DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.153055

The artist-piarist Karol (Lukash) Gubel’s (1722 – 1793) artistic heritage on the territory of Volyn

Ruslana Sheretyuk

Abstract


The purpose of the research is to outline the artistic achievements of the outstanding painter in the middle – the second half of the XVIII century, the representative of the Roman Catholic Order of Piarists Karol (Lukash) Gubel, who spent all his creative life in Volyn. Research methodology is based on visual analysis of his works, analytical and art-study methods of investigations, as well as a systematic approach; in particular the article uses the factual material of the Polish authors’ writings. The scientific novelty is that, the study is the first attempt of presentation the way of life and the analysis of Karol (Lukash) Gubel’s artistic works in the national art studies. Conclusions. Not only paintings on religious topics belonged to his brush, but also compositions of secular content, in particular, portraits, landscapes, and pastoralists. The analysis of works, preserved for today, testifies that they were executed under the influence of the conceptual foundations of the West European art of Baroque period.


Keywords


Piarist order; Volyn; Baroque; portrait; fresco; Karol (Lukash) Gubel

References


Власов В. Г. Барокко. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства: в 8 т. Санкт-Петербург: ЛИТА, 2000. Т. 1. С. 561-590.

Жолтовський П. М. Словник художників, що працювали на Україні в ХІV – ХVІІІ ст. Художнє життя на Україні в ХІV – ХVІІІ ст. Київ: Наукова думка, 1983. С. 109-178.

Леонюк В. Словник Берестейщини. Львів: Видавнича фірма «Афіша», 1996. 360 с.

Рычков П. А. Дорогами Южной Ровенщины (От Корца до Пляшевой). Москва: Искусство, 1989. 175 с.

Урсу Н. О. Мистецька спадщина домініканського ордену на території України ХVІІ – ХVІІІ ст. Кам’янець-Подільський: Абетка, 2006. 372 с.

Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, z. K III-12, sygn. 5, l. 13.

Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, z. K III-12, sygn. 58 а, l. 5.

Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana : w 3 tomach. Warszawa : Nakład i druk S. Orgelbranda, 1846. T. 3. 863 s. + XXVIII.

Dąbrowski S. Artyści na dworze Antoniego Tyzenhauza (przyczynki archiwalne). Biuletyn Naukowy wydawany przez Zakład Architektury Polskiej i Historii Sztuki Politechniki Warszawskiej. 1933. № 3. S. 134-140.

Dobrowolski T. Polskie malarstwo portretowe. Ze studiów nad sztuką epoki sarmatyzmu. Kraków: Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, 1948. 239 s.

Husarski W. Zabytki Pińska i jego okolic. Kresy. pl: веб-сайт. URL: http://www.kresy.pl/zobacz-kresy?zobacz/zabytki-pinska-i-jego-okolic (дата звернення 17.12.2016).

Hübel Karol. Encyklopedia PWN: веб-сайт. URL: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Huebel-Karol;3913055.html (дата звернення 17.12.2016).

Jodłowska R. Hübel Karol. Polski Słownik Biograficzny. Wrocław – Warszawa – Kraków : Zakład Narodowy imenia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1962 – 1964. T. X. S. 124-125.

Moszyński A. Kronika Kollegium Lubieszowskiego XX. Pijarów. Kraków : W drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego Stelcla, 1876. 174 s.

Rastawiecki E. Słownik malarzów polskich, tudzież obcych w Polsce osadłych lub czasowo w niej przebywających : w 3 tomach. Warszawa : Druk S. Orgelbranda, 1850. T. I. 334 s.

Vlasov, V.G. (2000). Baroque. The Big Encyclopedic Dictionary of Fine Arts. St. Petersburg: Lita, T. 1, 561-590 [in Russian].

Zholtovsky, P.M. (1983). Dictionary of artists who worked in Ukraine in the ХІV – ХVІІІ centuries. Artistic life in Ukraine in the ХІV – ХVІІІ centuries. Kyiv: Scientific Opinion, 109-178 [in Ukrainian].

Leonyuk, V. (1996). Dictionary of Beresteyschina. Lviv: Publishing Company «Afisha» [in Ukrainian].

Rychkov, P.A. (1989). By the roads of the South Rovenshchyna (From Korets to Plyasheva). – Moscow: Art [in Russian].

Ursu, N.O. (2006). The artistic heritage of the Dominican Order on the territory of Ukraine in the ХVІІ – ХVІІІ centuries. Kamyanets-Podilsky: Abetka [in Ukrainian].

Archives of the Polish Academy of Sciences and the Polish Academy of Arts in Krakow, fund K III-12, dossier 5, sheet 13 [in Polish].

Archives of the Polish Academy of Sciences and the Polish Academy of Arts in Krakow, fund K III-12, dossier 58 a, sheet 5 [in Polish].

Balinsky M., Lypynsky T. (1846). Ancient Poland, described from the point of view of historical, geographical and statistical. Warsaw: An inscription and a print of S. Orgelbrand, Vol. 3 [in Polish].

Donbrovskii, S. (1933). Artists in the courtyard of Anthony Tisengauz (archival materials). Scientific Bulletin of the Polish Academy of Architecture and History of the Art of the Warsaw Polytechnic, 3, 134-140 [in Polish].

Dobrovolsky, T. (1948). Polish portrait painting. From studies of art of the era of sarmatism. Krakow: An exposition of the Polish Academy of Arts [in Polish].

Gusarsky, V. Monuments of Pinsk and its environs. Retrieved from http://www.kresy.pl/zobacz-kresy?zobacz/zabytki-pinska-i-jego-okolic [in Polish].

Gyubel Karol. Encyclopedia of PVN. Retrieved from http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Huebel-Karol;3913055.html [in Polish].

Yodlovskaya, R. (1962 – 1964). Gyubel Karol. Polish Biographical Dictionary. Wroclaw – Warsaw – Krakow: Ossolinsky National University, Publishing House of the Polish Academy of Sciences, Vol. X, 124-125 [in Polish].

Moshynsky, A. (1876). Chronicle of the Lyubeshiv Collegium of Fathers - Piarists. Krakow: In the printing house of Jagiellonian University under the direction of Ignatius Stelkla [in Polish].

Rustavetsky, E. (1850). Dictionary of Polish artists, as well as foreigners, settled in Poland or temporarily staying there. Warsaw: Printed by S. Orgelbrand, Vol. I [in Polish].