Peretyatko, O., Y. . Yagniuk, N. Sklyar, G. Bolshakova, and T. Holodna. “ Mechanisms and Regional Features of Distribution”. Annals of Mechnikov’s Institute, no. 3, Sept. 2022, pp. 7-12, doi:10.5281/zenodo.7070850.