Питання свободи в релігійному туризмі та паломництві

Автор(и)

  • Svitlana Panchenko Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.153018

Ключові слова:

, свобода, туристська революція, вільний час, вибір, зняття соціальної напруги, культурний аналіз, релігійний туризм, паломництво, сповідь, функція, досвід.

Анотація

Мета дослідження – вивчення питання свободи в паломництві і релігійному туризмі. Методологія дослідження полягає у застосуванні методів аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, а також у використанні історичного та культурологічного підходів. Наукова новизна полягає у розширенні та узагальненні знань про свободу в релігійному туризмі, яка розкривається через різновид людської дії, активності. Висновки. В результаті дослідженні встановлено, що свобода в релігійному туризмі розкривається через різновид людської дії, активності. Туристська пізнавальна активність, потреба у мандрівництві людини визначається історично виробленими і засвоєними соціокультурними програмами, котрі орієнтують особистість на пізнання і освоєння навколишнього світу, побудові нових систем взаємовідносин, отриманні особистістю нових емоційних та естетичних вражень і засвоєння нею цікавих форм соціального досвіду.

Біографія автора

Svitlana Panchenko, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

кандидат культурології, доцент кафедри арт-менеджменту та івент-технологій 

Посилання

Пазенок В. С. Феномен свободи у сучасних західних філософських концепціях. Свобода: сучасні виміри та альтернативи. Київ: Укр. Центр духовної культури, 2004. С. 11–56.

Горський В. С. Подорож як феномен культури. Всеукраїнський круглий стіл «Філософія туризму». – К. : КУТЕП, 2002. – с. 28.

Монтень М. Опыты: в 3-х кн.: пер с фр. Кн. 3. СПб.: Кристалл: Респекс, 1998. 704 с.

Абрамов В. В. Туризм – вседозволенность или достижение мировой культуры. Культура і освіта фахівців туристської сфери: сучасні тенденції та прогнози: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Киев: КУТЕП, 2005. С. 434–438.

Гуманізм: сучасні інтерпретації та перспективи. Київ: Укр. Центр духовної культури, 2001. 380 с.

Пазенок В. С. Філософія туризму. Філософія туризму: навч. посіб. Київ: Кондор, 2004. С. 19.

Федорченко В. К. Свобода: практичні виміри соціального суб’єкта. Свобода: сучасні виміри та альтернативи. Київ: Укр. Центр духовної культури, 2004. С. 469–483.

Кривега К. В. Туризм як прояв свободи сучасної особи. Нова парадигма. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. Вип. 43. С. 13–24.

Житенёв С.Ю. Религиозное паломничество в христианстве, буддизме и мусульманстве: социокуль-турные, коммуникационные и цивилизационные аспекты. - Москва, 2012 – С. 130-131; С.102.

Khristov Т. Т. Religious tourism. Moscow: Academia, 2005. 288 p.

Крюкова Н. В. Паломництво до святих місць України (на матеріалах Кримського регіону): автореф. дис. … канд. філософ. наук: спец. 09.00.12 / Крюкова Наталія Василівна; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2008. с. 8.

Pazenok, V.S. (2004). The phenomenon of freedom in modern Western philosophical concepts. Freedom: Modern Dimensions and Alternatives. K.: Ukr. Tsentr duhovnoyi kulturi [in Ukrainian].

Gorskiy, V.S. (2002). Travel as a cultural phenomenon. All-Ukrainian Round Table "Philosophy of Tour-ism". K. : KUTEP [in Ukrainian].

Monten M. (1998). Experiments. SPb.: Kristall: Respeks [in Russian].

Abramov, V.V. (2005). Tourism - permissiveness or the achievement of world culture. Culture and edu-cation of tourism specialists: current trends and forecasts: materials III International. science-practice conf. K: KUTEP [in Ukrainian].

Humanism: the future and the future (2001). Kiev: Ukr. Center for Spiritual Culture [in Ukrainian].

Pazenok, V.S. (2004). Philosophy of tourism. Philosophy of Tourism. Kyiv: Condor [in Ukrainian].

Fedorchenko, V.K. (2004). Freedom: practical dimensions of a social subject. Freedom: Modern Di-mensions and Alternatives. Kiev: Ukr. Center for Spiritual Culture [in Ukrainian].

Kryvega, K.V. (2005). Tourism as a manifestation of the freedom of a modern person. New paradigm. Kiev [in Ukrainian].

Zhitenev, S.Yu. (2012). Religious pilgrimage in Christianity, Buddhism and Islam: socio-cultural, communication and civilizational aspects. Moskva: Indrik [in Russian].

Christov, T.T. (2005). Religious tourism. M.: Izdatel'skij centr "Akademija" [in Russian].

Kryukova, N.V. (2008). Pilgrimage to holy places of Ukraine (on materials of the Crimean region). Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Культурологія