[1]
Pokhill, S., Tymchenko, O., Chigirinskaya, N., Kostyria, I. , Bodnya, I. and Kalian, V. 2021. Regularities of primary growth of Blastocystis sp. in five types of nutrient media. Annals of Mechnikov’s Institute. 4 (Dec. 2021), 45–53.