DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191832

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ВАГОМИЙ ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТЕЛЕВЕДУЧИХ

Олена Косінова

Abstract


Мета роботи - розкрити сутність процесу упровадження корпоративної культури в системі естетичної спрямованості професійної підготовки телеведучих. Методологія дослідження передбачає комплексний підхід із застосуванням  аналітичного, системного методів, компаративного, що дозволяє зрозуміти, що ідеал мистецької освіти потребує змістовного наповнення, створення оптимальних умов для корпоративної культури в системі естетичного життя студентів вишу культури і мистецтв. Наукова новизна роботи полягає в актуалізації концепту корпоративної  культури у контексті та зв’язку з формуванням професійної підготовки телеведучих. Висновки. В результаті проведеного дослідження встановлено, що в умовах творчого вишу впровадження естетичної спрямованості професійної підготовки студентів здійснюється шляхом формування особистості митця з гармонійно поєднаними професійними, морально-естетичними, психологічними якостями і забезпечується цілеспрямованою навчально-виховною діяльністю. Найважливішими естетичними якостями в процесі формування корпоративної складової естетичної підготовки майбутніх телеведучих є такі: повага до історії, культури, гідності, етичних ідеалів кожного народу; інтерес до національної мови, звичаїв, традицій, а також наявність почуттів взаємної толерантності та делікатності як стосовно національно «іншого» менталітету, духовних цінностей, так і носіїв іншої культури та думок , що не співпадають з власними.


Keywords


корпоративна культура, естетична спрямованість, інформаційне суспільство, творча діяльність, культурна спадщина, естетичний смак, естетичне життя.

References


Абашкіна Н.В. Нові концепції навчання і виховання у сучасній німецькій педагогіці. Київ: Інститут системних досліджень освіти, 1995. 32 с.

Библер В.С. Школа диалога культур. Искусство в школе. Москва, 1992. №2. С.48.

Відродження і розвиток культури України: проблеми історії, теорії і практики: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції. Київ: Друкар. 1993. 170 с.

Гончаренко С. Не руйнувати, а реформувати. Товариш. 1997. №25. С.3.

Кант И. Критика способности суждения. Москва: Искусство, 1994. 367 с.

Косів М. Про духовне плебейство і не тільки. Культура і життя. 1995. № 27.

Луначарский А.В. Избранные статьи по эстетике /сост. А.Ермакова. Москва : Искусство, 1975. 391 с.

Макаренко А.С. О воспитании. Москва: Политиздат, 1988. С.27.

Маслов В.С. Теорія та практика культурологічного виховання. Київ: КВГІ, 1995. С.11-76.

Національна державна комплексна програма естетичного виховання. Проект / АПН України, Інститут українознавства КДУ ім.Т.Шевченка; Уклад. І.І. Зязюн, О.М. Семашко. Київ, 1994. С.23.

Педагогічні технології: Навчальний посібник для вузів / О.Падалка, А.Нісімчук, І.Смолюк та ін.; Укр. пед.ун-т ім. М.Драгоманова. Київ: Українська енциклопедія, 1995. 254 с.

Men Near TV. Washington Post. 1995. 18.07. Р.3.