[1]
Terziyan, V., Shevchenko, O. and Golovianko, M. 2014. An introduction to knowledge computing. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 1, 2(67) (Feb. 2014), 27–40. DOI:https://doi.org/10.15587/1729-4061.2014.21830.