Minukhin, V. ., Sklyar, N., Peretyatko, O., Yagniuk, Y., Krestetska , S., & Bolshakova, G. (2023). (Information letter) Мethod of long-term storage of museum strains of microorganisms. Annals of Mechnikov’s Institute, (4), 158–160. https://doi.org/10.5281/zenodo.10257541