Peretyatko, O., Yagniuk, Y. ., Sklyar, N., Bolshakova, G. and Holodna, T. (2022) “ mechanisms and regional features of distribution”., Annals of Mechnikov’s Institute, (3), pp. 7–12. doi: 10.5281/zenodo.7070850.