Театралізація як засіб розширення комунікативного простору показів мод

Автор(и)

  • Vasily Sprinsyan Одеський національний політехнічний університет, Ukraine
  • Elena Shevchenko Одеський національний політехнічний університет, Ukraine
  • Lada Prokopovich Одеський національний політехнічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.153115

Ключові слова:

театральність, мода, соціальні комунікації, культурний контекст

Анотація

Мета роботи. Проаналізувати процес театралізації показів мод в контексті соціокомунікативного простору культури, що обумовлено не лише спроможністю цього культурного феномену відображати деякі риси сучасного суспільства, а й посилювати ці властивості на фоні трансформацій культурного контексту. Методологія дослідження ґрунтується на парадигмі театральності соціокультурних процесів. Цей підхід дозволив не лише встановити, що театральність завжди була притаманна показам нових модних колекцій, а й виявити тенденції до появи нових форм, основними цілями яких є: підвищення ефективності комунікації між дизайнерами та глядачами, як потенційними споживачами продукції, що пропонується; розширення комунікативного простору індустрії моди, що обумовлено не лише комерційними міркуваннями, а й розумінням ролі моди в соціокультурних процесах. Наукова новизна роботи полягає в підтвердженні ефективності застосування парадигми театральності для дослідження комунікативних процесів в сфері моди. Це проявляється в тому, що вперше вдалось пояснити не лише причини появи нових форм показів мод, а й їх смислову трансформацію з посиленням соціальної спрямованості. Висновки. Аналіз показів нових модних колекцій підтвердив, що їм завжди була притаманна театральність, що набуває нових форм для підвищення ефективності комунікації між дизайнерами та глядачами, розширення комунікативного простору індустрії моди.

Біографії авторів

Vasily Sprinsyan, Одеський національний політехнічний університет

кандидат мистецтвознавства, доцент, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри інформаційної діяльності та медіа-комунікацій

Elena Shevchenko, Одеський національний політехнічний університет

доктор наук з соціальних комунікацій, професор кафедри інформаційної діяльності та медіа-комунікацій

Lada Prokopovich, Одеський національний політехнічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри культурології, мистецтвознавства та філософії культури 

Посилання

Бакеркина О. А. Мода и театр: грани взаимодействия: монография. Екатеринбург, 2012. 133 с.

Гофман А. Б. Мода и люди. М.: Агентство «Издательский сервис», 2000. С. 6-29.

Кравченко Л. М., Маєвська О. М. Європейський досвід формування художньо-практичної компетент-ності особистості. Мистецтво та освіта. 2017. № 3 (85). С. 6-10.

Липовецкий Ж. Империя эфемерного. Мода и её судьба в современном обществе. М.: Новое литера-турное обозрение, 2012. 337 с.

Миропольська Н. Естетико-виховні технології: теоретичні передумови дослідження. Мистецтво та освіта. 2015. № 3 (77). С. 2-8.

Ночь в музее: показ Viktor&Rolf осень-зима 2015. URL: http://www.elle.ru/moda/novosty/noch-v-muzee-pokaz-viktor-rolf-osen-zima-2015. (дата звернення 21.07.2018).

Пуаре П. Одевая эпоху. М.: Этерна, 2011. 416 с.

Скалацька О. В. Соціальна театральність у просторі моди: філософський аналіз. Актуальні про-блеми філософії та соціології. 2015. С. 119 121.

Ткаченко Р. Мода в современном музейном пространстве. Аркадія. 2015. № 3 (44). С. 31 35.

Ukrainian Fashion Week. URL: http://fashionweek.ua/ru/gallery/video, free. (дата звернення 21.07.2018).

Bakerkina, O. A. (2012). Fashion and theater: the faces of interaction: monografiya. Ekaterinburg [in Russian].

Hoffman, A. B. (2012). Fashion and people. M.: Agency «Publishing Service» [in Russian].

Kravchenko, L. M. (2017). European experience in forming the artistic and practical competence of the indi-vidual Arts and education. 3 (85). 6-10 [in Ukrainian].

Lipovetskiy, G. (2012). Empire of the Ephemeral. Fashion and her fate in modern society. M.: Novoe literaturnoe obozrenie [in Russian].

Myropolska, N. (2015) Aesthetic and educational technologies: theoretical preconditions of the research. Arts and education. 3 (77). 2-8 [in Ukrainian].

Night in the museum: Viktor & Rolf show autumn-winter 2015. Retrieved from http://www.elle.ru/moda/novosty/noch-v-muzee-pokaz-viktor-rolf-osen-zima-2015 [in Ukrainian].

Puare, P. (2011). Dressing up the era. M.: Eterna, 416 [in Russian].

Skalats’ka, O. V. (2015). Social Theatricality in the Space of Fashion: Philosophical Analysis. Aktual’ni problemy filosofii ta sotsiologii, 119121 [in Ukrainian].

Tkachenko, R. (2015). Fashion in modern museum space. Arkadiya, 3 (44), 3135 [in Ukrainian].

Ukrainian Fashion Week. Retrieved from http://fashionweek.ua/ru/gallery/video, free [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство