МІФОЛОГІЧНІ ПРОСТОРИ В СИМФОНІЧНИХ ТВОРАХ ВЕНСАНА д’ЕНДІ

Автор(и)

  • Olena Osoka Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.153104

Ключові слова:

міф, міфологізація, духовність, симфонічні твори, Венсан д’Енді

Анотація

Мета дослідження. Розкрити значення міфів та легенд як основи загальних художніх принципів в осягненні дійсності В. д’Енді. Дослідити «міфомислення» у творчості, як метод усвідомлення людиною своєї долі та свого місця в історії крізь призму багатовікового культурного досвіду. Методологія. Дослідження спирається на комплексний підхід (у розгляді музичної, поетичної та літературно-критичної діяльності В. д’Енді). Використано структурний, аналітико-порівняльний (у тлумаченні форм репрезентації міфа та музичних інтерпретацій) методи. Метод дедуктивно-індуктивний застосовується задля конкретизації розглянутих в роботі явищ та процесів. Наукова новизна полягає у  дослідженні семантики міфологічних сюжетів, їх онтологічних та аксіологічних характеристик. Висновки. Конституювання змісту симфонічних творів В. д’Енді що апелюють до міфопоетичних образів, пропагують духовні цінності людства, які водночас, з'являються важливими морально-етичними концептами світогляду митця, а саме: віри, надії та любові.

Біографія автора

Olena Osoka, Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського

кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри загального та спеціалізованого фортепіано

Посилання

Барт Р. Мифологии / пер с фр. и вступ. ст. и коммент. С. Зенкина. Москва: Академический Проект, 2008. 351 с.

Гужва О.П. Симфонізм як феномен духовної культури : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філосоських наук : 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури». Українська державна академія залізничного транспорту. Харьків, 2009. 42 с.

Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. Mосква: Искусство, 1990. 396 с.

Гуцуляк О. Б. Гільгамеш як «архітектор буття»: Спроба прояснення сутності епічного образу. Зарубіжна література в навчальних закладах. 2001. № 6. С.42-45.

Демчук Р.В. Міфопоетика як культурний топос та культорологічний метод. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2017. №3. С. 48-52.

Лавро Г. Философия искусства Венсана д'Энди: сб. трудов «Философия и музыка». Вып. 163. Москва: РАМ им. Гнесиных, 2004. С. 83-96.

Нямцу А. Миф. Легенда. Литература (теоретические аспекты функционирования): монография. Черновцы: «Рута», 2007. 520 с.

Роллан Р. Венсан д'Енди: сб. статей «Музыканты наших дней» / перевод Ю. Вейсберг. Москва: Муз. Гиз., 1938. С.122-148.

Тьерсо Ж. Полвека французской музыки. Кн. «Французская музыка второй половины XIX века». / вступ. статья и ред. М. С. Друскина. Москва: Искусство, 1938. С. 35-150.

Gonet Jean de L`etranger. L`art Moderne. 1903. №2. С. 9-12.

Laloy Louis Vincent d'Indy. La Revue musicale. 1903. №18. С. 694-699.

Нill Edward Burlingame Vincent d'Indy: An estimate. The musical quarterly. Т. 1. № 2. Oxford University Press, 1915. С. 246-259.

Schwartz Manuela Vincent d'Indy et son temps. Pierre Mardaga, 2006. 391 с.

Stockhem Michel Eugène Ysaÿe et la musique de chamber. Pierre Mardaga, 1990. 270 с.

Thomson Andrew Vincent d'Indy and his world. Oxford, 1996. 260 с.

Bart, R. (2008). Mythologies. S. Zenkin (Ed.). Moscow: Аkademicheskiy proyekt [in Russian].

Huzhva, O.P. (2009). Symphony as a phenomenon of spiritual culture. Doctor's thesis. Kharkіv [in Ukrainian].

Gurevich, A. Ia. (1990). The medieval world: the culture of the silent majority. Moscow: Iskusstvo [in Russian].

Hutsuliak, O. B. (2001). Hilhamesh as “the architect of the being”: An attempt to clarify the essence of the epic image. Foreign Literature at Educational Institutions, 6, 42-45 [in Ukrainian].

Demchuk, R.V. (2017). Mythopoetics as a cultural topos and a cultological method. Visnyk of the National Academy of Culture and Arts Leadership. Kyiv, 3, 48-52 [in Ukrainian].

Lavro, G. (2004). The philosophy of Art of Vensan d'Endi: a collection of works “Filosofiia i muzyka”. Moscow, 163, 83-96 [in Russian].

Niamtcu, A. (2007). Myth. Legend. Literature (theoretical aspects of functioning): monograph.. Chernivtsi: «Ruta» [in Russian].

Rollan, R. (1938). Vensan d'Endi: collection of articles "Musicians of our day". (Iu.Veisberg, Trans.). Moscow: Muz. Giz [in Russian].

Terso, Zh. (1938). Half a century of French music. The book "French Music of the Second Half of the XIXth Century". M.S. Druskin (Ed.) Moscow: Iskusstvo [in Russian].

Gonet, J. (1903). de L`etranger. L`art Moderne, 2, 9-12 [in French].

Laloy, L. (1903). Vincent d'Indy. La Revue musicale, 18, 694-699 [in French].

Нill, E.B. (1915). Vincent d'Indy: An estimate. The musical quarterly. Oxford University Press, (Vols. 1), 2, 246-259 [in English].

Schwartz, M. (2006). Vincent d'Indy et son temps. Pierre Mardaga [in French].

Stockhem, M. (1990). Eugène Ysaÿe et la musique de chamber. Pierre Mardaga [in French].

Thomson, A. (1996). Vincent d'Indy and his world. Oxford [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство