DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191782

КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК ПІВДНЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДИНАМІКИ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПОСТУПУ РЕГІОНУ

Вікторія, Тетяна, Алла Добровольська, Сидоренко, Сидоренко

Abstract


Мета роботи. Дослідити культурні практики публічних бібліотек Півдня України, їх вплив на ефективність розвитку культури регіону. Методологія дослідження. У процесі дослідження застосовано наукові методи аналізу, синтезу, узагальнення, вебометричний аналіз сайтів бібліотек. Наукова новизна роботи полягає в аналізі інноваційної соціокультурної діяльності публічних бібліотек Півдня України та її впливу на розвиток культури регіону. Висновки. В результаті дослідження було обґрунтовано вплив бібліотечних інновацій на культурний розвиток Півдня України, особливість використання віртуального середовища для соціокультурних проектів бібліотек. Досліджено тенденції інноваційного розвитку публічних бібліотек Півдня України. Доведено, що культурні практики публічних бібліотек, що сприяють доступності інформації для різних верств населення, самоосвіті, підвищенні інтересу до історії і культури краю, можна розглядати як сучасний рівень цивілізаційного поступу. Трансформації бібліотечних практик Півдня України відбуваються під впливом та у контексті розвитку культури регіону. Формуванню нового культурного ефекту регіону сприяє інтеграція бібліотечної, архівної та музейної діяльності.


Keywords


культурные практики, инновационное развитие библиотек, инновационные проекты библиотек, индикаторы инновационной социокультурной деятельности библиотек, социокультурная динамика, Юг Украины.

References


Агаркова В. В. Сучасна бібліотека: стратегічні напрями та професійні орієнтири розвитку: зб. мат-лів VII Львів. міжнарод. бібл. форуму «Модерна бібліотек@ в мінливому світі, 14-17 верес. 2016 р. Київ. 2016. С. 21-25.

Амельченко Ю. Публічні бібліотеки Одещини: реалізація соціальної політики. URL: metodistodessa.blogspot.com/. (дата звернення: квітень 2019).

Богза Н. Ф. Публічні бібліотеки регіону: підсумки адвокаційної та партнерської діяльності, аналіз індикаторів ефективності. Бібліотечна практика: різномастість і дієвість /Миколаївська ОУНБ. Миколаїв. 2011. Вип.16. С. 3-12.

Воскобойнікова-Гузєва О. Соціокомунікаційна діяльність бібліотек України в новітніх умовах. Бібліотечний вісник. 2016. № 1. С. 12–17.

Вилегжаніна Т. Місце публічної бібліотеки у соціокультурному просторі регіону. Бібліотечна планета. 2007. №2. C. 4-6.

Денисюк Ж. З. Вплив інформаційно-комунікативного середовища на аксіосферу суспільства. Вісник НАККіМ. 2018. №4. С. 127-131.

Коротун Н. І. Відкрита бібліотека: нові проекти та програми освоєння соціокультурного середовища: зб. мат-лів VII Львів. міжнарод. бібл. форуму «Модерна бібліотек@ в мінливому світі, 14-17 верес. 2016 р. Київ. 2016. С. 50-54.

Коханова І. Бібліотека як засіб спадкоємності культурного надбання. Вісник Книжкової палати. 2010. № 11. С. 19–20.

Мєднікова Г. С. Концепт «культурні практики» та його роль в трансформації сучасної культури. Науковий часопис Націон. педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. праць. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. Вип. 37(50). С. 30-39.

Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва. URL: http://unbib.mk.ua/. (дата звернення: березень 2019).

Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека. URL: http://www.reglibrary.mk.ua/. (дата звернення: травень 2019).

Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького. URL: http://odnb.odessa.ua/. (дата звернення: червень 2019).

Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського. URL: http://biblioteka.od.ua/. (дата звернення: червень 2019).

Пристай Г. І. Бібліотека як складова культурно-мистецького середовища регіону : автореф. дис. …канд. наук із соц. комунікацій. Харків, 2016. 19 с.

Сидоренко Т. В. Культурно-просвітницька діяльність публічних бібліотек Півдня України в контексті соціальних змін : автореф дис. …канд.. наук з соц. комунікацій. Київ, 2017. 19 с.

Солонська Н. Г. Модель концепції діяльності культурно-просвітницьких центрів бібліотек: новий підхід. Бібліотека у соціокультурному просторі: інноваційні проекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Одеса, 18-19 жовтня 2012 р. Одеса, 2012. С. 85-89.

Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України»: схвалено розпорядженням КМУ від 23 берез. 2016 р. № 219-р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/219-2016-%D1%80.

Струнгар В. Представлення бібліотеки в інтерактивному медіа-середовищі: змістовий аналіз // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. Київ, 2017. Вип. 46. C. 329-344.

Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки. URL: http://www.library.kherson.ua/lw/. (дата звернення: січень 2019).

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гончара. URL: http://lib.kherson.ua/. (дата звернення: квітень 2019).

Центральна бібліотека ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва. URL: http://www.niklib.com/home.ua. (дата звернення: червень 2019).