Аналіз наукової і кінопедагогічної спадщини О.С. Мусієнко (до 80-річчя до дня народження)

Автор(и)

  • Oleksandr Bezruchko Київського національного університету культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.153053

Ключові слова:

Оксана Станіславівна Мусієнко, кінознавство, кінофакультет, педагогіка екранних мистецтв, кафедра кінознавства, професор, біографічний метод

Анотація

Мета роботи. Дослідити та проаналізувати наукову і кінопедагогічну спадщину видатного українського кінознавця та педагога, професора, заслуженого діяча мистецтв України, члена-кореспондента Національної академії мистецтв України О.С. Мусієнко. Методологія дослідження полягає в застосування біографічного, історико-культурного, систематизаційного та теоретично узагальнюючого методів. Зазначені методологічні підходи дозволяють зібрати та дослідити внесок, зроблений Оксаною Станіславівною Мусієнко в науку про кіно і в медіапедагогіку. Наукова новизна роботи зумовлена тим, що, нажаль, вітчизняні дослідники не так часто висвітлюють діяльність тих, хто присвятив себе вивченню кінопроцесу у всіх його складнощах, протиріччях і досягненнях. Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, можна зазначити, що поставлені наукові завдання виконані: проаналізовано внесок, зроблений Оксаною Станіславівною Мусієнко в науку про кіно і в медіапедагогіку; досліджено життєвий шлях О.С. Мусієнко; розглянуто безпосереднє коло тих наукових інтересів, яким присвятила свої дослідження Мусієнко; названо найкращих учнів О.С. Мусієнко на кафедрі кінознавства Інституту екранних мистецтв Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого; наведено список найголовніших її публікації у культурологічних газетах і журналах в Україні.

Біографія автора

Oleksandr Bezruchko, Київського національного університету культури і мистецтв

доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри кіно- телемистецтва 

Посилання

Безручко А. Известный украинский медиапедагог О.С. Мусиенко / А. В. Безручко // Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве : сборник статей. – Могилев : Могилевский институт МВД, 2016. – Вып. 2. – С. 40–47.

Безручко О. Творчо-педагогічний досвід О. С. Мусієнко / О. В. Безручко // Міждисциплінарне пізнання закономірностей сучасного екранного дискурсу: зб. наукових праць / відп. ред. Г. П. Чміль, І. Б. Зубавіна. – К.: Ін-т культурології НАМ України, 2014. – С. 204–214.

Зубавіна І. Мистецтво любити кіно / І. Б. Зубавіна // Кіно-театр. – 2008. – № 3. – С. 46–47.

Мусієнко Н. Б. Мусієнко Оксана Станіславівна: матеріали до біографії / Н. Б. Мусієнко. – Київ : Логос, 2014 – 220 с.

Мусієнко О. Апокаліпсис Кіри Маратової : [про художній фільм реж. К. Муратової “Три історії”] / О. С. Мусієнко // Культура і життя. – 1997. – 9 квітня. – С. 3.

Мусієнко О. Гринько М. : талант бути необхідним: [бесіда з нар. арт. УРСР кіноактором М. Гриньком] / записали О. С. Мусієнко, В. Р. Слободян // Культура і життя. – 1982. – 21 лютого. – С. 5.

Мусієнко О. Дві ретроспективи: [Вернор Херцог і Франсуа Трюффо] / О. С. Мусієнко // Культура і жит-тя. – 1994. – 12 березня. – С. 3.

Мусієнко О. Інтерв’ю про творчу і кінопедагогічну діяльність, 18 вересня 2013 р. / О. С. Мусієнко // Приватний архів автора.

Мусієнко О. Кінематограф Юрія Іллєнка : всі барви світу / Оксана Мусієнко // Культура і життя. – 2006. – 13 вересня. – С. 2.

Мусієнко О. Лицарський вибір Олега Ольжича : [про документальний фільм “Олесь Ольжич: «Я ка-мінь з Божої пращі»”. Авт. сценарію Л. Череватенко, реж. – А. Микульский ] / О. С. Мусієнко // Культура і життя. – 1997. – 11 червня. – С. 4.

Мусієнко О. Носій глибинної національної сутності: [Рецензія на книгу Анджея Вайди “Кіно і решта світу”] / О. С. Мусієнко // Культура і життя. – 2005. – 24 червня. – С. 3.

Мусієнко О. Опанувати розмаїття жанрів про телевізійне кіно / О. С. Мусієнко // Культура і життя. – 1977. – 24 лютого. – С. 4.

Мусієнко О. Під “градусом” нових зустрічей : у Києві відбувся Другий тиждень європейського кіно / О. С. Мусієнко // Культура і життя. – 1995. – 2 серпня. – С. 3.

Мусієнко О. Пітерська марка : екран близького зарубіжжя / О. С. Мусієнко // Культура і життя. – 1996. – 29 травня. – С. 3.

Мусієнко О. Польський погляд / О. С. Мусієнко // Культура і життя. – 2007. – 20 червня. – С. 4.

Мусієнко О. “Пролог” до майбутнього українського кіно : [про фестиваль студентських фільмів] / О. С. Мусієнко // Культура і життя. – 1998. – 14 січня. – С. 3.

Мусієнко О. Ровесник століття: [пам’яті режисера Л. Ф. Швачка] / О. С. Мусієнко // Культура і життя. – 2001. – 3 лютого. – С. 3.

Мусієнко О. Секрет вічної молодості: [до ювілею режисера Юрія Іллєнка] / О. С. Мусієнко // Культура і життя. – 2007. – 27 червня. – С. 3

Мусієнко О. Співуча ескадрилья: нотатки про фільм “В бій ідуть тільки старики” / О. С. Мусієнко // Ку-льтура і життя. – 1974. – 9 травня. – С. 4.

