(1)
Bondarenko, I. .; Kyslychenko , V. . Study of Timothy Herb Mineral Composition. AMI 2023, 46-49.