DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2019.191340

КОНЦЕПТ «МИСТЕЦЬКИЙ ПАТЕРН ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ»

Інна Яковець

Abstract


Мета роботи. Провести ґрунтовний аналіз концепту «мистецький патерн художнього музею» та запропо- нувати власну трактовку даного визначення. Довести, що внаслідок сприйняття сучасного музею вже не тільки як зберігача минулого, але і як творця майбутнього, як центру актуальної інформації та активної комунікації, виникає потреба в нових формах організації музейної діяльності і всього музейного та навколомузейного простору, і особ- ливе значення при цьому набуває образ, архітектура музейної будівлі — музейна будівля має бути твором мис- тецтва. Методологія дослідження проявляється у міждисциплінарності та ґрунтується на системі загальнонауко- вих та спеціальних методах, що, в свою чергу, відображають системний метод, культурологічний та мистецтвознавчий підходи до вивчення музейної форми, інформаційний та фрактальний підхід, термінологічний аналіз. Наукова новизна полягає у тому, що вперше запропоновано та сформульовано визначення концепту

«мистецький патерн художнього музею». Доведено, що сучасний художній музей не тільки репрезентує сучасне і традиційне мистецтво, а і сама споруда музею являє собою твір мистецтва, дизайну; спостерігається значне ро- зширення музейного та культурного простору. Висновки. Художній музей позиціоновано як мистецький амбіва- лентний патерн. Доведено, що архітектура виконує не тільки функцію інструменту загальнокультурної комунікації, а і внутрішньої комунікації музею, оскільки архітектурно-дизайнерське вирішення його екстер‘єру та навколому- зейний простір задають параметри сприйняття, алгоритми поведінки в усьому музейному просторі, занурюють відвідувача у світ художньої культури.