DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191823

ДАВИДСБЮНД РОБЕРТА ШУМАНА В АВТОРСЬКОМУ СЛОВІ ТА ПОЕТИЦІ ФОРТЕПІАННИХ ТВОРІВ 1830-Х РОКІВ

Наталія Панова

Abstract


Мета статті пов’язана із інтерпретацією авторського слова Роберта Шумана про музику як теоретичного осмислення композитором новизни його фортепіанних творів 1830-х років. Створені в цей період словесні тексти і фортепіанні цикли пов’язує художній образ мистецького об’єднання Давидсбюнд та портрети його реальних і вигаданих персонажів. Методологія дослідження базується на застосуванні історичного, порівняльного, біографічного методів, методики образно-інтонаційного аналізу музичних творів. Наукова новизна публікації полягає у ствердженні тісної взаємодії між вербальними текстами композитора часів становлення його стилю, особливим типом програмності, який складається у фортепіанних циклах доби захоплення Давидсбюндом, і художнім світом та поетичним стилем музичних творів на ту ж тему. Висновки зроблені на основі образно-драматургічного аналізу фортепіанних циклів «Метелики» (ор. 2, 1831), «Карнавал» (ор. 9, 1835), «Давидсбюндлери» (ор. 6, 1837), «Крейслеріана» (ор. 16, 1838). Вони доводять важливу роль вербальної поетики, властивій висловлюванням композитора про музику, у становленні музичної поетики його фортепіанних циклів та знайдених шляхах реалізації їх програмних задумів.


Keywords


музика і література, вербальна поетика, музична поетика, програмні фортепіанні цикли, романтизм.

References


Література

Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. Москва : Наука, 1977. 320 с.

Веркина Т. Б. Актуальное интонирование как исполнительская проблема : дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.03 / Национальная музыкальная академия Украины им. П. И. Чайковского. Киев, 2008. 188 с.

Воспоминания о Роберте Шумане / сост., коммент. О. В. Лосевой ; пер. А. В. Михайлова, О. В. Лосевой. Москва : Композитор ; Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского, 2000. 556 с.

Ганзбург Г. И. Песенный театр Роберта Шумана : дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.03 / Нац. музык. акад. Украины им. П. И. Чайковского. Киев, 2010. 211 с.

Житомирский Д. Роберт Шуман : Очерк жизни и творчества. Москва : Музыка, 1964. 880 с. (Классики мировой музыкальной культуры).

Зенкин К. В. Фортепианная миниатюра и пути музыкального романтизма. Москва : Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского, 1997. 509 с.

Шуман Р. О музыке и музыкантах : собр. статей : в 2 т. / сост., текстол. ред., вступ. статья, коммент. и указ. Д. В. Житомирского ; пер. с нем. А. Г. Габричевского, Л. С. Товалевой. Т. 1. Москва : Музыка, 1975. 407 с.

Шуман Р. О музыке и музыкантах : собр. статей : в 2 т. / сост., текстол. ред., вступ. статья, коммент. и указ. Д. В. Житомирского ; пер. с нем. А. Г. Габричевского, Л. С. Товалевой. Т. 2-А. Москва : Музыка, 1978. 327 с.

Шуман Р. О музыке и музыкантах : собр. статей : в 2 т. / сост., текстол. ред., вступ. статья, коммент. и указ. Д. В. Житомирского ; пер. с нем. А. Г. Габричевского, Л. С. Товалевой. Т. 2-Б. Москва : Музыка, 1975. 294 с.

Шуман Р. Письма : в 2 т. / сост., научн. ред., вступ. ст., коммент., указ. Д. В. Житомирского. Т. 1 : 1817–1840. Москва : Музыка, 1970. 719 с.

Щеголева А. В. Романтическая инструментальная фантазия в творчестве Ф. Шуберта и Р. Шумана: пути становления жанра : дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.03 / Нац. муз. акад. Украины им. П. И. Чайковского. Киев, 2011. 204 с.