ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ПІД ЧАС УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – 1921 РОКІВ

Автор(и)

  • Tamara Mazur Міністерство культури України, Ukraine
  • Ivan Myshchak Інститут законодавства Верховної Ради України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.153017

Ключові слова:

державна політика, культура, охорона культурної спадщини, культурні цінності, культурні пам’ятки.

Анотація

Мета роботи – аналіз діяльності міністерств внутрішніх справ, освіти, юстиції, губернських земських зборів, губернських і повітових відділів культури, міських дум періоду Української революції 1917 – 1921 років щодо охорони культурної спадщини в Україні. Методологічні засади дослідження: історичний метод, який дозволив простежити генезу діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування щодо охорони культурної спадщини; методи аналізу та синтезу, застосування яких посприяло аналізу основних нормативних актів і владних рішень; метод компаративного аналізу –дав змогу порівняти політику щодо охорони культурної спадщини в Українській Народній Республіці періоду Української Центральної Ради та Директорії і в Українській Державі гетьмана Павла Скоропадського. Наукова новизна. Акцентовано увагу на основних кроках і заходах державної влади та органів місцевого самоврядування (окремого міністерства культури в українських урядах періоду 1917 – 1921 років не було) як щодо організаційно-методичного забезпечення охорони культурної спадщини, так і налагодження просвітницької роботи у відповідному напрямку, спрямованих на підвищення організаційно-культурного рівня населення. Обґрунтовано положення про те, що в умовах постійних воєнних дій і глибокої економічної кризи тогочасна українська влада проводила цілеспрямовану державну політику не лише щодо захисту культурної спадщини на власній території, а й повернення культурного надбання українців, незаконно вивезеного за межі України. Висновки. Аналіз діяльності вищих органів влади, міністерств внутрішніх справ, освіти, юстиції, губернських земських зборів, губернських і повітових відділів культури, міських дум періоду Української революції 1917 – 1921 років дає підстави для висновку про загалом послідовну політику щодо забезпечення охорони культурної спадщини в Україні. Однак через відсутність єдиного керівного органу у відповідній сфері (міністерства культури) та часті зміни влади більше уваги охороні культурної спадщини приділяли органи місцевого самоврядування, які користувалися значною підтримкою громадськості. Ряд важливих проблем пам’яткоохоронної сфери, які доводилося вирішувати органам влади сто років тому, є актуальним і сьогодні, тож досвід їх успішного вирішення заслуговує на увагу сучасників.

Біографії авторів

Tamara Mazur, Міністерство культури України

кандидат юридичних наук, заступник Міністра культури України

Ivan Myshchak, Інститут законодавства Верховної Ради України

доктор історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач науково-організаційного відділу

Посилання

Мищак І. М. Законодавче забезпечення охорони культурної спадщини та шляхи його вдосконалення в Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2013. № 3. С. 31–37.

Революція в культурі (Формування державної гуманітарної політики під час Української революції 1917–1921 років). У 2-х т. / Упоряд. : О. С. Онищенко, О. Л. Копиленко, Є. Р. Бершеда, І. М. Мищак. Репринт. вид. К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. Т. 1. 440 с.

Революція в культурі (Формування державної гуманітарної політики під час Української революції 1917–1921 років). У 2-х т. / Упоряд. : О. С. Онищенко, О. Л. Копиленко, Є. Р. Бершеда, І. М. Мищак. Репринт. вид. К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. Т. 2. 368 с.

Мѣры къ охранѣ Андреевской церкви. Южная копѣйка. 1917. 17 сент.

До громадян Української Народної Республіки. Робітнича газета. 1917. 19 лист.

Культурно-національний рух на Черкащині. Народня воля. 1918. 30 верес.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 65. Арк. 88–89зв.

Українська Центральна рада: Документи і матеріали. У 2 т. Т. 2: 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. / Упорядн.: В. Ф. Верстюк (керівник) та ін.; НАН України. Інститут історії України. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. К. : Наук. думка, 1997. 424 с.

З культурного руху на Вкраїні. Вільне слово. 1918. 21 верес.

Опоряження Чернечої гори. Вільне слово. 1918. 8 черв.

Охорона пам’ятників культури і мистецтва. Рідне слово. 1919. 23 верес.

Купрійчук В. Політика культурного розвитку в історії українського державотворення (1917 – 1920 рр.). URL: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2011-4-4.pdf

Історія культури. URL: https://buklib.net/books/26656/

В комитетѣ по реставраціи Кіевскаго Собора св. Софіи. Слово. 1918. 16 лист.

Реставрація Софійскаго Собора. Слово. 1918. 30 лист.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 17–20 зв.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 63 – 65 зв.

Myshchak, I. M. (2013). Legal Regulation of the Cultural Heritage Protection and Ways of its Improvement in Ukraine. The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine. 3, 31–37 [in Ukrainian].

Revolution in culture (Formation of the sate humanitarian policy during the Ukrainian Revolution of 1917–1921). In 2 vol. Comp. : O. S. Onishchenko, O. L. Kopylenko, Ye. R. Bersheda, I. M. Myshchak. Reprint ed. K. : Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2012. Vol. 1. 440 p. [in Ukrainian].

Revolution in culture (Formation of the sate humanitarian policy during the Ukrainian Revolution of 1917–1921). In 2 vol. Comp. : O. S. Onishchenko, O. L. Kopylenko, Ye. R. Bersheda, I. M. Myshchak. (2012). Reprint ed. K. : Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine. Vol. 2. 368 p. [in Ukrainian].

Measures to protect the St. Andrew's Church. (1917). South kopeck. September 17 [in Ukrainian].

To the citizens of the Ukrainian People's Republic. Worker’s newspaper. 1917. November 19 [in Ukrainian].

Cultural and national movement in Cherkassy region. People's will. 1918. September 30 [in Ukrainian].

Central state archive of the supreme power and administration bodies of Ukraine (CSASB of Ukraine). Fund 2592. Descript. 1. Case 65. Sh. 88–89 turn [in Ukrainian].

Ukrainian Central Rada: Documents and materials. In 2 vol. Vol. 2 : December 10, 1917 – April 29, 1918 / Comp.: V. F. Verstyuk (head), etc.; National Academy of Sciences of Ukraine. Institute of History of Ukraine. Central state archive of the supreme power and administration bodies of Ukraine. K. : Science opinion, 1997. 424 p. [in Ukrainian].

From the cultural movement in Ukraine. Free word. 1918. September 21 [in Ukrainian].

The arrangement of Chernecha mountain. Free word. 1918. June 8 [in Ukrainian].

Protection of culture and art monuments. Native word. 1919. September 23 [in Ukrainian].

Kupriychuk V. Policy of cultural development in the Ukrainian state creation history (1917 – 1920). URL: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2011-4-4.pdf [in Ukrainian].

History of culture. URL: https://buklib.net/books/26656/ [in Ukrainian].

In the committee for the restoration of the Kiev Cathedral of St. Sophia. Word. 1918. November 16 [in Ukrainian].

Restoration of the St. Sophia Cathedral. Word. 1918. November 30 [in Ukrainian].

CSASB of Ukraine. Fund 1065. Descript. 1. Case 14. Sh. 17–20 turn [in Ukrainian].

CSASB of Ukraine. Fund 1065. Descript. 1. Case 14. Sh. 63–65 turn [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Культурологія