DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191826

ВИКОРИСТАННЯ НАРОДНОПІСЕННИХ ІНТОНАЦІЙ У ХОРОВІЙ ТВОРЧОСТІ ЗАКАРПАТСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ У КОНТЕКСТІ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ КРАЮ

Олеся Глуханич

Abstract


Мета роботи полягає у відтворенні цілісної картини розвитку хорового мистецтва Закарпаття через призму використання народнопісенних інтонацій. Методологічну базу складають дослідження з історії світової культури ХХ століття, дослідження творчості закарпатських композиторів, теоретичні праці, статті і матеріали. Методологія дослідження передбачає використання методів історичного та теоретичного музикознавства, системний та аналітичний методи, а також методи порівняння, аналізу та синтезу, які допомогли  у формулюванні висновків. Наукова новизна статті полягає в дослідженні полікультурного феномену хорової творчості закарпатських композиторів. Вперше було здійснено порівняльний аналіз особливостей використання народнопісенних інтонацій у хорових творах закарпатських композиторів, завдяки чому було визначено взаємовплив національних культур у розвитку музичного життя Закарпаття. Висновки: народна пісня була визначальною для формування творчого стилю композиторів, підхід до використання та обробки фольклорного матеріалу у творчості композиторів Закарпаття суттєво відрізнявся.


Keywords


хорова творчість закарпатських композиторів, народнопісенні інтонації, полікультурний взаємовплив, хорові обробки, фольклорний матеріал.

References


Гошовский В. Украинские песни Закарпатья. Москва. 1968. 480 с.

Грін О.О. Професійне музичне мистецтво Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ століття: історичний аспект. Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації. 2004. 160 с.

Микуланинець Л. М. Етнокультурологічне становлення професійної музичної культури Закарпаття у другій половині ХХ століття. Мистецтвознавчі записки : зб. наук. праць. Київ: Міленіум. 2009. Вип. 15. С. 184–188.

Пасічник В. Питання музичних діалектів у науковій спадщині Володимира Гошовського. Вісник Львівського університету. Серія мист-во. 2013. Вип.12. С.103-113.

Піцур Н.Т. Іштван Мартон. Творчий портрет: Монографічний нарис. Ужгород: госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ комітету інформації. 1998. 64 с.

Професійна музична культура Закарпаття: етапи становлення. Збірка статей, есе про музичну культуру Закарпаття. Ужгород: Карпати. 2005. 420 с.

Рак П.М. Особливості пісенного фольклору Закарпаття. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 4-5 червня 2009р. Київ. 2009. С.247-253.

Росул Т. Музичне життя Закарпаття 20-30-х років ХХ століття. Ужгород: ПоліПрінт. 2002. 207 с.