DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191798

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЛІНГВОКУЛЬТУРИ НА МЕНТАЛЬНУ ІДЕНТИЧНІСТЬ ЕТНОСІВ

Любов Лисенко

Abstract


Мета статті - дати визначення терміна «ментальна ідентичність», з’ясувати різницю між поняттями «ментальність» і «менталітет», прослідкувавши їхню етимологію, а також дослідити сутність впливу лінгвокультурних чинників на формування ментальної ідентичності. Методологія дослідження ґрунтується на антропоцентричному підході до проблеми вивчення діалектичного взаємовпливу між мовою, мисленням і ментальною самоідентифікацією особистості в межах певних етнолінгвоспільнот. Наукова новизна полягає у визначенні ментальності як детермінованої лінгвокультурним тлом суб’єктивної, імпліцитної, частіше непрорефлектованої світоглядно-когнітивної настанови особистості, що має іноді усвідомлений, але найчастіше спонтанний характер прояву, зокрема через стереотипні оцінки й поведінкові моделі, латентні імпульси й автоматизми. Висновки. Ментальна ідентичність вибудовується шляхом ототожнення себе з менталітетом певної етнолінгвоспільноти. Її конструювання і детермінація здійснюються усвідомленими або підсвідомими колективними творчими зусиллями багатьох генерацій протягом багатовікового історико-культурного розвитку під безпосереднім впливом лінгвокультурних чинників цієї етнолінгвоспільноти.


Keywords


лінгвокультура, ментальність, ментальна ідентичність, національна ідентичність, етнічна ідентичність, семіосфера, картина світу.

References


Болтівець С. І. Мова як вираження національної психіки, душі й свідомості народу // Дивослово. 1994. № 7. С. 134–138.

Бурда-Лассен О. В. Переклад як процес декодування ментальної ідентичності нації (на матеріалі українських і німецьких етнолексем міфологічного походження) : дис. канд. філол. наук: 10.02.16 . Київ, 2004. 227 с.

Гаджиахмедова Н. Н. Новые русские и западноевропейские заимствования в кумыкском языке // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2008. № 61. С. 70–72.

Галушко К. Ю. Ідентичність // Соціологічна енциклопедія; [уклад. В. Г. Городяненко]. Київ : Академвидав, 2008. С. 147–148.

Гофф Ж. Ментальность: двусмысленная история // Историческая антропология: Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. Москва : Российский государственный гуманитарный университет, 1996. С. 40–43.

Карасик В. И. Иная ментальность / В. И. Карасик, О. Г. Прохвачева, Я. В. Зубкова, Э. В. Грабарова. Москва : Гнозис, 2005. 352 с.

Козловець М. А. Ідентичність: поняття, структура і типи // Вісник Житомирського державного університету. 2011. Вип. 57. С. 3–9.

Корнилов О. А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов / 2-е изд., исправ. и дополн. Москва: ЧеРо, 2003. 349 с.

Красных В. В. Лингвокультурная идентичность Homo Loquens // Мир русского слова. 2007. № 4. С. 11–15.

Нагорна Л. П. Національна ідентичність в Україні. Київ : Бланк-Прес, 2002. 272 с.

Попова Е. В. Диалектика тождественности и самости в концепте идентичности // Ідентичність у сучасному соціумі : матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції. Донецьк : Юго-Восток, 2006. С. 75–76.

Смирнова А. Г. Идентичность в меняющемся мире / Смирнова А. Г., Киселёв И. Ю. Ярославль : Ярославский университет, 2002. 300 с.

Степико М. Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування: монографія . Київ : Національний інститут стратегічних досліджень, 2011. 336 с.

Філософський енциклопедичний словник / голов. ред. В. І. Шинкарук. Київ : Абрис, 2002. 742 с.

Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности / пер. с англ. А. Баширова. Москва : Транзиткнига, 2004. 635 с.

Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. Москва : Прогресс, 1996. 344 с.

Kunstreiten auf dem Lipizzaner der Identität / Larcher Dietmar, Gürses Hakan, Gümen Sedef et. al. Salzburg; Klagenfurt: Wieser, 1998. 230 s.