ФАКТОР СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У ЗАВДАННЯХ ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБРАЗУ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ

Автор(и)

  • Viktoriya Dobrovolska Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Ukraine
  • Andriy Peleshchyshyn Національний університет «Львівська Політехніка», Ukraine
  • Volodymyr Vus Національний університет «Львівська Політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.153007

Ключові слова:

cоціальні мережі, імідж, інформаційний образ, заклади культури, глобальні мережі, iнтернет.

Анотація

Мета статті полягає у визначенні основних підходів до захисту суспільного інформаційного образу закладів культури від можливих шкідливих впливів у соціальних мережах. Методологія дослідження складається з сукупності методів аналізу, синтезу, порівняльного, натурного спостереження, класифікації та визначенні структури об’єктів. Наукова новизна полягає у визначенні фактора соціальних мереж у завданнях захисту суспільного інформаційного образу закладів культури, таких як архіви, бібліотеки, музеї, мистецькі заклади, клуби, народні доми тощо. Встановлено, що попри колосальний позитивний вплив на розвиток суспільства та рівень життя, соціальні мережі здатні також бути середовищем шкідливої для суспільства діяльності. Визначено такі шкідливі впливи та їхнє значення для інформаційного образу закладів культури в суспільстві.  Встановлено, що з ряду причин заклади культури є більше об’єктами ніж суб’єктами соціокомунікаційних процесів у глобальних мережах, що є власне, основним чинником зростання ризиків. Запропоновано концепцію переходу до суб’єктної, суспільно-активної діяльності закладів культури в соціальних мережах, суттю якої повинне стати створення та розміщення в соціальних мережах суспільно-корисного контенту, на який сьогодні є відчутний попит. Виходячи з суб’єктності закладів культури, визначено два основні класи інструментарію захисту від шкідливих впливів: правовий та інформаційний. Для кожного з них визначено особливості, переваги та недоліки. Запропоновано можливі види інформаційних ресурсів, що можуть бути використані у такій діяльності. Висновки. Заклади культури повинні стати одним з вагомих чинників формування інформаційного простору в національному та глобальному вимірі, водночас проводячи свою діяльність з врахуванням можливих загроз інформаційного характеру, та відповідним чином будувати активну стратегію формування власного інформаційного образу в соціальних мережах.

Біографії авторів

Viktoriya Dobrovolska, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри культурології та інформаційних комунікацій 

Andriy Peleshchyshyn, Національний університет «Львівська Політехніка»

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності 

Volodymyr Vus, Національний університет «Львівська Політехніка»

аспірант кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

Посилання

Жарков Я. М., Компанцева Л. Ф., Остроухов В. В. та ін. Історія інформаційно-психологічного проти-борства: підруч. / за заг. ред. д.ю.н., проф., засл. юриста України Є. Д. Скулиша. Київ: Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2012. 212 с.

Ланко Д. А., Левченко О. В. Форми ведення інформаційної боротьби: практичний підхід до понятійного апарату. Наука і оборона. 2013. № 3. С. 21–27.

Гапеєва О. Л. Інформаційна безпека на пострадянському просторі: системно-історичний аналіз. Грані: науково-теоретичний альманах. 2016. № 140. С. 93–99.

Гапеєва О. Л. Деякі питання забезпечення інформаційної безпеки в Україні. Військово-історичний вісник. 2017. № 3. С. 31–39.

Гапеєва О. Л. Актуальні проблеми інформаційної безпеки: досвід ОДКБ. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційний вимір гібридної війни: досвід України». Київ, 11 травня 2017 р., С. 102–107.

Горбулін В. П., Додонов О. Г., Ланде Д. В. Інформаційні операції та безпека суспільства: загрози, протидія, моделювання [Текст]: монографія. Київ. Інтертехнологіяю 2009. 163 с.

Добровольська В.В., Пелещишин А.М. Вікіпедія як інструмент документування явищ соціально-культурної сфери. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2018. № 3. С. 82-87.

Зелинский С. А. Информационно-психологические войны (Современные психотехнологии манипу-лирования). URL: http://psyfactor.org/lib/zln3.htm/.

