DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191831

РОЗВИТОК БАНДУРНОГО ВИКОНАВСТВА ДІАСПОРИ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНИХ ВЗАЄМОДІЙ

Наталія Чабаненко

Abstract


Мета роботи – всебічно проаналізувати феномен бандурного виконавства на теренах української діаспори в контексті міжкультурних взаємодій. Методологія полягає в застосуванні загального наукового принципу об’єктивності, історико-логічного, аналітичного, компаративного та культурологічного методів у дослідженні чинників, що обумовлювали розвиток бандурного мистецтва в Україні та в діаспорі, що сприяло генезі бандурного виконавства в сучасних умовах міжкультурних зав’язків, взаємодій та полістилістики в культурі й мистецтві, детермінованих особливостями кута заломлення в межах національних культур глобального і національно-специфічного. Наукова новизна роботи полягає у комплексному аналізові та розкритті особливостей розвитку бандурного виконавства, що сприяло формуванню як класичного репертуару бандури, так і сучасних напрямів, пов’язаних зі світовими музичними тенденціями, що найбільш яскравий прояв  має в бандурному мистецтві українців діаспори. Своєю чергою, такі видозміни підвищують рівень виконавської майстерності, формуючи бандурне мистецтво в іншоетнічному середовищі як цілісне художньо-естетичне явище української музичної культури. Висновки. Розвиток музичної культури української діаспори ХХ ст. був одним із важливих чинників збереження етнічної ідентичності українців та нині є невід’ємною складовою частиною української національної музичної культури, важливим фактором збереження і розвитку окремих її жанрів, творчих напрямів тощо.  Бандурне виконавство, що постало з культурно-освітніх осередків, розвинулася у потужний пласт аматорського та професійного музичного мистецтва. Українська діаспора зробила надзвичайно багато для збереження і розвитку як національної культури, так і для світової зокрема. Високий рівень політичної і культурної активності української спільноти у західному світі, світове визнання унікальності національної культури українців, зокрема бандурного виконавства, що ґрунтується на автентичному фольклорі українського  народу,  дають підстави говорити про високий рівень входження української музичної культури до загальносвітового культурного процесу. В умовах сучасного життя бандурне мистецтво як цілісне явища набуває важливого значення в культурному та духовному відродженні країни, збереженні безцінної спадщини українського народу, його культурної ідентичності як всередині країни, так за кордоном.