(1)
Pokhill, S.; Tymchenko, O.; Chigirinskaya, N.; Kostyria, I. . .; Bodnya, I.; Kalian, V. Regularities of Primary Growth of Blastocystis Sp. In Five Types of Nutrient Media. AMI 2021, 45-53.