[1]
Minukhin, V. , Sklyar, N., Peretyatko, O., Yagniuk, Y., Krestetska , S. and Bolshakova, G. 2023. (Information letter) Мethod of long-term storage of museum strains of microorganisms. Annals of Mechnikov’s Institute. 4 (Dec. 2023), 158–160. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.10257541.