DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191788

МІЖКУЛЬТУРНІ МЕНЕДЖМЕНТ-КОМУНІКАЦІЇ: МОДЕЛЮВАННЯ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ

Єлена Коваленко

Abstract


Мета роботи – моделювання і прогнозування міжкультурних менеджмент-комунікацій та пошук шляхів підвищення їх ефективності з позицій українського менеджменту. Методологічною основою дослідження є діалектичний принцип пізнання, системний і культурологічний підходи, статистичні методи опитування, експертного оцінювання, аналітичного групування, математичного моделювання, аналізу та прогнозування міжкультурних менеджмент-комунікацій, а також фундаментальні положення теорії управління в міжкультурному середовищі. Наукова новизна одержаних результатів полягає у визначенні кількісних співвідношень і закономірностей різноманітних типів міжкультурної менеджмент-комунікації, що дозволяє здійснювати культурологічні прогнози імовірної поведінки українських менеджерів у менеджмент-культурах різних країн світу, а також обґрунтовано розробляти відповідні стратегії поведінки в цих країнах і за рахунок цього підвищувати ефективність менеджмент-комунікацій. Висновки. Менеджмент-комунікації – явище полікультурне. Тому здійснюючи міжнародне ділове спілкування менеджери не можуть дозволити собі керуватися поглядом на світ винятково крізь призму власних цінностей. Встановлено, що правильним у веденні міжнародних ділових відносин і здійсненні міжкультурних менеджмент-комунікацій є підхід, який ґрунтується на рівній цінності різних культур і визнанні культурних розбіжностей як певного блага, що забезпечує гармонійність існування людства. Однак ці розбіжності приносять розчарування, через труднощі їхнього сприйняття, заплутаність й непередбачуваність. Запропоновані у статті розробки, що ґрунтуються на статистико-математичних вимірах і моделях, зводять до мінімуму заплутаність і створюють можливості кількісного відчуття міжкультурних розбіжностей та передбачуваності комунікаційних реакцій з позицій культури українського менеджменту.


Keywords


міжкультурна менеджмент-комунікація, тип комунікаційної менеджмент-культури, профіль міжкультурної ме-неджмент-комунікації, комунікаційна культурна розбіжність, комунікаційна реакція, модель менеджмент-комунікації, культурологічний прогноз.

References


Библер В. С. От наукоучения – к логике культуры. 1991. Москва : Политиздат, 1991. 417 с.

Гестеланд Р. Кросс-культурное поведение в бизнесе. Пер. с англ. Днепропетровск : Баланс-клуб, 2013. 275 с.

Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування. Київ : КНЕУ, 2011. 170 с.

Мартинишин Я. М., Коваленко Є. Я. Мистецтво управління й освітні технології підготовки менеджерів соціокультурної діяльності. Біла Церква : Вид. Пшонківський О. В., 2018. 374 с.

Мартинишин Я. М., Коваленко Є. Я. Смисли в культурі управління. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2017. № 4. С. 26–31.

Мартинишин Я. М., Коваленко Є. Я. Формування сучасної системи управління життєдіяльністю суспільства. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності. 2018. Вип. 1. С. 7–24.

Садохин А. П. Введение в межкультурную коммуникацию. Москва : Высшая школа, 2015. 310 с.

Фрик Т. Б. Основы теории межкультурной коммуникации. Томск : ТПУ, 2013. 100 с.

Adler N. J. International Dimensions of Organizational Behavior. Boston : Cengage Learning, 2007. 398 р.

Funakawa A. Transcultural Management. San Francisco : Jossey-Bass, 1997. 256 р.

Lewis R. Cross-cultural Communication. London : Transcreen Publications, 2008. 287 р.

Mead R. Cross-Cultural Management Communication. Chichester : Wiley, 1992. 286 р.

Mead R. International Management: Cross-cultural Dimensions. Chichester : John Wiley and Sons Ltd, 1998. 472 р.

Merkin R. S. Saving face in business: Managing cross-cultural interactions. New York : Palgrave Macmillan, 2018. 285 р.

Norales F. Cross-Cultural Communication: Concepts, Cases and Challenges. New York : Cambria Press, 2006. 196 р.

Primecz H., Romani L., Sackmann S. Cross-Cultural Management in Practice: Culture and Negotiated Meanings. Cheltenham : Edward Elgar Pub, 2012. 192 р.

Reynolds S., Valentine D. Guide to Cross-Cultural Communication. Upper Saddle River : Prentice Hall, 2003. 168 р.

Varner I., Beamer L. Intercultural Communication in the Global Workplace. New York : McGraw-Hill Education, 2010. 528 р.