DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191766

ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Олександр, Сергій Кабанець, Слюсаренко

Abstract


Мета роботи. Дослідити в теоретичному аспекті поняття культури та її вплив на формування системи державного управління та провести ґрунтовний аналіз впливу ролі культури на етику державної служби та державних службовців. Методологія дослідження включає загальнонаукові та узагальнюючі принципи, які створили необхідні умови для систематичного аналізу поняття культура, її впливу на систему державного управління, культури державного управління, етики державної служби та державних службовців. Наукова новизна полягає в системному, повному та якісному дослідженні феномену культури та її впливу на систему державного управління, етику державної служби та державних службовців. Висновок. Дослідивши  феномен культури та її вплив на державне управління, культуру державного управління, етику державної служби та державного службовця можна зробити обґрунтований висновок, що основою функціонування культури, державного управління, культури в державному управлінні, етики державного службовця є правова, соціальна держава, реальні підвалини якої закладені в Конституції України та інших законодавчих актах, сформовані її основні структурні елементи. На практиці розбудова сучасної правової державності, державного управління, культури державного управління носить формальні ознаки, що проявляється у слабкості інститутів громадянського суспільства, відсутності реального поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову з дотриманням принципу стримування і противаг, недотримання верховенства закону як у діяльності державних інститутів, так і сферах суспільного життя, допускаються численні порушення прав і свобод людини і громадянина

Keywords


культура, державне управління, право, правова культура державного управління, етика державної служби та державних службовців.

References


Бурбика М.М., Солонар А.В., Янішевська К.Д. Андімінстративне право URL : http://pidruchniki.com/79618/pravo/administrativne_pravo_ukrayini.

Гриценко Т.Б., Гриценко С.П., Кондратюк А.Ю. Культурологія: Навчальний посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2007 392 с.

Державне управління : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. – Т. 1. URL : http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/5d5407e7-f2ef-4ec4-8f8a-42c075c9ffc9.pdf

Дубровский Д. И. Проблема идеального. Москва. : Мысль, 1983. 171 с.

Конституція України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Львова О. Л. Ціннісні орієнтації у праві як фактор утвердження принципу верховенства права в Україні // Верховенство права як принцип правової системи : проблеми теорії : монографія. К. : Юрид. думка, 2008. С. 104.

Мартиненко В. М., Євдокімов В. О., Сергєєва Л. М. Культура управління : навч.-метод. посіб. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. 60 с.

Нижник Н. Р., Цвєтков В. В., Леліков Г. І. Державний службовець в Україні (пошук моделі). – Київ : Ін-Юре, 1998. 272 с.

Оніщенко Н. М. До питання про демократичний правовий розвиток (деякі теоретичні узагальнення). // Право України. № 8. 2013. С. 147.

Патерило І. В. Право як ціннісна категорія : дис. ... канд. юрид. наук :: 12.00.01 / І. В. Патерило. – К., 2006. – С. 32-33.

Рабінович П. М. Права людини : соціально-антропологічний вимір: колективна монографія. Серія І. Дослідження та реферати. Вип. 13. Львів : Світ, 2006. 234 с.

Радченко О. В. Ціннісна система суспільства як механізм демократичного державотворення : монографія. – Харків : Вид-во ХарРІДУ «Магістр», 2009. 280 с.

Суший О. Культура державного управління: сутність, складові та тенденції розвитку. URL : http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2012-4-7.pdf

Фисун А. А. Демократия, неопатримонализм и глобальные трансформации. Харьков. : Константа, 2006. 356 с.

Шайгородський Ю. Суспільна мораль як система цінностей. // Правові засади захисту особистісних цінностей та суспільної моралі: зб-к нормативних актів України. Київ. Укр. центр політ. менеджменту, 2007. С. 9.

Шишко В. В. Культурологічні аспекти правотворчості : монографія. Львів: Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2006. 76 с.