Мусієнко О. Телеекранізація. Яка вона? / О. С. Мусієнко // Культура і життя. – 1976. – 17 жовтня. – С. 4.

Мусієнко О. Фестиваль “Пролог” : враження, оцінки, підсумки: [про фестиваль фільмів, створених студентами кінофакультету] / О. Мусієнко, С. Кондратенко, О. Рутковський та ін. // Культура і життя. – 1990. – 11 листопада. – С. 3.

Мусієнко О. Чи варто вчити дивитися кіно? / О. С. Мусієнко // Сучас. пробл. худож. освіти в Україні : зб. наук. пр. / АМУ, Ін-т пробл. сучас. мистец. ; [кер. проекту А. В. Чебикін ; редкол.: В. Д. Сидоренко (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 4 : Медіаосвіта в Україні. Сучасний стан, проблеми розвитку. – С. 16–21.

Скуратовський В. Із нотаток про одну кінознавчу біографію / В. Л. Скуратівський // Мусієнко Оксана Станіславівна: матеріали до біографії / автор-упорядник Н. Мусієнко. – Київ : Логос, 2014. – С. 6–10.

Федоров А. Ф. Медиапедагоги и теоретики медиакультуры зарубежных стран: энциклопедический справочник / А. Ф. Федоров. – Москва : Информация для всех, 2011. – 55 с.

Щовечора після роботи: [обговорення фільму режисера С. Єршова студентами кінофакультету] / вела обговорення Оксана Мусієнко // Культура і життя. – 1974. – 27 червня. – С. 4.

Bezruchko, O. (2016). The Well-known Ukrainian mediateacher О.S. Moussienko. Mediasphere and mediaeducation: specific of cooperation in the modern sociocultural space: collection of scientific articles. (Issue 2), (pp. 40–47). Mogilev: Mogilev Institute of МVD. [in Russian].

Bezruchko, O. (2014). Creatively-pedagogical experience of O.S. Moussienko. Interdisciplinary cognition of conformities to law of modern CRT discurs: collection of scientific articles. (pp. 204–214). Kyiv: Institute of Modern Arts of National Academy of Arts. [in Ukranian].

Zubavina, I (2008). The art to love cinema. Cinema-theatre, № 3, 47. [in Ukrainian].

Мoussienko, N.B. (2014). Moussienko Oksana Stanislavivna: biographic materials. (pp. 220). Kyiv: Logos. [in Ukrainian].

Moussienko, O.S. (1997). Kira Maratova’s apocalypse. Culture and life. April, 9, (p. 3). [in Ukrainian].

Moussienko, O.S. (1982). Hrynko M.: The talent of being needed. Culture and life. February, 21, (p. 5). [in Ukranian].

Moussienko, O.S. (1994). Two retrospectives. Culture and life. March, 12, (p. 3). [in Ukrainian].

Мoussienko, O.S. (2013). Interview on creative and cinema teaching activities. Author’s private archive. September, 18. [in Ukrainian].

Moussienko, O.S. (2006). Yuriy Illenko’s cinema: all the colors of the world. Culture and life. September, 13, (p. 2). [in Ukrainian].

Moussienko, O.S. (1997). O. Olzhych’s knightly choice. Culture and life. June, 11, (p. 4). [in Ukrainian].

Moussienko, O.S. (2005). The bearer of a deep national identity. Culture and life. June, 24, (p. 3). [in Ukrainian].

Moussienko, O.S. (1977). Capturing the diversity of TV movie genres. Culture and life. February, 24, (p. 4). [in Ukrainian].

Moussienko, O.S. (1995). Under the influence of new meetings: Kyiv held the second week of the European cinema. Culture and life. August, 2, (p. 3). [in Ukrainian].

Moussienko, O.S. (1996). Saint Petersburg brand: screen of the neighboring countries. Culture and life. May, 29, (p. 3). [in Ukrainian].

Moussienko, O.S. (2007). Polish view. Culture and life. June, 20, (p. 4). [in Ukrainian].

Moussienko, O.S. (1998). “Prologue” to the future of Ukrainian cinema. Culture and life. January, 14, (p. 3). [in Ukrainian].

Moussienko, O.S. (2001). Peer of the century. Culture and life. February, 3, (p. 3). [in Ukrainian].

Moussienko, O.S. (2007). The secret of eternal youth. Culture and life. June, 27, (p. 3). [in Ukrainian].

Moussienko, O.S. (1974). A singing squadron: notes about “Old Men Only Go to Fight”. Culture and life. May, 9, (p. 4). [in Ukrainian].

Moussienko, O.S. (1976). TV version. What is it like? Culture and life. October, 17, (p. 4). [in Ukrainian].

Moussienko, O.S. (1990). Prologue Festival: experience, assessments, summary. Culture and life. November, 11, (p. 3). [in Ukrainian].

Moussienko, O.S. (2008). Should one teach to watch a movie? Modern issues of artistic education in Ukraine: collection of scientific articles. (Issue. 4), (pp. 16–21). Kyiv: Institute of Modern Arts of National Academy of Arts. [in Ukrainian].

Skuratovskyi V. (2014). From the notes on a movie scholar’s biography: Moussienko Oksana Stanisla-vivna: biographic materials. (pp. 6–10). Kyiv: Logos. [in Ukrainian].

Fedorov, A. (2011). Foreign Media Teachers and Media Culture Theorists: Encyclopedic Handbook (pp. 55). Moscow: Information for everyone. [in Russian].

Moussienko, O.S. (1974). Every evening after work. Culture and life. June, 27, (p. 4). [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство