DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2019.166918

Applied art studies as a result of the differentiation of modern science of art

Sergey Ivanov, Oksana Tsyhanok

Abstract


The purpose of the work is introduction term “applied art studies” into contemporary Ukrainian cultural discourse. The attempt to describe it’s tasks is made. Methodology of the research consists in the applying methods of formal logic, namely analysis, synthesis, induction, deduction and systematic approach and generalization. Also used descriptive and historical comparative methods. Scientific novelty. Art history as a complex of three disciplines is analyzed and doubted for the first time. In the study stated the urgent need to revise the well-established understanding of art history and art criticism. Also states the need to formulate a new definition of this science. Conclusions. Research has shown that differentiation of science is necessary. Meaning of the term “applied art studies” is discussed. An attempt was made to describe its goals, objectives and components.


Keywords


applied art studies; art expertise; evaluation; restoration; curator activity; art-dealership; gallery business; auction activity; cultural property.

References


Акуленко В. І. Міжнародне право охорони культурних цінностей та його імплементація у внутрішньому праві України : моногр. Київ : ТОВ «ВО «Юстініан», 2013. 616 с.

Базен Ж. История истории искусства: От Вазари до наших дней. Москва : Прогресс-Культура, 1994. 528 с.

Бітаєв В. А., Шульгіна В. Д., Шман С. Ю. Методичні засади експертного дослідження культурних цінностей : навч.-метод. посіб. Київ : НАКККІМ, 2010. 128 с.

Бойко О. В. Прикладное искусствоведение, или искусствоведение на практике // Universum: Филология и искусствоведение : электрон. научн. журн. 2015. № 3–4(17). URL: http://7universum.com/ru/philology/archive/item/2088 (дата обращения: 03.08.2018).

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з додат., допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2009. 1736 с.

Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблемы эволюции стиля в новом искусстве. Москва, 2009. 62 с.

Виппер Б. Введение в историческое изучение искусства. Москва : Изд. В. Шевчук, 2010. 368 с.

Вишеславський Г., Сидір-Гібелинда О. Термінологія сучасного мистецтва : словн. Київ, 2010. 416 с.

Дуденко Т. В. Поняття та ознаки культурних цінностей // Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. 2017. Вип. 2. С. 7–11.

Індутний В. В., Чернявська Е. В., Шкляр С. М. Оцінка культурних цінностей. Київ : АЯКС ПРІНТ, 2006. 608 с.

Калашнікова О. Л. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей : підруч. Київ : Знання, 2006. 479 с.

Карпов В. В. Державна політика у сфері надання послуг з експертизи культурних цінностей // Вісник НАКKКІМ. Київ : Міленіум, 2017. № 2. С. 19–26.

Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Гаага, 14 мая 1954 г. : док. 995_157, текущая ред. прин. от 14.05.1954. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_157 (дата обращения: 21.07.2018).

Конвенція про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності : 14 лист. 1970 р. : док. 995_186, чинний, поточна ред., ратиф. від 10.02.1988, підст. 5396-11. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_186 (дата звернення: 18.07.2018).

Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО : міжнар. док. від 16.11.1972. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_089 (дата звернення: 08.07.2018).

Кот С. І. «Культурні цінності»: поняття і термін у контексті повернення та реституції предметів культури // Праці Центру пам'яткознавста. 2011. Вип. 20. С. 10–26.

Лебедева Г. Из пут культуры – к непреложности бытия. Размышления о современном искусствоведении : тез. // Искусствознание. 2001. № 1. С. 123–129.

Максимов С. Й. Національні стандарти оцінки: необхідність змін та доповнень : виступ на засіданні круглого столу "Засади формування концептуальних підходів до створення системи Національних стандартів оцінки майна та майнових прав" 14 липня 2011 р. URL: http://www.vikno.com.ua/altfm/viewtopic.php?p=88375#88375 (дата звернення: 22.07.2018).

Мистецтво : терміни та поняття : енцикл. вид. : в 2 т. / укл. С. Д. Безклубенко. Київ : Ін-т культурології Акад. мистецтв України, 2008–2010.

Мистецтвознавство ХХ століття : хрестоматія-довідник : навч. посіб. / кол. авт.: А. Баканурський та ін.; упоряд.: А. Білик, С. Думасенко. Херсон. : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. 424 с.

Міжнародні документи : конвенції, хартії, рекомендації з питань охорони культурних цінностей // Пам’яткознавство: правова охорона культурних надбань : зб. док. / Ін-т культурології Акад. мистецтв України. Київ, 2009. С. 220–360.

Муриан И. Искусствознание и история искусства. Онтологические задачи // Вопросы искусствознания. 1996. № 2. С. 560–568.

Мягких С. Искусствоведческая рефлексия в постмодернистском дискурсе : (о некот. пробл. совр. искусствозн.) // Современные проблемы искусствознания : взгляд молодых : сб. ст. по мат. конф. аспир. и соиск. Гос. ин-та искусствозн., апр. 2014 г. / ред.-сост. Н. Ю. Данченкова. Москва, 2016. С. 12–16.

Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей : Закон України від 21 вер. 1999 р. № 1068-XIV, ред. від 06.08.2014, підст. 1253-18. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1068-14 (дата звернення: 12.07.2018).

Про затвердження Інструкції про порядок визначення оціночної та страхової вартості пам'яток Музейного фонду України : наказ Мін. культури України № 325 від 13.07.98, ред. від 17.10.2002, підст. z0831-02. URL:

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0496-98 (дата звернення15.09.2018).

Про затвердження Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей та розмірів плати за її проведення : пост. КМ України від 26 серп. 2003 р. № 1343 : ред. від 17.04.2013, підст. 233-2013п. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1343-2003-%D0%BF (дата звернення: 16.07.2018).

Про музеї та музейну справу : Закон України від 29.06.1995 № 249/95-ВР : ред. від 24.02.2016, підст. 955-19. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 09.07.2018).

Про охорону культурної спадщини : Закон України від 08.06.2000 р. чинний, поточна ред. 14.03.2018, підст. 2289-19. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1805-14 (дата звернення: 01.07.2018).

Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні : Закон України від 12 липня 2001 р. № 2658-III, чинний, ред. від 16.01.2016, підст. 848-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14 (дата звернення 20.09.2018).

Про судову експертизу : Закон України від 25 лют. 1994 р. № 4038-XII, ред. від 20.01.2018, підст. 2249-19. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/4038-12 (дата звернення: 23.07.2018).

Рамкова конвенція Ради Європи про значення культурної спадщини для суспільства : міжнар. док. від 27.10.2005 : док. 994_719, чинний, поточна ред., ратиф. від 19.09.2013, підст. 581-18. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_719 (дата звернення: 24.07.2018).

Рябчикова Ф. Д. Тлумачення "предмета музейного значення" та "музейного предмета" як культурних цінностей в українському законодавстві: музеологічний аналіз // Праці Центру пам'яткознавства : зб. наук. пр. Київ, 2015. Вип. 28. С. 36−46.

Сидор-Гібелинда О. Доповнення до словника термінів сучасного мистецтва // Сучасне мистецтво. 2012. Вип. 8. С. 304–308.

Сидор-Гібелинда О. Доповнення до словника термінів сучасного мистецтва // Сучасне мистецтво. 2013. Вип. 9. С. 135–142.

Словник термінів мистецтвознавця-експерта : для студ. спец. 8.02020501 “Мистецтво”, спеціаліз. “Мистецтвознавець-експерт, оцінювач” / уклад.: В. А. Сіверс, Б. О. Платонов, Н. І. Кравченко [та ін.]. Київ : НАКККіМ, 2011. 124 с.

Тамойкин М. Ю., Тамойкин Д. М. Экспертиза стоимости предмета коллекционирования: универсальный метод определения расчетной рыночной стоимости любого предмета коллекционирования (метод ТЭС). Вильнюс : Tamoikin Inc. (Canada), 2005. 106 с.

Цивільний кодекс України : док. 435-IV від 16.01.2003, чинний, ред. від 02.08.2018, підст. 2505-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення 22.09.2018).

Шман С. Ю. Культурологічні аспекти державної експертизи культурних цінностей в сучасній Україні : дис. … канд. культ. : 26.00.01 – теорія та історія культури. Київ : НАККІМ, 2013. 192 с.

Akulenko V. I. (2013). International protection of cultural property and its implementation in the domestic law of Ukraine: monograph. Kyjiv : TOV «VO «Justinian» [in Ukrainian].

Bazen Zh. (1994). History of Art History: From Vasari to our days. Moskva: Progress-Kultura [in Russian].

Bitajev V. A., Shuljghina V. D. & Shman S. Ju. (2010). Methodological principles of expert research of cultural values: tutorial manual. Kyjiv : NAKKKIM [in Ukrainian].

Boyko O. V. (2015). Applied art history, or art history in practice. Universum : Filologiya i iskusstvovedenie. 3–4(17). Retrieved from http://7universum.com/ru/philology/archive/item/2088. [in Russian].

Busel V. T. (Ed.) (2009). The Great Dictionary of Russian Ukrainian Language. Kyjiv ; Irpinj: VTF «Pеrun» [in Russian].

Velflin G. (2009). Basic concepts of art history. Problems of evolution. Moskva [in Russian].

Vipper B. (2010). Introduction to the historical study of art. Moskva : Izd. V. Shevchuk [in Russian].

Vysheslavsjkyj Gh. & Sydir-Ghibelynda O. (2010). Terminology of Modern Art: Dictionary. Kyjiv [in Ukrainian].

Dudenko T. V. (2017). Concepts and attributes of cultural values. Teorija ta istorija derzhavy i prava; istorija politychnykh i pravovykh uchenj. 2. 7–11 [in Ukrainian].

Indutnyj V. V., Chernjavsjka E. V. & Shkljar S. M. (2006). Valuation of cultural values. Kyjiv : AJaKS PRINT [in Ukrainian].

