Minukhin, Valeriy, Nadiya Sklyar, Olena Peretyatko, Yuliia Yagniuk, Svitlana Krestetska, and Galina Bolshakova. 2023. “(Information Letter) Мethod of Long-Term Storage of Museum Strains of Microorganisms”. Annals of Mechnikov’s Institute, no. 4 (December):158-60. https://doi.org/10.5281/zenodo.10257541.