DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2019.191285

СЕМІОСФЕРА БІБЛІЙНИХ ОБРАЗІВ: ФУНКЦІОНУВАННЯ В КУЛЬТУРІ

Олена Степанова

Abstract


Мета статті – дослідження сутності функціонування «мандрівних» біблійних образів у культурі та розк- риття ретрансльованих смислів, семантичне ядро яких експлікується на основі наративів Святого Письма, а та- кож попередніх культурних топосів. Методологія дослідження полягає у використанні структурно-семіотичного методу, що дозволяє інтерпретувати семантичні значення окремих біблійних образів та пояснити стратегії їхнього функціонування у культурі. Наукова новизна полягає в дослідженні функціонування біблійних образів у контину- умі світової культури, зокрема на прикладі семіосфери постаті святого євангеліста Марка, присутнього у культур- них текстах як християнського Сходу, так і Заходу. Проаналізовано функціонування цього християнського образу не тільки у традиційній сакральній культурі (іконографії, музиці), що простежується протягом історії, але й у су- часній популярній культурі. Висновки. Універсальні за своїми смислами біблійні образи функціонують у контексті міжтекстових зв‘язків – у різних видах мистецтва, національних культурах, конфесійних спільнотах протягом три- валого хронологічного виміру, включно із сучасністю. Образ євангеліста Марка демонструє, як внутрішній смис- ловий потенціал цього святого «мандрує» та реінтерпретується, представляючи глибокі смисли євангельського наративу, що постає як семантичне ядро. Розлогі референції семіосфери образу святого Марка створюють скла- дне переплетення «текстів у текстах», впорядкована інтерпретація якого уможливлює осмислене сприйняття.