Kalashnikova O. L. (2006). Fundamentals of art criticism and valuation of cultural values: textbook. Kyjiv : Znannja [in Ukrainian].

Karpov V. V. (2017). State policy in the field of providing services for the examination of cultural values. Visnyk NAKKKIM. Kyjiv: Milenium, 2017. 2. 19–26 [in Ukrainian].

Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (May 14, 1954). Gaaga : dok. 995_157 Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_157 [in Russian].

Convention on measures aimed at the prohibition and prevention of the illegal import, export and transfer of ownership of cultural property (November 14, 1970) : dok. 995_186 Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_186 [in Ukrainian].

Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage of UNESCO (1972) Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_089 [in Ukrainian].

Kot S. I. (2011). "Cultural Values": concept and term in the context of the return and restitution of cultural objects. Praci Centru pam'jatkoznavsta. 20. 10–26 [in Ukrainian].

Lebedeva G. (2001). From the bunch of culture – to the immutability of being. Reflections on contemporary art criticism: theses. Iskusstvoznanie. 2001. 1. 123–129 [in Russian].

Maksymov S. J. (July 14, 2011). National standards for evaluation: the need for changes and additions: a statement at the round table meeting "Principles of the formation of conceptual approaches to the creation of a system of national standards for valuation of property and property rights" Retrieved from http://www.vikno.com.ua/altfm/viewtopic.php?p=88375#88375

Bezklubenko S. D. (Ed.) (2008–2010). Art: terms and concepts: encyclopedia: in 2 vol. Kyjiv : In-t kuljturologhiji Akad. mystectv Ukrajiny [in Ukrainian].

Bakanursjkyj А. Bilyk А. & Dumasenko S.(Eds.) (2017). Art history of the twentieth century: textbook-guide. Kherson. : OLDI-PLJuS [in Ukrainian].

Institute of Cultural Studies of the Academy of Arts of Ukraine (2009). International documents: conventions, charter, recommendations on issues of cultural property protection. Pam'jatkoznavstvo: pravova okhorona kuljturnykh nadbanj. Kyjiv. 220–360 [in Ukrainian].

Murian I. (1996). Art history and art history. Ontological tasks. Voprosy iskusstvoznaniya. 2. 560–568 [in Russian].

Myagkikh S. (2016). Artistic reflection in postmodern discourse. N. Yu. Danchenkova (Eds.), Sovremennye problemy iskusstvoznaniya : vzglyad molodykh. Moskva. 12–16 [in Russian].

About export, import and return of cultural property: Law of Ukraine dated (September 21, 1999). No. 1068-XIV Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1068-14 [in Ukrainian].

On Approval of the Instruction on the Procedure for Determining the Estimated and Insurance Value of Memorials of the Museum Fund of Ukraine: order of the Ministry of Culture of Ukraine № 325 (1998). Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0496-98 [in Ukrainian].

On Approval of the Procedure for Conducting State Examination of Cultural Values and Fees for its Implementation: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine (August 26, 2003) No. 1343 Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1343-2003-%D0%BF [in Ukrainian].

On Museums and Museum Affairs: Law of Ukraine (June 29, 1995) No. 249/95-ВР Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

On the Protection of the Cultural Heritage: The Law of Ukraine (June 08, 2000) Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1805-14 [in Ukrainian].

On valuation of property, property rights and professional appraisal activity in Ukraine: Law of Ukraine (July 12, 2001) No. 2658-III Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14 [in Ukrainian].

On Forensic Examination: Law of Ukraine (February 25, 1994) No. 4038-XII Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/4038-12 [in Ukrainian].

The Council of Europe Framework Convention on the Importance of Cultural Heritage for Society (2005). Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_719 [in Ukrainian].

Rjabchykova F. D. (2015). Interpretation of "subject matter of museum value" and "museum object" as cultural values in Ukrainian legislation: museological analysis. Praci Centru pam'jatkoznavstva : zb. nauk. pr. Kyjiv. 28. 36−46 [in Ukrainian].

Sydor-Ghibelynda O. (2012). An addition to the dictionary of terms of contemporary art. Suchasne mystectvo. 8. 304–308 [in Ukrainian].

Sydor-Ghibelynda O. (2013). An addition to the dictionary of terms of contemporary art. Suchasne mystectvo. 9. 135–142 [in Ukrainian].

Sivers V. A., Platonov В. О. & Kravchenko N. I. (Eds.) (2011). Dictionary of Terms of Art Expert. Kyjiv : NAKKKiM [in Ukrainian].

Tamoykin M. Yu. & Tamoykin D. M. (2005). Examination of the value of a collectible: a universal method for determining the estimated market value of any collectible (TPP method). Vilnyus : Tamoikin Inc. (Canada).

Civil Code of Ukraine: Doc. 435-IV (January 16, 2003) Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 [in Ukrainian].

Shman S. Ju. (2013). Cultural Aspects of State Examination of Cultural Values in Contemporary Ukraine : сandidate’s thesis. Kyjiv : NAKKIM [in Ukrainian].