[1]
Kobeyeva, Z., Khussanov, A., Atamanyuk, V., Hnativ, Z., Kaldybayeva, B., Janabayev, D. and Gnylianska, L. 2022. Analyzing the kinetics in the filtration drying of crushed cotton stalks. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 1, 8(115) (Feb. 2022), 55–66. DOI:https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.252352.