DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.2.2019.177709

МУЗИКОЗНАВЧЕ АКМЕ НАТАЛІЇ САВИЦЬКОЇ: НА ШЛЯХУ ДО МУЗИКОЛОГІЧНОЇ АКМЕОЛОГІЇ

Olena Roshchenko

Abstract


Мета роботи – розкрити сутність музикознавчого акме Наталії Савицької на основі розробки засад музикологічної акмеології. Методологія дослідження базується на залученні інтердисциплінарного підходу, засад фундаментального музикознавства, акмеоцентричного підходу, застосованого задля спирання на сукупність методів акмеологічних наук з метою системного вивчення шляху музиканта-науковця до професійно-творчої досконалості. Наукова новизна полягає у розкритті сутності музикознавчого акме Н. Савицької, введенні поняття музикознавча життєтворчість, обґрунтуванні необхідності розробки музико логічної акмеології. Розвинено структуру вікового музикознавства – наукового invention Н. Савицької: його другий тип передбачає аналіз життєтворчості музикознавця  крізь призму  еволюції наукового мислення; третій різновид направлений на вивчення особистості виконавця, виконавської життєтворчості – втілення вікових змін у  розвитку творчої особистості. Методологія вікового музикознавства спрацьовує після закінчення життєтворчості індивідууму: тоді життєтворча дуга, прочерчена душею й працею науковця-митця, вибудовується у повному обсязі; відбувається дистанціювання від спостерігаючого за її акмеограмою дослідницького ока. Останнє дослідження Н. Савицької – вираз музикознавчого акме: втілення розквітлого таланту, досконалості наукової думки, духовної і професійної зрілості, кульмінація музикознавчої життєтворчості, яку вирізняють здібність до надання об’єктивної оцінки власним науковим концепціям та рефлексіям, концепційність та лаконізм. Вивчення вершинних досягнень науково-творчої особистості в процесі індивідуального розвитку професійної долі музиканта/музикознавця потребує розробки засад музикологічної акмеології – міждисциплінарної науки про професійно-особистістне самовдосконалення митця. До складу фундаментальної акмеології, утвореною системою акмеологічних наук, має увійти музикологічна акмеологія, що базується на  взаємодії історії, біографіки, психології, педагогіки, культурології, соціології, класичних напрямів науки про музику, з метою комплексного вивчення особистості музиканта-науковця, який досяг зоряної години в творчості. Висновки. В особі Н. Савицької–музикознавця, чиї праці вирізняє  своєрідність дослідницького «почерку», вільне поєднання філософсько-художнього типу мислення, наукового узагальнення і літературності  викладення,  проступала краса мудрої жінки. Траєкторія життєтворчості Н. Савицької засвідчує властиве героїні  музикологічної акмеології тяжіння до професійних висот, досконалості наукового твору. Кульмінація життєвої дуги Н. Савицької співпала з фіналом життя музикознавця. Особистість Н. Савицької відповідає критеріям професійно-особистісної досконалості науково-творчого суб’єкта, який  перебуває на вершині музикознавчої науки, символізуючи стабільність результатів на шляху досягнення  акмеологічного часу-простору.


Keywords


музикознавче акме; музикознавча життєтворчість; вікове музикознавство другого типу; музикознавча акмеологія; акмеограма.

References


Антонов В. М. Синергетична акмеологія. URL: http://www.sworld.com.ua/konfer34/146.pdf.

Антонова О. Є. Акмеологічний підхід до визначення сутності педагогічної обдарованості // Акмеологія — наука ХХІ століття : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Київ, 2011. С. 17–22.

Баран А. Поняття та види акмеології: теоретичний аналіз // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Серія: Юридичні науки. 2015. № 825. С. 109–115.

Козаренко О. Тарас Шевченко і Микола Лисенко: акмеологічний рівень спілкування особистостей // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Мистецтвознавство. 2014. Вип 15. С. 20–23.

Кузьмина Н. В. Фундаментальная акмеология как важнейший ресурс процесса повышения продуктивности образования // Проблеми освіти : зб. наук. пр. Житомир-Київ, 2015. Вип. 84. С. 14–19.

Савицька Н. В. Вікові аспекти композиторської життєтворості : дис. … д-ра мистецтвознавства : [спец.] 17.00.03 «Музичне мистецтво» / Нац. муз. акад. ім. П. І. Чайковського. Київ, 2009. 414 с.

Савицька Н. В. Хронос композиторської життєтворчості : монографія / Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. Львів : Сполом, 2008. 320 с.

Самойленко О. І. Авторський стиль як конститутативна риса музикознавчого дослідження: акмеологічні обрії наукової теорії Наталії Савицької // Часоп. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. 2015. № 4 (29). С. 28–38.

Федоришин В. І. Теорія та методика фахової підготовки майбутніх учителів музики на акмеологічних засадах : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання» / Київ. Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2014. 46 с.

Цао Хе. Вокальна спадщина Шан Деї: синтез національних та європейських традицій : дис. … канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 «Музичне мистецтво». Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Суми, 2019. 211 с.

Antonov V. M. Synergetic acmeology. Retrieved from http://www.sworld.com.ua/konfer34/146.pdf. [In Ukrainian].

Antonova, O. Je. (2011). Akmeologichesky approach to the definition of the essence of pedagogical giftedness. Materials III Іnternational scientific-practical conference. Akmeologiya - XXI century science (pp. 17–22). Kiev University Borys Grinchenko. Kyiv. [In Ukrainian].

Baran, A. (2015). Concepts and types of acmeology: theoretical analysis. Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series: Legal Sciences, 825, 109–115. Lviv. [In Ukrainian].

Cao Khe (2019). The vocal heritage of Shang Dai: a synthesis of national and European traditions. Extended abstract of candidate’s thesis. Sumy State Pedagogical University named after AS Makarenko. Sumy. [In Ukrainian].

Fedoryshyn V. I. (2014). Theory and methods of professional training of future music teachers on the basis of acmeology. Doctor’s thesis. National Pedagogical Dragomanov University. Kyiv. [In Ukrainian].

Kozarenko, O. (2014). Taras Shevchenko and Mykola Lysenko: acmeological level of personal communication. Visnyk of the Lviv University. Series Art Studies, 15, 20–23. Lviv. [In Ukrainian].

Kuzmina N. V. (2015). Fundamental acmeology as the most important resource of the process of increasing the productivity of education. Problems of education, 84, 14–19. Zhytomyr-Kiev. [In Russian].

Samojlenko O. I. (2015). Author's style as a constitutive feature of musicological research: acmeological horizons of the scientific theory of Natalia Savitskaya. A journal of the P. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine, 4, 22–38. [In Ukrainaian].

Savycjka N. V. (2008). Chronos composer's life-creations. Lviv : Spolom [In Ukrainian].

Savycjka N. V. (2009). Age aspects of composer's liveliness. Doctor’s thesis. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine. Kyiv. [In Ukrainian].