ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ВОКАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Limin Wei Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.153076

Ключові слова:

вокальна культура, вокальне виконання, простір музичного мистецтва, академічний спів, неакадемічний спів.

Анотація

Мета дослідження ‒ показати процес формування та соціокультурне значення сучасної вокальної культури, в рамках якої розвивається вокальне мистецтво. Методологія дослідження побудована з опорою на концепції і теоретичні висновки в області естетики, філософії мистецтва, музичної педагогіки, культурології та мистецтвознавства. Науковою новизною статті є погляд на академічний і неакадемічний спів не просто як на види вокального мистецтва, що розрізняються рівнем та якістю виконання, але й як на різні культурні традиції, які багато в чому обумовлені специфікою сприйняття різними цільовими аудиторіями. Висновки. Поступово, з розвитком суспільних відносин відбувається об'єднання національних вокальних культур в єдину загальноєвропейську (а у зв'язку з сучасними процесами глобалізації в загальносвітову) вокальну культуру, яка склалась і відокремилась як певне явище, зайняла своє місце в загальній культурі, і сьогодні відіграє у суспільстві значиму соціальну роль. Так, відбувається об'єднання композиторів, виконавців, цінителів музики та вокального виконання в особливе музичне співтовариство яке, з одного боку, зазначене рисами національної своєрідності, а з іншого, - відповідає загальноєвропейським і світовим тенденціям розвитку мистецтва. Важливу роль у формуванні простору вокальної культури в XX – ХХІ століть грає публіка - реципієнт музичного мистецтва. Подібно поділу всієї культури на масову і елітарну, вокальна також ділиться на популярну, зрозумілу для широких кол суспільства (часто звану естрадною, комерційною, масовою) і елітарну (у свою чергу, зазвичай асоційовану з академічною музикою). Отже, різняться, певним чином протистоять, опонують, не тільки академічна і естрадна манери вокального виконання, але й академічна і естрадна вокальні культури, що, безумовно, відбивається на ставленні до традицій, до техніки голосоутворення, до культури взагалі, до таланту і творчості.

Біографія автора

Limin Wei, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування

Посилання

Адорно Т. В. Философия новой музыки. Москва : Логос, 2001. 343 с.

Антонюк В. Г. Традиції української вокальної школи : Микола Кондратюк : наукове дослідження : мо-ногр. Київ: Укр. ідея, 1998. 148 с.

Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. Кн. 2. Интонации // Избр. тр. : в 5 т. Москва, 1957. Т. 5. С. 163-276.

Гнидь Б. П. Історія вокального мистецтва: Підручник. Київ : НМАУ, 1997. 320 с.

Гребенюк Н. Є. Вокально-виконавська творчість : автореф. дис. ...д-ра мистецтвознавства : спец. 17.00.03 - муз. мистецтво; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. Київ, 2000. 40 с.

Дрожжина Н. В. Вокальне виконавство в системі музичного мистецтва естради : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 муз. мистецтво; Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. Харків, 2008. 16 с.

Кулаковский Л. В. Песня, ее язык, структура, судьбы : (на материале рус. и укр. нар., совет. массовой песни). Москва : Совет. композитор, 1962. 343 с.

Прохорова Л. Українська естрадна вокальна школа. Вінниця: Нова кн., 2006. 384 с.

Adorno T. V. (2001). Filosofiya novoy muzyiki. Moskva : Logos. 343.

Antonyuk V. G. (1998). Traditsiyi ukrainskoyi vokalnoyi shkoli : Mikola Kondratyuk : naukove doslidzhennya : monogr. Kiyiv: Ukr. Ideya. 148.

Asafev B. V. (1957). Muzyikalnaya forma kak protsess. Kn. 2. Intonatsii. Izbr. tr. : v 5 t. Moskva. T. 5. 163-276.

Gnid B. P. (1997). Istoriya vokalnogo mistetstva: Pidruchnik. Kiyiv : NMAU. 320 .

Grebenyuk N. E. (2000). Vokalno-vikonavska tvorchIst : avtoref. dis. ...d-ra mistetstvoznavstva : spets. 17.00.03 muz. mistetstvo; Nats. muz. akad. Ukrayini Im. P. I. Chaykovskogo. Kyiv. 40.

Drozhzhina N. V. (2008). Vokalne vikonavstvo v sistemi muzichnogo mistetstva estradi : avtoref. dis. ... kand. mistetstvoznavstva : spets. 17.00.03 muz. mistetstvo; Harkiv. derzh. un-t mistetstv im. I. P. Kotlyarevskogo. Harkiv. 16.

Kulakovskiy L. V. (1962). Pesnya, ee yazyik, struktura, sudbyi : (na materiale rus. i ukr. nar., sovet. massovoy pesni). Moskva : Sovet. kompozitor. 343.

Prohorova L. (2006). Ukrayinska estradna vokalna shkola. Vinnytsia: Nova kn.. 384.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство