DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2019.191349

МІФОТВОРЧІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЖИТТЄПИСУ МИТЦЯ

Леся Микуланинець

Abstract


Мета роботи – на основі аналізу та узагальнення праць у галузі філософії, соціології, мистецтвознавства та культурології уточнити сутність поняття ―міфотворчість‖, висвітлити специфіку біографічного міфу, виявити зміст міфотворчості у вимірі життєпису митця. Методологія дослідження полягає у застосуванні аналітичного, культурно-контекстуального, компаративного, системно-структурного, історичного, аксіологічного методів для розкриття міфотворчості як структурного компоненту літопису особистості. Наукова новизна. У статті конкрети- зовано сенс міфотворчості з позиції біографічного підходу, аргументовано думку, що вищезазначений феномен є складовою хронік креативної персони. Висновки. Міф у різні історичні періоди поставав ірраціональним виразни- ком найстійкіших ідей, які людство транслювало у вигляді поступу в матеріальній і духовній сферах. З ХХ століття означене явище раціоналізується, завдяки чому стає засобом не тільки інтуїтивного осягнення, але і логічного осмислення цивілізаційних процесів. Однією з форм побутування та поширення міфу є міфотворчість. Для неї характерно, основуючись на стабільних психологічних, ідеологічних та культурних домінантах певного часу, буду- вати модель як цілого суспільства, так й індивіда, що функціонує у ньому. Починаючи з епохи романтизму, вона активно інтегрується у літопис креативної персони, стає її структурним компонентом. Біографічний міф – компле- ксне відтворення життєвого шляху майстра з позиції суб‘єктивного та громадського художнього виміру, виявлення значення його постаті в існуванні історичних і соціальних явищ країни, висвітлення у діяльності зв‘язку свідомих й підсвідомих кодів цивілізації. Міфотворчість як складова хронік митця є філософсько-поетичним розумінням його буття крізь призму світоглядних орієнтирів конкретної доби, політичної та культурної ситуації, провідних ідеалів й утопій. Вона ґрунтується на реальних епізодах життя, які отримали багаторазову експлікацію, наукове осмислен- ня біографами та шанувальниками послідуючих епох.