, репрезентують цінності суспільства й здійснюють аксіологічний вплив на індивідів та суспільство в цілому.

Біографія автора

Zhanna Denysyuk, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

кандидат культурології,начальник відділу наукової та редакційно-видавничої діяльності

Посилання

Бакіров В. С., Ручка А. О. Соціологія цінностей сьогодні. Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали IX Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії: концептуалізація ціннісних змін у сучасному суспільстві», 2 лист. 2012 р., (м. Київ). Київ: Логос, 2013. С. 5–17.

Девтеров І.В. Характер соціальної комунікації в мережі інтернет. Теорія і практика управління соціа-льними системами. 2011. № 3. С. 66–72.

Демченко С. В. Медіаполітична система в сучасній Україні (інтегрована комунікаційна модель): авто-реф. дис. … канд. політ. наук. 23.00.02 Дніпропертровськ: Дніпропетр. нац. ун-т., 2004. 18 с.

Каган М.С. Философская теория ценности. СПб: Петербург, 1997. 295 с.

Кастельс М. Власть коммуникации: учеб. пособие. Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. 564 с.

Малашина Т.И. Аксиологическое измерение современных коммуникативных процессов. Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. Вступление. Путь в науку. 2016. № 1. С. 37–42.

Сіверс В.А. Cимволічні трансформації цінності. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2011. № 1. С.3–8.

Суворова И.М. Аксиосфера культуры как синергетическая система. Историческая и социально-образовательная мысль. 2014. № 2 (24). С.352–355.

Федорова І. І. Інформаційна ера: глобальні трансформації культурного простору. Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. 2015. Випуск 2. С.98–104.

Шакирова Е.Ю. Мозаичность современного социокультурного пространства. Вестник ВЭГУ. 2014. № 1 (69). С.140– 147.

Шакирова Е. Ю. Общее представление о строении и динамике современного социокультурного про-странства. Вестник ВГУ. Серия: Философия. 2013. № 2. С.108–124.

Suarez-Villa L. Globalization and Technocapitalism The Political Economy of Corporate Power and Technological Domination. New York: Routledge, 2016. 250 р.

Bakirov, V.S., Ruchka, A.O. Sociology of values today (2013 Problems of development of sociological theory: materials IX Vseukr. Sci. Pract. Conf. "Problems of the development of sociological theory: conceptualization of value changes in modern society", 2 pages. 2012, (Kyiv). Kiev. Nats., Un-t im.T. Shevchenko [and others; Under the control of Sudakova V.I., Kutsenko O.D.]). K .: Logos, 5–17 [in Ukrainian].

Devertov, I.V. (2011). Character of social communication in the Internet. Teoriya i praktyka upravlinnya sotsial'nymy systemamy, 3, 66–72 [in Ukrainian].

Demchenko, S.V. (2004). Media-political system in modern Ukraine (integrated communication model). Extended abstract of candidate’s thesis. Dn. [in Ukrainian].

Kagan, M.S. (1997). Philosophical theory of value. SPb: Peterburh [in Russian].

Castells, M. (2016). Power of Communication. M.: Izd. dom Vyisshey shkolyi ekonomiki [in Russian].

Malashina, T.I. (2016). Axiological measurement of modern communicative processes. Vestnik REU im. G. V. Plehanova. Vstuplenie. Put v nauku, 1, 37-42 [in Russian].

Sivers, V.A. (2011). Symbolic transformation of value. Visnik NatsIonalnoyi akademiyi kerivnih kadriv kulturi i mistetstv, 1, 3-8 [in Ukrainian].

Suvorova, I.M. (2014). Axiomosphere of culture as a synergistic system. Istoricheskaya i sotsialno-obrazovatelnaya myisl, 2 (24), 352–355 [in Russian].

Fedorova, I. I. (2015). Information Era: Global Transformation of the Cultural Space. Visnyk NTUU «KPI». Filosofiya. Psykholohiya. Pedahohika, 2? 98-104 [in Ukrainian].

Shakirova, E.Yu. (2014). Mosaic of modern socio-cultural space. Vestnik VEGU, 1 (69), 140– 147 [in Russian].

Shakirova, E. Yu. (2013). General idea of the structure and dynamics of the modern socio-cultural space. Vestnik VGU. Seriya: Filosofiya, 2, 108-124 [in Russian].

Suarez-Villa, L. (2016). Globalization and Technocapitalism The Political Economy of Corporate Power and Technological Domination. New York: Routledge [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Культурологія