Музична складова “обрядів переходу” гуцульського родинного циклу: до питання про засоби та форми втілення модусів буття в традиційній культурі

Автор(и)

  • Olha Kolomyyets Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.153088

Ключові слова:

гуцульська традиція, обряди родинного циклу, обрядова драма, похоронна та весільна музика, голосіння (“приказувань”), награвання на флоєрі “в тугу”, трембітання.

Анотація

Мета роботи. У статті розглянуто музичний компонент двох “обрядів переходу” гуцульської традиції – похоронного та весільного ритуалів. У статті також проаналізовано роль виконавців музики у двох обрядових драмах, а також жанрову систему їхнього музичного репертуару. У методології дослідження використано системний підхід у вивченні двох музично-етнографічних явищ. У статті узагальнено наявні друковані та архівні матеріали, а також застосовано транскрипційний та аналітичний методи для вивчення та опису даних, здобутих під час особистої експедиції авторки дослідження. Наукова новизна полягає у висвітленні цілісної системи функціонування музики у гуцульських “обрядах переходу” родинного циклу, а саме ролі музичного компоненту, місця/часу, мети виконання певних музичних жанрів та форм, а також у визначенні долі спорідненості музичного компоненту двох обрядових драм. Новизна стосується й самого звернення до “похоронної проблематики” – явища малодослідженого у різних наукових сферах, у тім числі й музично-культурологічній.  Висновки. Музика відіграє важливу роль як у весільному, так і похоронному обрядах; її виконавці є постійними учасниками двох обрядових драм і виконують функцію “передавачів” та “посередників” у процесі переходу головних учасників обрядів з одного в інший стан буття.    Музичний репертуар двох обрядових драм складається з вокальної та інструментальної музики, що робить їх подібними, та, водночас, відмінною у них є внутрішня організація музичного репертуару, а саме наповненість жанрових циклів.

Біографія автора

Olha Kolomyyets, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат мистецтвознавства (PhD), доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва 

Посилання

Архів Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології при Львівській національній му-зичній академії ім. М.Лисенка, од. зб. ГЕК – 37/4, 10, 11, 14; ГЕК – 39/3.

Бодак Я. А. Лемківське весілля на Горличчині: дипл. робота. Львів, 1972. 161 с.

Гнатюк В. М. Похоронні звичаї й обряди. Етнографічний збірник НТШ. Львів, 1912. Т. 31-32. С. 203-426.

Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження / Арсенич П.І. та ін.; за ред. Ю. Г. Гошко. Київ, 1987. 472 с.

Коломиєць О. І. Гуцульський похорон як обрядова драма. Музика та дія в традиційному фольклорі: зб. наук. праць. Львів, 2001. С. 75-86.

Луканюк Б. С., Мишанич М. В. Музичні жанри та форми питомої народно вокальної творчості бойків (Спроба типології). Традиційна народна музична культура Бойківщини: тези доповідей наук.-практ. конф., (19 вересня 1992 р.). Турка, 1992. С. 6-9.

Мацієвський І. В. Народна інструментальна культура традиційної похоронної обрядовості. Четверта конференція дослідників народної музики червоно руських (галицько-володимирських) та суміжних земель: матеріали. Львів, 1993. С. 31-35.

Мацієвський І. В. Християнське та етнотрадиційне в інструментальній музичній культурі народів Карпат: взаємозв’язки та антиномії. Традиційна музика Карпат: Християнські звичаї та обряди (До 2000-річчя Різдва Христового присвячується): матеріали. Івано-Франківськ, 2000. С. 5-14.

Мокану О. П. Весілля в селах Таборів та Чубинці Сквирського району Київської області (реконструк-ція і типологія): дипл. робота. Львів, 1998. 95 с.

Пачовський М. І. Народний похоронний обряд на Руси: Порівнююча студія монографія. Львів, 1903. 32 с.

Свєнціцький І. С. Похоронні голосіння. Етнографічний збірник НТШ. Львів, 1912. Т. 31-32. 202 с.

Сливинський Ю. П. Гуцульські весільні пісні: дипл. робота. Львів, 1967. 110 с.

Тимофіїв М. М. Музичні інструменти Гуцульщини: Група самозвучних. Музика Галичини. Львів, 1999. Т. 2. С. 209-234.

Шухевич В. О. Гуцульщина: монографія. В 5 т. Львів, 1901-1908.

Kolberg O. H. Rus Karpacka: monografia. Wroclaw-Poznan, 1962-1963. 400 s.

Kolomyjec O. Muzyka instrumentalna w tradycyjnym pogrzebie huculskim. Instrumenty muzyczne w tradycji ludowej i folkowej. Krakow, 2011. S. 98-111.

Mierczynski S. Muzyka Huculszczyzny: monografia. Krakow, 1965. 200 s.

Archive of the Scientific Laboratory of Music Ethnology at Mykola Lysenko Lviv National Musical Academy. Expeditions of Conservatory Folders – 37/4, 10, 11, 14; 39/3 [in Ukrainian].

Bodak Y. (1972). Lemko Wedding in Horlychchyna. Graduate Thesis. (Supervizor – Z. Shtunder, PhD). Lviv [in Ukrainian].

Hnatiuk V. (1912). Funeral Customs and Rituals. Etnohraphichny zbirnyk NTSH. (Vol. 31-32). Lviv [in Ukrainian].

Hutsulshchyna:Historical and Ethnographic Research. (1987). Kyiv.

Kolomyyets O. (2001). Hutsul Funeral as a Ritual Drama. In: Music and Action in the Traditional Folklore. Collected scholarly works. (pp. 75 – 86). Lviv [in Ukrainain].

Lukaniuk B., Myshanych M. (1992). Boykos Authentic Folk Vocal Art’s Musical Genres and Forms (An At-tempt of Typology). In: Traditional Folk Musical Culture of Boykivshchyna. Proceedings of the Scientific and Practical Conference. Turka. (pp. 6-9). [in Ukrainian].

Matsievskyi I. (1993). Folk Instrumental Culture of Traditional Funeral Rituals. In: The Forth Conference for Researchers of Folk Music in Chervona (Red) Rus’ (Galicia and Volodymyria) and Adjacent Lands. Proceedings of the Conference. (pp. 31-35). Lviv [in Ukrainian].

Matsievskyi I.(2000). Christian and Ethno-Traditional Phenomenon in the Instrumental Musical Culture of the Peoples of the Carpathians. In: Traditional Music of the Carpathians: Christian Customs and Rituals (Dedicated to the 2000th Anniversary of Jesus Christ’s Birth). Proceedings. (pp. 5-14). Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Mokanu O. (1998). A Wedding in Taboriv and Chubyntsi Villages of Skvyra District in Kyiv Region (Recon-struction and Typology). Graduate Thesis (Supervizor – prof. B. Lukaniuk, PhD). Lviv [in Ukrainian].

Pachovskyi M. (1903). Folk Funeral Ritual in Rus’: A Comparative Research. Lviv [in Ukrainian].

Svientsitskyi I. (1912). Funeral Laments. Etnohraphichny zbirnyk NTSH. (Vol. 31-32). Lviv [in Ukrainian].

Slyvynskyi Y. (1967). Hutsul Wedding Songs. Graduate Thesis (Supervizor – V. Hoshovsky). Lviv [in Ukrainian].

Tymofiiv M. (1999). Musical Instruments of Hutsulshchyna: Idiophones. In: Music of Galicia. Vol. 2. (pp. 209-234). Lviv [in Ukrainian]

Shukhevych V. (1901-1908). Hutsulshchyna. In 5 Vols. Lviv [in Ukrainian].

Kolberg O. (1962-1963). Carpathian Rus’. Wroclaw-Poznan [in Polish].

Kolomyjec O. (2011). Instrumental Music at a Traditional Hutsul Funeral. In: Musical Instruments in Folk Tradition. (pp. 98-111). Krakow [in Polish].

Mierczynski S. (1965). Music of Hutsulshchyna. Krakow [in Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство