DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.2.2019.177690

AN ANONYMOUS PAINTER IN THE 1680S IN WESTERN LEMKIVSHCHYNA. CHARACTERISTICS OF HIS STYLE

Agnieszka Gronek

Abstract


 

The purpose of the article is to characterise the style of the creator of the icons from Maciejowa and Krolowa Ruska from the 1680s housed in the Regional Museum in Nowy Sacz (southern Poland) and to ascribe other surviving works in western Lemkivshchyna to his workshop. The research was conducted using the method of stylistic and comparative analysis, and, to a lesser degree, iconographic analysis. Scientific novelty. For the first time, the picturesque style of the Western Lemkoshine of the XVII century, which belonged to anonymous authors, was researched.Conclusions. As a result of research conducted in this manner, it was possible to ascribe over 40 icons to this anonymous painter, exhibited in the Regional Museum in Nowy Sacz, the Parish Museum in Grybow, the Orthodox church of Saints Cosmas and Damian in Berest and Saint Demetrius in Bogusza.


Keywords


Lemkivshchyna; icons; Orthodox church; 17th century

Full Text:

PDF

References


Biskupski R., Malarstwo ikonowe od XV do pierwszej połowy XVIII wieku na Łemkowszczyźnie, „Polska Sztuka Ludowa” 39, 1985, nr 3 – 4, s. 153–176

Cхиматісмъ всего клира руско-католического … Епархіи Перемышльской, Перемышль 1879

Giemza J., Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny, Rzeszów: Libra, 2017

Gronek A., Jeszcze o ikonach monogramisty C.Z. Przyczynek do studiów nad malarstwem cerkiewnym polsko-słowackiego pogranicza, w: Sztuka pograniczy. Studia z historii sztuki, red. L. Lameński, E. Błotnicka-Mazur, M. Pastwa, Lublin-Warszawa: KUL - SHS, 2018, s. 241-259

Gronek A., Kolejne prace monogramisty C.Z. Ze studiów nad malarstwem ikonowym Łemkowszczyzny, w: Могилянські Читання. Збірник наукових праць, t. 22, Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії, Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Видавництво “Фенікс”, 2017s. 206-211

Janocha M., Ikony w Polsce, Warszawa: Arkady, 2008

Księga sądowa kresu Klimkowskiego 1600- 1762, red. L. Łysiak, Wrocław 1965, s. 130. poz. 398 [w:] R. Biskupski, Berest [w:] Archiwum Cerkiewne, zespół archiwalny: Archiwum Romualda Biskupskiego, www.archiwum-cerkiewne-online.pl.

Maszczak, M.T. Ikony w zbiorach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Nowy Sącz; Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 2010

Nowacka J., Malarski warsztat ikonowy w Rybotyczach, „Polska Sztuka Ludowa” 1, 1962, s. 26–43

Officium Beatae Mariae Virginis, Antwerpia: Jan Moretus I, 1609

Откович B. П., Коллекция икон рыботыцких мастеров из Львовского музея Украинского искусства,„Памятники Културы, Новые Открытия” 1985, s. 323–333

Откович B. П., Твори риботицької народної школи малярства на Україні, у Словаччині та Румунї, w: Українське мистецтво у міжнародних зв’язках, Київ: Наукова думка, 1983, s. 90–96

Откович В. П., Народнa течія в українському живописи XVII–XVIII ст., Київ: Наукова думка 1990

Откович В. П., Народне малярства Бойківщини, w: Сакральне мистецтво Бойківщини. Наукові читання памяті М. Драґана; доповіді та повідомлення, Дрогобич 1997, s. 67–70

Откович В. П., Риботицький осередок ікономалювання, w: Zachodnioukraińska sztuka cerkiewna, cz. II, Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Łańcut – Kotań 17-18 kwietnia 2004 roku, Łańcut: Muzeum – Zamek w Łańcucie, 2004

Przeździecka M., O małopolskim malarstwie ikonowym w XIX wieku. Studia nad epilogiem sztuki cerkiewnej w diecezji przemyskiej i na terenach sąsiednich, Wrocław – Warszawa – Kraków: Ossolineum 1973

Stadnicki A., O wsiach tak zwanych wołoskich na północnym stoku Karpat, Lwów 1848

Szanter Z., Muszyńscy malarze ikon XVII w., w: Zachodnioukraińska sztuka cerkiewna, red. J. Giemza, Łańcut; Muzeum – Zamek w Łańcucie 2003

Шематизм греко-католцкого духовеньства Апостольскої Адміністрації Лемковщини 1936, Львів 1936, s. 34.

The new Hollstein Dutch and Flemish Etchings, engravings and woodcuts, The Collaert dynasty, Amsterdam: Sound & Vision Publishers, 2005, nr 550.I

The new Hollstein Dutch and Flemish Etchings, engravings and woodcuts, Johannes Stradanus, Amsterdam: Sound & Vision Publishers, 2008, nr 189.I

Biskupski R. [1985], Icon painting from the 15th century to the first half of the 18th century in Lemkivshchyna, “Polish Folk Art” 39, no. 3 – 4, pp. 153–176 [in Polish]

Schematism of entire Ruthenian Greek Catholic clergy in Przemysl Eparchy, Przemysl 1879 [in Ukrainian]

Giemza J. [2017], Orthodox Churches and icons of Lemkivshchyna, Rzeszow: Libra, [in Polish]

Gronek A. [2018], More on the icons of C.Z. monogrammist. Monograph on the study of Orthodox church paining in the Polish-Slovak borderland, in: The art of the borderlands. History of art studies, ed. L. Lamenski, E. Blotnicka-Mazur, M. Pastwa, Lublin-Warszawa: KUL-SHS, pp. 241-259 [in Polish]

Gronek A. [2017], Further works of C.Z. monogrammist. From studies of icon painting in Lemkivshchyna, in: Mohyla Readings. Collection of academic works, Kiev, vol. 22, Protection and research of the cultural heritage of Ukraine: people, ideas and projects, pp. 206-211 [in Polish]

Janocha M. [2008], Icons in Poland, Warszawa: Arkady [in Polish]

Court records of the Klimkowski Borderland 1600-1762, ed. L. Lysiak, Wroclaw 1965, p. 130. item 398 [in:] R. Biskupski, Berest [in:] Orthodox Church Archives, archive group: Romuald Biskupski’s Archive, www.archiwum-cerkiewne-online.pl. [in Polish]

Maszczak, M.T. [2010] Icons in the collection of the Regional Museum in Nowy Sacz, Nowy Sacz; Muzeum Okregowe w Nowym Saczu [in Polish]

Nowacka J. [1962], Icon painting workshop in Rybotycze, “Polish Folk Art” 1, pp. 26–43 [in Polish]

Officium Beatae Mariae Virginis [1609], Antwerp: Jan Moretus I [in Latina]

Otkovich, W.P. [1985], Collection of icons of Rybotyche masters from the Lviv museum of Ukrainian art; cultural monuments, new discoveries, pp. 323–333 [in Ukrainian]

Otkovich, W.P. [1983], Works of the folk painting school in Rybotyche in Ukraine, Slovakia and Romania, in: Ukrainian Art and International Links, Kiev: Naukova Dumka, pp. 90–96 [in Ukrainian]

Otkovich, W.P. [1990], Folk trend in Ukrainian painting of the 17th and 18th century, Kiev: Naukova Dumka [in Ukrainian]

Otkovich, W.P. [1997], Folk painting in Boykivshchyna, in Sacred Art of Boykivshchyna. Fifth academic readings in the memory of M Dragan; papers and communications, Drohobych, pp. 67–70 [in Ukrainian]

Otkovich, W.P. [2004], Rybotyche circle of icon painting, in: Western Ukraine Orthodox Church Art, part II, Materials from an international academic conference Lancut – Kotan 17-18 April 2004, Lancut; Muzeum – Zamek w Lancucie [in Ukrainian]

Przezdziecka M. [1973], On the Lesser Poland icon painting in the 19th century. Studies on the epilogue of Orthodox church art in Przemysl diocese and neighbouring areas, Wroclaw – Warszawa – Kraków; Ossolineum [in Polish]

Stadnicki A. [1848], On Wallachian villages on the northern slope of the Carpathian Mountains, Lviv [in Polish]

Szanter Z. [2003], Icon painters from Muszyna in the 17th century, in: Western Ukraine Orthodox Church Art, ed. J. Giemza, Lancut; Muzeum – Zamek w Lancucie [in Polish]

Schematism of Greek Catholic clergy of the Apostolic Administration of Lemkivshchyna [1936], Lviv, p. 34. [in Ukrainian]

The new Hollstein Dutch and Flemish Etchings [2005], engravings and woodcuts, The Collaert dynasty, Amsterdam: Sound & Vision Publishers, no. 550.I [in English]

The new Hollstein Dutch and Flemish Etchings [2008], engravings and woodcuts, Johannes Stradanus, Amsterdam: Sound & Vision Publishers, no. 189.I [in English]