Гумінський Р.В., Пелещишин А. М. Загрози інформаційної безпеки держави в соціальних мережах. Наука і техніка Повітряних сил Збройних Сил України: науково-технічний журнал. Харків, 2013. 2(11). С.192 – 199.

Гумінський Р.В., Пелещишин А. М., Корж Р. О. Визначення рекомендацій щодо інформаційного впливу на структуру віртуальної спільноти. Безпека інформації: наук.-практ. журнал. Київ, 2014. № 3 (20). С. 264 – 273.

Carley K., Lee J., Krackhardt D. Destabilizing networks [Text] Connections, 2002. Vol. 24, Issue 3. P. 79–92. 2. Stohl, C. Networks of Terror: Theoretical Assumptions and Pragmatic Consequences [Text]

Інформаційна безпека України: блогери в гібридній війні URL: http://voi.com.ua/news/775988/.

Литвинов Д., Крикунов А. Социальные сети как поле арены информационного противоборства. Ди-пломатика: спецвыпуск. С. 139–145.

Butera F. Adapting the Pattern of University Organisation to the Needs of the Knowledge Economy. European Journal of Education. 2000. Vol. 35. No 4. pp. 377–498.

Молодецька К. Соціальні інтернет-сервіси як суб’єкт інформаційної безпеки державию. Information Technology and Security. 2016. Vol. 4, № 1. С. 13-20

Ших К. Эра Facebook. Как использовать возможности социальных сетей для развития вашего бизнеса [Текст]. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2010. С.304.

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України URL : Закону України від 05 жовт-ня 2017 № 2163-VIII. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19. – Назва з титул. екрана.

Мерцалова Т.А. Информационная открытость системы образования: Вопросы эффективности государственной политики. Вопросы образования: журнал. 2015. №2. С.40-47.

Павлов С.Н. Информационная политика вуза, формирование общественного мнения как инструменты создания позитивного имиджа. Вестник Томского государственного педагогического университета. Томск, 2012. №6. С.43-47.

Korzh R., Peleshchyshyn A., Fedushko S., Syerov Y. Protection of University Information Image from Fo-cused Aggressive Actions. Advances in Intelligent Systems and Computing.– Springer International Publishing. 2017. Volume 543. pp. 104-110.

Korzh R., Peleshchyshyn A., Syerov Y., Fedushko S. The cataloging of virtual communities of education thematic. Webology, 11(1), Article 117. 2014. Available at: http://www.webology.org/2014/v11n1/a117.pdf

Korzh R., Peleshchyshyn A., Syerov Yu., Fedushko S. University’s Information Image as a Result of Uni-versity Web Communities’ Activities. Advances in Intelligent Systems and Computing. – Springer International Publishing: 2017. Series Volume 512. pp. 115-127.

Korzh R., Peleshchyshyn A., Trach O. Determination of the Set of Virtual Communities Indicators for Higher Education Institutions (HEI). Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії : матеріали XII Міжнар. конф., присвяч. 170-річчю заснування Національного університету «Львівська політех-ніка», 25.02–01.03 2014 р., Львів, Славське, Україна. Нац. ун-т "Львів. політехніка". Львів, Вид-во Львів. політехніки, 2014. С. 357-360.

Пелещишин О. П. Аналіз та протидія загрозам маркетинговій позиції підприємства в онлайн-спільнотах. Захист інформації. Національний авіаційний університет. Київ, 2013. Том 15. № 3 (2013). С.217-224.

Zharkov, Ya.M. & Kompantseva, L.F. & Ostroukhov, V.V. & Petryk, V.M. & Prysyazhnyuk, M.M. & Skulysh, E. D. (2012). History of information-psychological confrontation. E.D. Skulisha (Ed.). Kyiv: Сience-appearance. Department NA SB of Ukraine [in Ukrainian].

Lanko, D.A. & Levchenko, O.V. (2013). Forms of conducting an information struggle: a practical approach to the conceptual apparatus. Science and defense, 3, 21-27 [in Ukrainian].

Hapeeva, O.L. (2016). Information security in the post-Soviet space: systematic-historical analysis. Grani: scientific and theoretical almanac, 140, 93-99 [in Ukrainian].

Hapeeva, O.L. (2017). Some issues of information security in Ukraine. Military historical messenger, 3, 31-39 [in Ukrainian].

