МИСТЕЦЬКА СПАДЩИНА ХУДОЖНИКА ПІАРА КАРОЛЯ (ЛУКАША) ГЮБЕЛЯ (1722 – 1793) НА ТЕРЕНАХ ВОЛИНІ

Автор(и)

  • Ruslana Sheretyuk Рівненський державний гуманітарний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.153055

Ключові слова:

орден піарів, Волинь, бароко, портрет, фреска, Кароль (Лукаш) Гюбель.

Анотація

Мета дослідження полягає в окресленні мистецьких набутків видатного художника середини – другої половини ХVІІІ ст., представника римо-католицького ордену піарів Кароля (Лукаша) Гюбеля, котрий все своє творче життя провів на Волині. Методологія дослідження спирається на візуальний аналіз його робіт, аналітичний та мистецтвознавчий методи дослідження, а також системний підхід, зокрема, в статті використано фактологічний матеріал праць польських авторів. Наукова новизна полягає в тому, що дослідження є першою у вітчизняному мистецтвознавстві спробою викладу життєвого шляху та аналізу мистецького доробку Кароля (Лукаша) Гюбеля. Висновки. Його пензлю належали не лише живописні твори на релігійну тематику, але й композиції світського змісту, зокрема, портрети, пейзажі, пасторалі. Аналіз збережених на сьогодні робіт засвідчує, що вони виконані під впливом концептуальних засад західноєвропейського мистецтва доби бароко.

Біографія автора

Ruslana Sheretyuk, Рівненський державний гуманітарний університет

доктор історичних наук, доцент, професор кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Посилання

Власов В. Г. Барокко. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства: в 8 т. Санкт-Петербург: ЛИТА, 2000. Т. 1. С. 561-590.

Жолтовський П. М. Словник художників, що працювали на Україні в ХІV – ХVІІІ ст. Художнє життя на Україні в ХІV – ХVІІІ ст. Київ: Наукова думка, 1983. С. 109-178.

Леонюк В. Словник Берестейщини. Львів: Видавнича фірма «Афіша», 1996. 360 с.

Рычков П. А. Дорогами Южной Ровенщины (От Корца до Пляшевой). Москва: Искусство, 1989. 175 с.

Урсу Н. О. Мистецька спадщина домініканського ордену на території України ХVІІ – ХVІІІ ст. Кам’янець-Подільський: Абетка, 2006. 372 с.

Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, z. K III-12, sygn. 5, l. 13.

Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, z. K III-12, sygn. 58 а, l. 5.

Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana : w 3 tomach. Warszawa : Nakład i druk S. Orgelbranda, 1846. T. 3. 863 s. + XXVIII.

Dąbrowski S. Artyści na dworze Antoniego Tyzenhauza (przyczynki archiwalne). Biuletyn Naukowy wydawany przez Zakład Architektury Polskiej i Historii Sztuki Politechniki Warszawskiej. 1933. № 3. S. 134-140.

Dobrowolski T. Polskie malarstwo portretowe. Ze studiów nad sztuką epoki sarmatyzmu. Kraków: Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, 1948. 239 s.

Husarski W. Zabytki Pińska i jego okolic. Kresy. pl: веб-сайт. URL: http://www.kresy.pl/zobacz-kresy?zobacz/zabytki-pinska-i-jego-okolic (дата звернення 17.12.2016).

Hübel Karol. Encyklopedia PWN: веб-сайт. URL: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Huebel-Karol;3913055.html (дата звернення 17.12.2016).

Jodłowska R. Hübel Karol. Polski Słownik Biograficzny. Wrocław – Warszawa – Kraków : Zakład Narodowy imenia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1962 – 1964. T. X. S. 124-125.

Moszyński A. Kronika Kollegium Lubieszowskiego XX. Pijarów. Kraków : W drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego Stelcla, 1876. 174 s.

Rastawiecki E. Słownik malarzów polskich, tudzież obcych w Polsce osadłych lub czasowo w niej przebywających : w 3 tomach. Warszawa : Druk S. Orgelbranda, 1850. T. I. 334 s.

Vlasov, V.G. (2000). Baroque. The Big Encyclopedic Dictionary of Fine Arts. St. Petersburg: Lita, T. 1, 561-590 [in Russian].

Zholtovsky, P.M. (1983). Dictionary of artists who worked in Ukraine in the ХІV – ХVІІІ centuries. Artistic life in Ukraine in the ХІV – ХVІІІ centuries. Kyiv: Scientific Opinion, 109-178 [in Ukrainian].

Leonyuk, V. (1996). Dictionary of Beresteyschina. Lviv: Publishing Company «Afisha» [in Ukrainian].

Rychkov, P.A. (1989). By the roads of the South Rovenshchyna (From Korets to Plyasheva). – Moscow: Art [in Russian].

Ursu, N.O. (2006). The artistic heritage of the Dominican Order on the territory of Ukraine in the ХVІІ – ХVІІІ centuries. Kamyanets-Podilsky: Abetka [in Ukrainian].

Archives of the Polish Academy of Sciences and the Polish Academy of Arts in Krakow, fund K III-12, dossier 5, sheet 13 [in Polish].

Archives of the Polish Academy of Sciences and the Polish Academy of Arts in Krakow, fund K III-12, dossier 58 a, sheet 5 [in Polish].

Balinsky M., Lypynsky T. (1846). Ancient Poland, described from the point of view of historical, geographical and statistical. Warsaw: An inscription and a print of S. Orgelbrand, Vol. 3 [in Polish].

Donbrovskii, S. (1933). Artists in the courtyard of Anthony Tisengauz (archival materials). Scientific Bulletin of the Polish Academy of Architecture and History of the Art of the Warsaw Polytechnic, 3, 134-140 [in Polish].

Dobrovolsky, T. (1948). Polish portrait painting. From studies of art of the era of sarmatism. Krakow: An exposition of the Polish Academy of Arts [in Polish].

Gusarsky, V. Monuments of Pinsk and its environs. Retrieved from http://www.kresy.pl/zobacz-kresy?zobacz/zabytki-pinska-i-jego-okolic [in Polish].

Gyubel Karol. Encyclopedia of PVN. Retrieved from http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Huebel-Karol;3913055.html [in Polish].

Yodlovskaya, R. (1962 – 1964). Gyubel Karol. Polish Biographical Dictionary. Wroclaw – Warsaw – Krakow: Ossolinsky National University, Publishing House of the Polish Academy of Sciences, Vol. X, 124-125 [in Polish].

Moshynsky, A. (1876). Chronicle of the Lyubeshiv Collegium of Fathers - Piarists. Krakow: In the printing house of Jagiellonian University under the direction of Ignatius Stelkla [in Polish].

Rustavetsky, E. (1850). Dictionary of Polish artists, as well as foreigners, settled in Poland or temporarily staying there. Warsaw: Printed by S. Orgelbrand, Vol. I [in Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство