ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ

Автор(и)

  • Nadiіa Kish ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine
  • Oleksandra Kanyuk ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.153012

Ключові слова:

культура іншомовного професійного спілкування, майбутні інженери, модель формування культури іншомовного професійного спілкування, педагогічні умови, іншомовне професійне спілкування.

Анотація

Мета дослідження − довести та емпірично з’ясувати педагогічні умови формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх фахівців інженерної галузі. Методологія дослідження полягає в застосуванні таких методів: теоретичного; емпіричного; педагогічного експерименту та статистичного. Наукова новизна дослідження свідчить про те, що вперше розроблено та показано модель формування КІПС майбутніх інженерів;  згідно теорії доведено та емпірично з’ясовано педагогічні умови формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх фахівців інженерної галузі; вияснено критерії та показники визначення рівнів сформованості КІПС майбутніх студентів інженерних спеціальностей. Висновки. У процесі дослідження встановлено, що успішна реалізація розробленої нами моделі формування культури іншомовного професійного спілкування (КІПС) майбутніх інженерів прогнозує виконання таких педагогічних умов: здійснення організаційно-управлінського супроводу під час формування культури іншомовного професійного спілкування (КІПС); інтеграція комунікативно-контекстного та компетентнісного підходів у навчанні; професійно-етична і соціокультурна спрямованість навчання. Дослідно-експериментальна робота виявилася ефективною, процес формування культури іншомовного професійного спілкування (КІПС) студентів на основі моделі формування культури іншомовного професійного спілкування (КІПС) дав позитивні результати (спостерігається позитивна динаміка підвищення рівня успішності студентів експериментальних груп).

Біографії авторів

Nadiіa Kish, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов

Oleksandra Kanyuk, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов, завідувач кафедри іноземних мов 

Посилання

Александров В.М. Методика інтенсивного навчання інженерів професійно-орієнтованої англійської мови : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 "Теорія та методика навчання (германські мови)" / Алексан-дров Вячеслав Миколайович ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. Одеса, 2009. 20 с.

Jordan R. English for Academic Purposes. A guide and resource book for teachers / R. Jordan. ‒ Cambridge : CUP, 1997. 404 p.

Martin A. Abraham. Sustainability Science and Engineering: Defining Principles Amsterdam : Keller International Publishung, 2006. 518 p.

Кіш Н.В. Педагогічні умови формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2015. 20 с.

Бабанский Ю. К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований : дидактиче-ский аспект. Москва : Педагогика, 1982. 192 с.

Остапенко Н. Моделювання як метод навчання в лінгводидактиці вищої школи URL:,<http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1046> – Загол. з екрана.

Штофф В.А. Моделирование и философия. Москва ; Ленинград : Наука, 1966. 304 с.

Aleksandrov, V.M. (2009). Methodology of intensive training of engineers of professionally-oriented English language. Extended abstract of candidate’s thesis. Odesa: SUStPUU [in Ukrainian].

Jordan R. (1997). English for Academic Purposes. A guide and resource book for teachers. Cambridge : CUP [in English].

Martin A. Abraham. (2006). Sustainability Science and Engineering: Defining Principles / Martin A. Abraham. – Amsterdam : Keller International Publishung [in English].

Kish, N.V. (2015). Pedagogical conditions of formation of the culture of foreign-language professional communication of future engineers. Extended abstract of candidate’s thesis. Ternopil: TernNPU [in Ukrainian].

Babanskij, Ju. K. (1982). Problems of increasing the efficiency of pedagogical research: (Didactic aspect). Moskwa: Pedagogika [in Ukrainian].

Ostapenko, N. M. (2013). Modeling as a method of teaching in linguistics of high school. Retrieved from http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1046 [in Ukrainian].

Shtoff, V. A. (1966). Modeling and philosophy. Moskwa − Leningrad: Nauka [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Культурологія