Hapeeva, O.L. (2017). Actual problems of information security: CSTO experience: Proceedings of the In-ternational Scientific and Practical Conference «Information dimension of the hybrid war: the experience of Ukraine» (pp. 102-107). Kyiv: [in Ukrainian].

Gorbulin, V.P. & Dodonov, A.G. & Lande, D.V. (2009). Information operations and public safety: threats, counteraction, modeling. Kyiv: Intertechnology [in Ukrainian].

Dobrovoska, V.V. & Peleshchyshyn, A.M. (2018). Wikipedia as a tool of the documentation of Phenomena of the social and cultural sphere, 3, 82-87

Zelinsky, S.A. Information-psychological wars (Modern psychotechnologies of manipulation). Retrieved from: http://psyfactor.org/lib/zln3.htm/.

Guminskyi, R.V. & Peleshchyshyn, A.M. (2013) The threats of state information security in social networks. Nauka I tekhnika Povitryanych syl Zbroynych Syl Ukrainy: Scientific and Technical magazine, 2(11), 192-199 [in Ukrainian].

Guminskyi, R.V. & Peleshchyshyn, A.M. & Korzh, R.O. (2014) Definition of recommendations for informa-tional impact on the structure of the virtual community. Bezpeka informatsii: Scientific and Practical magazine, 3, 264-273 [in Ukrainian].

Carley, K. & Lee, J. & Krackhardt, D. (2002). Destabilizing networks // Connections, Vol. 24, Issue 3. – P. 79–92. 2.

Information security of Ukraine: bloggers in the hybrid war. Retrieved from: http://psyfactor.org/lib/zln3.htm/.

Litvinov, D. & Kryunov, A. Social networks as a field of informational confrontation arena. Diplomacy: Special Issue, 139-145 [in Ukrainian].

Butera, F. (2000). Adapting the Pattern of University Organisation to the Needs of the Knowledge Econo-my. European Journal of Education, Vol. 35. No 4. – pp. 377–498.

Molodetska, K. (2016). Social Internet services as a subject of information security of the state. Information Technology and Security, Vol. 4, 1, 13-20

Shih, K. (2010). Era Facebook. How to use social networking opportunities to grow your business. (p. 304). Moscow: Mann, Ivanov and Ferber [in Russian]

Law of Ukraine оn basic principles of ensuring cybersecurity Ukraine from October 05. 2017 № 2163-VIІI. (2017). Retrieved from : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19. [in Ukrainian].

Merzalova, T.A. (2015). Information openness of the education system: Issues of the effectiveness of state policy. Educational Issues: Journal, 2, 40-47 [in Ukrainian].

Pavlov, S.N. (2012). Information policy of the university, formation of public opinion as a means of creating a positive image. Bulletin of the Tomsk State Pedagogical University. Tomsk, 6, 43-47 [in Russian]

Korzh, R. & Peleshchyshyn, A. & Fedushko, S. & Syerov Y. (2017). Protection of University Information Im-age from Focused Aggressive Actions. Advances in Intelligent Systems and Computing.– Springer International Publishing.– Volume 543.– pp 104-110.

Korzh, R. & Peleshchyshyn, A. & Syerov, Yu. & Fedushko, S. (2014). The cataloging of virtual communities of education thematic. Webology, 11(1), Article 117. Available at: http://www.webology.org/2014/v11n1/a117.pdf

Korzh, R. & Peleshchyshyn, A. & Syerov, Yu. & Fedushko, S. (2017). University’s Information Image as a Result of University Web Communities’ Activities. Advances in Intelligent Systems and Computing. – Springer Interna-tional Publishing: Series Volume 512.– pp 115-127.

Korzh, R. & Peleshchyshyn, A. & Trach O. (2014). Determination of the Set of Virtual Communities Indicators for Higher Education Institutions (HEI). Modern problems of radio electronics, telecommunications, computer engineering: materials XII International conf., dedicating 170th anniversary of the foundation of the Lviv Polytechnic «National University». (рp. 357-360). Lviv: Lviv. Polytechnic [in Ukrainian].

Peleshchyshyn, O.P. (2013). Analysis and counteraction to threats to the company's marketing position in online communities Information protection. National Aviation University, Vol. 15, 3, 217-224 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Культурологія