РЕКЛАМНИЙ ДИЗАЙН: ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ

Автор(и)

  • Svitlana Pryshchenko Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.153109

Ключові слова:

рекламна графіка, дизайн, арт-дизайн, графічний дизайн, рекламний дизайн, дизайн реклами, стайлінг, візуальні комунікації.

Анотація

Мета статті – дослідити професійну термінологію рекламного дизайну в процесі його становлення та розвитку з урахуванням англомовного впливу. Методологія дослідження полягає в міждисциплінарному підході із застосуванням аналітико-синтетичного, функціонального, компаративного методів тощо. Це уможливило теоретичне узагальнення змістовності фахової лексики. Наукова новизна. Вперше галузь рекламного дизайну розглянуто як вид художньо-проектної культури, яка інтегрує теоретичні і практичні аспекти графічного дизайну, реклами та маркетингу. Проаналізовано проблеми механістичного, розмитого або неточного тлумачення наведених прикладів, що особливо важливо в процесі науково-методичної підготовки молодих вчених в Україні. Висновки. На підставі вивчення українських та зарубіжних наукових публікацій поглиблено науково-понятійний апарат, конкретизовано і розширено термінологічну базу рекламного дизайну, створено глосарій з дизайну та реклами, оскільки нині фахові словники стають вагомими додатковими лексикографічними ресурсами в усіх сферах діяльності.

Біографія автора

Svitlana Pryshchenko, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

доктор наук габіліт. у галузі дизайну, професор кафедри графічного дизайну Інституту дизайну та реклами, член Спілки дизайнерів України

Посилання

Генисаретский О. Методологические и гуманитарно-художественные проблемы дизайна: автореф. дис… д-ра иск. Москва, 1990. 36 с.

Глазычев В. Дизайн как он есть. Москва, 2006. 320 с.

Даниленко В. Дизайн: термінологічний аспект // Українська академія мистецтва: дослідницькі та наук.-методичні праці. 2005. Вип.12. С. 221–227.

Дизайн: словник-довідник. Інст. проблем сучасного мистецтва НАМ України / за ред. М.Яковлєва. Київ: Фенікс, 2010. 384 с.

Дизайн: иллюстрированный словарь-справочник / под ред. Г.Минервина и В.Шимко. Москва: Архитектура-С, 2004. 288 с.

Кантор К. Красота и польза: социологические проблемы материально-художественной культуры. Москва: Искусство, 1967. С. 16.

Папанек В. Дизайн для реального мира. Москва: Изд. Д.Аронов, 2004. 253 с.

Прищенко С. Теорія та методологія дизайну: навч. посіб. Київ: Альтерпрес, 2010. 354 с.

Прищенко С., Антонович Є. Словник фахових термінів. В кн.: Основи рекламного дизайну: підручн. Київ: НАКККіМ, 2017. С. 236–379.

Романов А., Васильев Г., Поляков В. Разработка рекламного продукта. Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. 256 с.

Рунге В., Сеньковский В. Основы теории и методологии дизайна. Москва: МЗ-Пресс, 2001. 252 с.

Соболєв О. Інтеграція дизайну і маркетингу в сучасній проектній культурі: автореф. дис… канд. мист. 05.01.03 – техн. естетика. Харківська держ. академія дизайну і мистецтв, 2004. 20 с.

Сидоренко В. Генезис проектной культуры и эстетика дизайнерского творчества: автореф. дис… д-ра иск. Москва, 1990. 36 с.

Черневич Е. Язык графического дизайна. Москва: ВНИИТЭ, 1975. 48 с.

Фиелл Ш., Фиелл П. Энциклопедия дизайна. Москва: Астрель, 2008. 192 с.

Byars M. The Design Encyclopedia. New York: J.Willey & Sons, 1994. 612 p.

Dictionary of Graphic Design and Designers. London: Thames & Hudson, 2003. 239 p.

Frascara J. Visual Communications. In book: Communication design: principles, methods, practice. New York: Allworth Press, 2004. 225 p.

Graphic Design History: a critical guide. San Francisco: Pearson Education, 2013. 386 p.

Kenney K. Visual Communication Research Design. New York: Routledge, 2009. 289 p.

Meggs P. History of Graphic Design. 5 ed. New York, 2006. 511 p.

Mueller-Brockmann J. History of the Poster. Berlin, 2004. 244 p.

Nelson R. The Design of Advertising. Brown company Publishers,1994. 432 p.

Genisaretskyі, O. (1990). Methodological and humanitarian-artistic problems of Design. PhD Thesis in Arts. Moscow [In Russian].

Glazychev, V. (2006). Design as it is. Moscow [In Russian].

Danylenko, V. (2005). Design: the terminological aspect // Ukrainian Academy of Arts: Sciences works. Vol.12. P. 221–227 [In Ukrainian].

Design: Dictionary-Directory (2010). Inst. of Contemporary Art problems in Ukrainian National Academy of Arts. Ed. M.Yakovlev. Kyiv: Phoenix [In Ukrainian].

Design: Illustrated Dictionary-Directory (2004). Ed. G. Mynervin & V. Shimko. Moscow: Architecture-C [In Russian].

Kantor, K. (1967). Beauty and Use: sociological problems of material and art Culture. Moscow: Art. Р. 16 [In Russian].

Papanek, V. (2004). Design for the real World. Moscow: Publisher D.Aronov [In Russian].

Pryshchenko, S. (2010). Theory and Methodology of Design: textbook. Kyiv: AlterPress [In Ukrainian].

Pryshchenko, S., & Antonovych, Ye. (2017). Dictionary of vocabulary terms. In book: Fundamentals of Advertising Design: textbook. Kyiv: NAKKKiM. P 236–379 [In Ukrainian].

Romanov, A., Vasilyev, G., & Polyakov, V. (2010). Projecting of Advertising product. Moscow: University textbook: INFRA-M [In Russian].

Runge, V., & Senkovskyi, V. (2001). Fundamentals of Theory and Methodology of Design. Moscow: MZ Press [In Russian].

Soboliev, O. (2004). Integrating of Design and Marketing in Contemporary Projects Culture. PhD Thesis in Technic. Aesthetics. Kharkiv State Academy of Design and Arts [In Ukrainian].

Sydorenko, V. (1990). The genesis of project culture and aesthetics of Design creativity. PhD Thesis in Arts. Moscow [In Russian].

Chernevych, E. (1975). Graphic Design language. Moscow: VNIITE [In Russian].

Fiell, S., & Fiell, P. (2008). The Design Encyclopedia. Moscow: Astrel. [In Russian].

Byars, M. (1994). The Design Encyclopedia. New York: J.Willey & Sons [In English].

Dictionary of Graphic Design and Designers (2003). London: Thames & Hudson [In English].

Frascara, J. (2004). Visual Communications. In book: Communication Design: principles, methods, practice. New York: Allworth Press [In English].

Graphic Design History: a critical guide (2013). San Francisco: Pearson Education [In English].

Kenney, K. (2009). Visual Communication Research Design. New York: Routledge [In English].

Meggs, P. (2006). History of Graphic Design. 5 ed. New York [In English].

Mueller-Brockmann, J. (2004). History of the Poster. Berlin [In English].

Nelson, R. (1994). The Design of Advertising. Brown company Publishers [In English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство