DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191780

МУЗИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: ДОСВІД ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ

Інна Довжинець

Abstract


Мета роботи – на основі узагальнення сутнісних характеристик «середовища» як універсальної категорії різних галузей наукових знань, надати визначення поняття «музичне середовище». Методологія дослідження базується на застосуванні компаративного, теоретичного, аналітичного методів, а також загальнонаукових підходах зіставлення, систематизації та узагальнення, які дають змогу комплексно вивчити предмет дослідження. Наукова новизна полягає у введенні в науковий обіг нової дефініції. Висновки. Музичне середовище є універсальним поняттям, оскільки охоплює всі компоненти процесу творення звукового музичного простору та його сприйняття. Музичне середовище становить цілісний феномен, основою якого є музична діяльність. Складна багаторівнева структура, організована за принципом взаємозвʼязку, взаємозалежності та взаємообумовленості елементів, дозволяє прирахувати музичне середовище до системних явищ. Загалом, під музичним середовищем розуміється звукове оточення індивіда, що формується в процесі музичної діяльності і охоплює всі її складові: творчість, виконавство, розповсюдження та сприйняття. Воно обумовлюється часо-просторовими чинниками та динамікою соціальних змін.