ВПЛИВ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА НА РОЗВИТОК ТЕАТРАЛЬНОЇ СПРАВИ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Andriy Lyagushchenko Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.153102

Ключові слова:

театр, театральна справа, хореографічне мистецтво, історичні традиції

Анотація

Мета роботи – дослідити вплив хореографічного мистецтва  на розвиток театральної справи України в  історичній ґенезі становлення вітчизняного театру. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні історико-хронологічного підходу, що дозволило виокремити періодизацію в розвитку театру в Україні; системно-структурного, за допомоги якого досліджено роль хореографічного мистецтва у системі розвитку театрального мистецтва; компаративного – за допомогою якого проаналізовано основні етапи розвитку театральної справи в Україні в межах кожного означеного періоду. Наукова новизна роботи полягає у вивченні ролі хореографічного мистецтва як рушійного чинника розвитку театрів і театральної справи загалом, що знаходило свій прояв в оновленні постановок, репертуару та загалом принципів і підходів у роботі театральних режисерів. Висновки. В результаті проведеного дослідження можна підсумувати, що протягом всього часу зародження та існування театрального мистецтва хореографічний чинник відігравав роль своєрідного каталізатора розвитку театральної справи. Доведено, що завдяки спадкоємності традицій театральної справи та хореографічного мистецтва не лише зберігаються національні риси культури, але й визначаються вектори розвитку в означених напрямах  сучасної доби. 

Біографія автора

Andriy Lyagushchenko, Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого

заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор, директор коледжу хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря»

Посилання

Павис П. Словарь театра. Москва: «ГИТИС», 2003.

Кисіль О. Український театр. Популярний нарис історії українського театру. Київ: Книгоспілка, 1925.

Мольєр Ж. Міщанин-шляхтич: комедія. Перекл. з фран. І.Стешенко. Передмова М.Стріхи. Київ: Коти-горошко, 1993.

Рулін П.І. Ів. Котляревський і театр його часу. Рання українська драма. Редакція, стаття і примітки П.Руліна. Харків: Книгоспілка, 1927.

Проскуряков В., Ямаш Ю. Львівська шкільна драма XVI – XVIII cт. / Театральна бесіда №1. Львів: Ви-дання Львівського міжобласного відділення Спілки театральних діячів України, 1991.

Антонович Д. Триста років українського театру. 1619-1919. Прага: Український громадський видавни-чий фонд, 1925.

Закревский Н. Описание Киева. Том 1. Москва: Московское археологическое общество, 1868.

Возняк М. Нескінчена друком праця Ів. Франка з історії українського театру. Річник Українського теат-рального музею / Всеукр. акад. наук; за ред. П. Руліна. Київ: Друк, 1929.

Квітка-Основ’яненко Г.Ф. Зібрання творів у семи томах. Том 7. Київ: Наукова думка, 1981.

Черняев Н.И. Из харьковской театральной старины: сб. ст. / сост., вступ. ст. и примеч. Ю.Ю.Поляковой; науч. ред. Р.Я.Пилипчук. Харьков: Экограф, 2010.

Енциклопедія українознавства: В 10 томах. Т.10 / Головний редактор В.Кубійович. Париж, Нью-Йорк: Молоде Життя, 1954—1989.

Николаев Н.И. Драматический театр в г.Киеве. Исторический очерк (1803 – 1893 гг.). Киев: Издание Я.Б-го и Н.Н-ва, 1898.

Лесь Курбас. Філософія театру / Упоряд. Микола Лабінський. Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001.

Терещенко М. Крізь лет часу. Київ: Мистецтво, 1974.

Pavis, P. (2003). Dictionary of Theater. Moskwa: GITIS [in Russian].

Kisil, O. (1925). Ukrainian Theater. A popular essay on the history of Ukrainian theater. Ky`yiv: Kny`gospilka [in Ukraine].

Moliere, J. (1993). Bourgeois Scholar [in Ukraine].

Rulin, P.I. (1927). Yves Kotlyarevsky and theater of his time. Early Ukrainian drama. Ky`yiv: Kny`gospilka [in Ukraine].

Proskuryakov, V., Yamash Y. (1991). Lviv school drama of XVI-XVIII centuries. L`viv: Vy`dannya L`vivs`kogo mizhoblasnogo viddilennya Spilky` teatral`ny`x diyachiv Ukrayiny` [in Ukraine].

Antonovich, D. (1925). Three hundred years of Ukrainian theater. 1619-1919. Praga: Ukrayins`ky`j gromads`ky`j vy`davny`chy`j fond [in Ukraine].

Zakrevsky, N. (1868). Description of Kiev. Moscow: Moscow Archaeological Society [in Russian].

Wozniak, M. (1929). Unfinished print Job I. Frank on the history of Ukrainian theater. [in Ukraine].

Kvitka-Osnovyanenko, G.F. (1981). Collected works in seven volumes. Volume 7. Kyiv: Naukova dumka [in Ukraine].

Chernyaev, N.I. (2010). From Kharkov theater past. Kharkov: Ekograf [in Ukraine].

Encyclopedia of Ukrainian Studies: 10 volumes (1954-1989). T.10. Paryzh, Nyu-Jork: Molode Zhyttya [in Ukraine].

Nikolaev, N.I. (1898). Drama Theater in Kiev. Historical essay (1803 - 1893). Ky`ev: Y`zdany`e Ya.B-go y` N.N-va [in Russian].

Les Kurbas. Philosophy of the theater (2001). Kyiv: Vydavnycztvo Solomiyi Pavlychko «Osnovy» [in Ukraine].

Tereshchenko, M. (1974). Through the years of time. Kyiv: Mystststvo [in Ukraine].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство