СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЧНИХ ХОРОВИХ КОЛЕКТИВІВ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ КАНАЛІВ КОМУНІКАЦІЇ

Автор(и)

  • Tetiana Korobka Київський університет імені Бориса Грінченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.153089

Ключові слова:

хор, академічний хоровий колектив, канали комунікації, мультимедіа, форми діяльності хорового колективу.

Анотація

Метою роботи є визначення особливостей хорового виконавства в умовах функціонування мультимедійних каналів комунікації. Методологія дослідження полягає у застосуванні теоретико-аналітичного та компаративного методів. Зазначені методи дозволяють проаналізувати рівень теоретичного осмислення наявної проблеми у сучасному музикознавстві; порівняти специфіку відтворення, передачі і отримання музичної інформації при використанні різних типів каналів комунікації; окреслити варіанти адаптації академічного хорового виконавства до сучасних соціокультурних умов. Наукова новизна дослідження полягає у вивченні особливостей сучасного хорового виконавства через призму динаміки розвитку каналів комунікації. На основі класифікації типів каналів комунікації виділено основні форми діяльності хорових колективів, затребувані у сучасному соціокультурному середовищі. Висновки. Проаналізовано наукові джерела, пов’язані з музичною комунікацією в хоровому виконавстві. Визначено відмінності у створенні, передачі та отриманні музичної інформації залежно від типу використання каналу комунікації. На основі аналізу каналів комунікації диференційовано форми діяльності хорових колективів. Окреслено позитивний та негативний вплив технічних засобів комунікації на передачу музичної інформації від хорового колективу до слухача. Намічено шляхи оптимізації академічного хорового мистецтва в сучасному мультимедійному просторі.

Біографія автора

Tetiana Korobka, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри історичної та громадянської освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти, артистка Академічної хорової капели імені Платона Майбороди Українського радіо

Посилання

Берегова О. Сучасні комунікаційні технології в культурі України: Навчальний посібник. Київ : Націона-льна музична академія України імені П. І. Чайковського, 2006. 178 с.

Ковалик П. А. Хорове виконавство як феномен творчої взаємодії

(з досвіду Київської хорової школи) : Дис. … канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.03 «Музичне мистецтво» / Національна музична академія України імені П. І. Чайковського. Київ, 2002. 159 с.

Коробка Т. С. Комунікаційні аспекти хорового виконавства (на прикладі діяльності Академічного хору імені П. Майбороди Національної радіокомпанії України) : Дис. ... канд. музикознавства : 17.00.03 «Музичне мис-тецтво» / Національна музична академія України імені П. І. Чайковського. Київ, 2015. 297 с.

Живов В. Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика: Учеб. пособие для студ. высших учебн. заведений. Москва: ВЛАДОС, 2003. 272 с.

Ткач Ю. С. Індивідуальний виконавський стиль диригента-хормейстера: теоретичний та практичний аспекти (на прикладі Національної заслуженої академічної капели України «Думка») : Дис. … канд. мистецтвоз-навства : спец. 17.00.03 «Музичне мистецтво» / Національна музична академія України імені П. І. Чайковського. Київ, 2012. 227 с.

Якупов А. Н. Теоретические проблемы музыкальной коммуникации. Москва : Моск. консерватория, Магнитог. муз.-пед. ин-т, 1995. 291 с.

Beregova, O. (2012). Modern communication technologies in the culture of Ukraine. Ky`yiv : Nacional`na muzy`chna akademiya Ukrayiny` imeni P. I. Chajkovs`kogo [in Ukraine].

Kovalik, P.A. (2002). Choral performance as a phenomenon of creative interaction (from the experience of the Kiev choral school). Thesis cand. Kyiv [in Ukraine].

Korobka, T. S. (2015). Communication aspects of choral performance (on the example of the Academic Choir named after P. Maiboroda of the National Radio Company of Ukraine). Thesis cand. Kyiv [in Ukraine].

Zhivov, V.L. (2003). Choral performance: Theory. The technique. Practice. Moskva: VLADOS [in Russian].

Tkach, Yu. S. (2012). Individual performance style of conductor-choirmaster: theoretical and practical as-pects (on the example of the National Honored Academic Chapel of Ukraine "Opinion"). Thesis cand. Kyiv [in Ukraine].

Yakupov, A.N. (1995). Theoretical problems of musical communication. Moskva : Mosk. konservatory`ya, Magny`tog. muz.-ped. y`n-t [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство