(1)
Minukhin, V. .; Sklyar, N.; Peretyatko, O.; Yagniuk, Y.; Krestetska , S.; Bolshakova, G. (Information Letter) –úethod of Long-Term Storage of Museum Strains of Microorganisms. AMI 2023, 158-160.